Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 SAMMUYƐƐRI

2 SAMMUYƐƐRI 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dɑfiti kóo dɑpɑ̀ɑ̀ nhAbusɑdɔmmu do mɔkɛ o tɑ̃ũ̀ mɔù nwe, oposɑ́ɑ́tì mɛsɑ̀ɑ̀, kòo yètìrì tu Tɑmɑɑ. Dɑfiti kóo dɑpɑ̀ɑ̀ ntɔù mɔù bɛ̀ tu wè Amunɔɔ. Kòo dɔkɛ dɛ kóo sɑpɑ̀ɑ̀ mmɛdiɛ̀.
2Kɛ mɛ̀nkɛɛ ò dɔkɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ tontɛ́ kóò dɔ̀ɔ̀ mumɔmmú. Ò í nyɑ̀ ò bo yĩ́mɛ̀ kóò nìntɛ kɛ yɛ̃́ ò mu ndo í yĩ̀ɛ̃́tɛ́mɛ̀ onitidɔ̀ù.
3Kɛ̀ Amunɔɔ nɛ́ mɔkɛ o nɛ́po mɔù Dɑfiti kóo kótì Simɛɑ birɛ, kòo yètìrì tu Yonnɑdɑbu kòò ciì mɛdiɛ̀,
4kɛ́bekɛ Amunɔɔ kɛ dɔ̀: Bɑ nkpɛ́í nte fɔ̃́ nhokpɑ̀ɑ̀tì birɛ kɑ̀ɑ ììkɛ̀ ɔ̃ nsɔ̀ù yɛkṹnwerɛ̀ yɛmɔu? A bɑ́ n nɑ́kɛ́ mùù teɑ̀? Kɛ̀ Amunɔɔ dɔ̀: N tebitɛ Abusɑdɔmmu tɑ̃ũ̀ Tɑmɑɑ nwe n dɔ́mɛ̀.
5Kɛ̀ Yonnɑdɑbuu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɔɔ̀ kɛ́ndò nhɑ mɔ nkɛ́nduɔ́ ɑ dɔ́ù ĩ́nkɛ̀ kɑ̀ɑ cicɛ kɔtɛní kɛ bo dɑ síékɛ́ ɑ́ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Duɔ́ nkɛ̀ n tɑ̃ũ̀ Tɑmɑɑ kɔtɛní kɛ́ n yɛ̃ntɛ́. Wèe kɔtɛní kɛ́mbérí diɛ m borɛ̀, kòò dèè wèe tɔní o mɔ́mmuɔ nkɛ́ n duɔ́ nkɛ̀ n di.
6Kɛ̀ Amunɔɔ dɔɔ̀ kɛ́ndò nhò mɔ, kòo cicɛɛ kɔtɛní kɛ bo ò sìékɛ́, kòo ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Duɔ́ nkɛ̀ n tɑ̃ũ̀ Tɑmɑɑ kɔtɛní kɛ́ n kɑkɛ yɛkɑ̀tìndɑ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ kɛ́ n duɔ́ nkɛ̀ n cɑ́ɑ́kɛ́.
7Kɛ̀ Dɑfitii tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Tɑmɑɑ kɛ dɔ̀: Kɔtɛ kɛ́bénnɛ́ ɑ tɑ̃ũ̀ Amunɔɔ kòo di.
8Kɛ̀ Tɑmɑɑ kɔtɛ kɛ́nsɔ̃́ nhò duɔ́ o dɔ́ù ĩ́nkɛ̀, kòo ɑ̃ntɛ ticootì kɛ́nkɑɑti kɛ̀ Amunɔɔ wùó.
9Kòo yɛ̀ tùótɛ́ kɛ́ĩ́nnɛ́ Amunɔɔ ììkɛ̀, kòo yetɛ kɛ dɔ̀ bɛ̀ɛ dennɛ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu, kɛ̀ bɛ̀ɛ yie nkɛ́yɛ̀.
10Dɛ mɔ̀nnì kòo nɑ́kɛ́ Tɑmɑɑ kɛ dɔ̀: Tɔní dɛ kó yɛkɑ̀tìndɑ̀ n dɔ́ù borɛ̀, fɔ̃́ɔ̃̀ yóó yɛ̀ nni nduɔ́ nhɑ mɔ́mmuɔ nkɛ̀ n cɑ́ɑ́kɛ́. Kɛ̀ Tɑmɑɑ yɛ̀ tùótɛ́ kɛ́kɔtɛnko ò duɔ́ dɛ̀.
11Ò yɛ̀ nhò yòutoo dìì mɔ̀nnì kòò bo cɑ́ɑ́kɛ́, kòo ò pĩ nkɛ dɔ̀: Kɔtɛní n tɑ̃ũ̀ kɛ̀ tí duɔ́.
12Kɛ̀ Tɑmɑɑ yetɛ kɛ́kuɔ́nko kɛ dɔ̀: Bɑ́ m pĩ́nnɛ̀ muwɛ̃rímú Isidɑyɛɛribɛ í dɔɔri mɛmmɛ, bɑ́ n dɔɔ̀nɛ̀ isɔkɛ inyi botí.
13M bo cuónnɛ̀ kɛ dɛ kó ifɛi, fɔ̃́ nhɑ mɔ́mmuɔ mbɛ̀ yóó dɑ wéntɛ́ onitiyɛiwe nwe Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀. Bɛ́innɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì ò í yóó yetɛ ɑ bo m puokɛmɛ̀.
14Amunɔɔ í nyie nkɛ bo kéntɛ́, kóò pĩ̀ńnɛ̀ muwɛ̃rímú kɛ́duɔ́nɛ̀.
15Dɛ kó difɔ̃nkúò ò tɛ̃́nkɛ í ndɔ́ kóò yɑ̀ fɛnɔ̀nfɛ̀ kóò sènkɛ̀rì kɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ ò do ò dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí kòo ò bɛ̀ti kɛ dɔ̀: Yɛ̀!
16Kòo yetɛ kɛ dɔ̀: Kɑ̀ɑ m bɛ̀ti dɛ kó mɛyɛi mbo ndɛu kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛketimɛ̀ ɑ n dɔ̀ɔ̀ mɛ̀. Amunɔɔ mɛ nyí nkèńtɛ́,
17kɛ́pɛ́i nho kóo tɔ̃ntì kɛ dɔ̀: Dennɛ we nsɑpɑ̀ɑ̀ nkɛ́kpetínnɛ́ dicɑ̀ù kɛ́pɑ́ɑ́.
18Kòo tɔ̃ntìi ò dènnɛ kɛ́kpetínnɛ́ kɛ́pɑ́ɑ́. Tɑmɑɑ do dɑ́ɑ́tí disɑpùnyɑɑ̀bòrì sɑ̀ɑ̀rì ndi, dɛ mɔ̀nnì kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìsɑpɑ̀mbɛ̀ mu ndo ɔ̃ɔ̃ í nyɛ̃́ onitidɔ̀ù kɛ́ndɑ́ɑ́tí yɛ̀.

19Kòo pũ nhomɑ́ɑ̀ mutɑ́pɛí nkɛ́kɛ̃rí o yɑɑ̀bòrì kɛ́mpi o ììkɛ̀ kɛ kérí kɛ kɔnti.
20Kòo tɑ̃ũ̀ Abusɑdɔmmuu ò bekɛ kɛ dɔ̀: Amunɔɔ dɑ duɔ́nɛ̀mɑɑ̀? Cĩ́ɛ̃́kɛ́ ɑ tɑ̃ũ̀ nwe ɑ bɑ́ ndɑkɛ dɛ kpɛti. Kɛ túótɛ́ dɛ kó diyiè kɛ̀ Tɑmɑɑ ḿbo o tɑ̃ũ̀ Abusɑdɔmmu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, bɑ́ òmɔù í ndɑkɛ o kpɛti.
21Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Dɑfitii keè dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ ò yonkɛ mɛdiɛ̀ nhò mɛ nyí mbɛ́i ntìmɑtì, kɛ yɛ̃́ Amunɔɔ do túmɛ̀ Mpo nwe kòo ò dɔ́ mɛdiɛ̀.
22Kɛ̀ Abusɑdɔmmu miɛkɛ ḿpɛ́ì Amunɔɔ ò cɑ̀kɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nho tɑ̃ũ̀, bɑ́ ò tɛ̃́nkɛ í nhò nɑ́ɑ́nnɛ̀.
23Kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ yɛbie nyɛ̀dɛ́ɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nkɛ̃ĩ Abusɑdɔmmu pe cìtì Bɑɑ-Aso Efɑdɑimmu tenkɛ̀ mɑ̀nku, kòo yú okpɑ̀ɑ̀tì dɑpɑ̀mbɛ̀ bɛmɔu mudiì,
24kɛ́kɔtɛ okpɑ̀ɑ̀tì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N cicɛ n dɑ bɑ́ɑ́mmu, n yikú m pecìtì kɛ̃ĩ̀ mmu, kɛ dɔ́ fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ tũ̀mbɛ̀ di kɔtɛní dɛ kó dibɑnni.
25Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: M birɛ kɛ̀ ti kɔ̀tɛ timɔu ditɔu yɑ̀ɑ̀ bo dɑ cɛ̃ɛ̃kɛ, ti bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́kɔtɛ timɔu. Kɛ̀ Abusɑdɔmmu nyetíróo, kòo kpɑ̀ɑ̀tìi yetɛ kɛ́bekɛ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ mmɑ́ɑ̀ o ĩ́nkɛ̀ bɑ́ wenwe í nkɔ̀tɛ o mɔ́mmuɔ.
26Kɛ̀ Abusɑdɔmmu dɔ̀: Kɑ̀ɑ í kɔri ɑ mɔ́mmuɔ nyóu kɛ̀ ń tebitɛ Amunɔɔ n nɛinɛ̀, kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Ò dɑ nɛinɛ̀ bɑ nkpɛ́í?
27Kɛ̀ Abusɑdɔmmu bɑɑ nyetíróo kòo kpɑ̀ɑ̀tì ḿbo kɛ́yóu kòo kó bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ɛ ò nɛinɛ̀ kɛ́kɔtɛ.
28Kɛ̀ Abusɑdɔmmu nɑ́kɛ́ o kò bɛtɔ̃mbɛ̀ kɛ dɔ̀: Dí ńwéí kɛ̀ Amunɔɔ muɔ́ ndìì mɔ̀nnì mɛnɑɑ̀ nkòo ììkɛ̀ kɔɔrɛ, kɛ̀ m pɛ́i nkɛ yĩ potɛ́nɛ̀ we, di ò kùɔ kɛ bɑ́ nyĩɛ̃̀kù, míì mɛ nyɛ̃. Di kɔ̃m̀bùɔ̀tì bɑ́ nduò, dɔɔ̀nɛ̀ dinitidɑɑ̀.
29Kòo tɔ̃mbɛ̀ɛ dɔɔ̀ ò bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì kɛ́kuɔ Amunɔɔ, kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɑpɑ̀mbɛ̀ sɔmbɛɛ cíɛ́tɛ́ bɑ́ wè kòo dekɛ o sɑ̃ntɛ̀ kɛ́cokɛ́.
30Kɛ̀ bɛ̀ nkpɑɑ́ kɛ mu nyí tùɔ̀koo kɛ̀ Dɑfiti tì kèè kɛ̀ bɛ̀ tu: Abusɑdɔmmu kùɔ okpɑ̀ɑ̀tì dɑpɑ̀mbɛ̀ bɛmɔu bɑ́ òmɔù í kpɑɑ́ bɑ́ omɑ́ɑ̀.
31Kòo kpɑ̀ɑ̀tì yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀ kòo kɛ̃tɛ́ o yɑɑ̀bòrì, kɛ́doroo kɛtenkɛ̀, kòo kó bɛtũ̀mbɛ̀ múnkɛ kɛ̃rí bɛ kpɛyɛ kɛ́ nhò murí.
32Kɛ̀ Dɑfiti kóo kótì birɛ Yonnɑdɑbuu bɛ́i nkɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì ɑ yɛ̀mmɛ̀ bɑ́ ndò nhɑ kó bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ ku bɛmɔu, Amunɔɔ mɑ́ɑ̀ ndi bɛ̀ kùɔmɛ̀, nɛ̀ ò cɑ̀kɛ dìì yiè ndi Tɑmɑɑ dɛ kó mɛyɛ̀mmɛ̀ tɑmɛ̀ Abusɑdɔmmu.
33Tũ mbɑ́ ntoti ɑ yɛ̀mmɛ̀ kɛ tú ɑ kó bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ bɛmɔu ndi bɛ̀ kùɔmɛ̀, Amunɔɔ mɑ́ɑ̀ ndi bɛ̀ kùɔmɛ̀.
34Kɛ̀ Abusɑdɔmmuu cokɛ́. Odɑpɑ̀ɑ̀ nwèè pɑkɛ́ dihɛì kòo yɑ̀ ditĩ̀nnì mɑrì cootinímɛ̀ Odonnɑimmu tɑ̃rì pɛ̃ri, kɛ́kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: N yɑ̀ bɛnìtìbɛ̀ mɑbɛ̀ mbɛ kɛ̀ bɛ̀ cootiní Odonnɑimmu tɑ̃rì pɛ̃ri.
35Kɛ̀ Yonnɑdɑbuu nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: A bí iì kèríní. N dɑ nɑ̀kɛ́ tìnti.
36Yonnɑdɑbu kpɑɑ́ mɛ nnɑ́ɑ́ nkòo kpɑ̀ɑ̀tì dɑpɑ̀mbɛ̀ɛ tuɔkɛní, kɛ́tiitɛ́ yɛdɑbùò, okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o tũ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ múnkɛɛ tiitɛ́ yɛdɑbùò.

37Kɛ̀ Abusɑdɔmmu yie cokɛ́ kɛ́kɔtɛ Tɑmɑi Ammiudi Kesuu kpɑ̀ɑ̀tì ciɛ kɛ́ nkɛ mbo kɛ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, dɛ kó yɛmɔ̀rɛ̀ kɛ̀ Dɑfiti kuɔ̀ nho birɛ Amunɔɔ kṹṹ.
39Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò bɑ̀ńtɛ̀ Amunɔɔ kṹṹ nkpɛ́í mbɑ́ o miɛkɛ tɛ̃́nkɛ í mpɛ́í Abusɑdɔmmu.