Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - 2 Kronikel

2 Kronikel 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1King Solomon gu hagamaanadu bolo e hau di Hale Daumaha, di gowaa dela e hagalaamua ai nia daangada di ingoo Dimaadua, mo e hau labelaa dono hale king e noho ieia.
2Mee gu haga ngalua ana daane e madahidu mana (70,000) ala di nadau moomee e dali nadau goloo hau hale, gei e huowalu mana (80,000) daangada e daadaa nadau hadu i lodo tenua gonduu. Nia daangada e dolu mana ge ono lau (3,600) i golo le e dagi nia moomee.
3Solomon guu kae dana hegau gi King Hiram o Tyre: “Buni mai gi di au i dau hagamaamaa be dau hai nogo buni gi dogu damana King David, i do madagoaa ne hui gi mee au laagau ‘cedar’ e hau dono hale king.
4Au e hau di Hale Daumaha e hagalaamua ai di ingoo Dimaadua go dogu God. Ma gaa hai di gowaa dabuaahia e dadaumaha iei au mo agu daangada i madau dutudu nia ‘incense’, di gowaa e dahi aga gi Mee madau tigidaumaha nia palaawaa hagamadagu gaa hana hua beelaa, mo di gowaa e wanga gi Mee madau tigidaumaha dudu i nia luada mo nia hiahi huogodoo, i nia Laangi Sabad, nia laangi budu di gila di malama gi dai, mo nia laangi hagalabagau ala i golo ala e hagalaamua ai Dimaadua di madau God. Mee gu helekai gi Israel gi heia hua di mee deenei gaa hana hua beelaa.
5Au e hagamaanadu bolo au gaa hau di Hale Daumaha gi damanaiee, idimaa di madau God la dela koia e aamua i nia god ala i golo.
6Malaa, e deai dahi dangada bolo gaa mee dana hau di Hale Daumaha ang gi God ai, idimaa, di lahalaha o di langi e dee tau di noho iei Mee. Dehee dagu hai gaa mee dagu hau di Hale Daumaha dela e koia e humalia i di gowaa dela e dutudu nia ‘incense’ ang gi God?!
7Hagau ina mai dahi daane dela koia e iloo di hodo, maaga, paa nia mee, e iloo di ngalua gi nia goolo, silber, baalanga mmee, mo nia baalanga, e iloo labelaa di hai nia gahu halatee, halatee luuli mo mmee. Mee ga hagamaamaa digau hau hale o Judah mo Jerusalem ala ne hilihili go dogu damana go David.
8Au e iloo bolo au gau ngalua e koia e iloo di haahi laagau, malaa, hagauina mai nia laagau ‘cedar’, ‘cypress’, mo ‘juniper’ mai Lebanon. Au gu togomaalia e hagau adu agu daane e hagamaamaa au daane
9e hagatogomaalia nia laagau gi logowaahee, idimaa di Hale Daumaha dela belee hau ko au, le e damana ge madamada.
10Au ga hagau adu nia ulu mee palaawaa e lau mana (100,000), ulu mee ‘barley’ e lau mana (100,000), galon waini e lau madangaholu mana (110,000) mo e lau madangaholu mana (110,000) galon lolo olib ang gi di hagamaamaa au daane haahi lau baba.”
11King Hiram gu hagau dana lede e helekai gi di lede Solomon, “Idimaa Dimaadua e aloho i ana daangada, Mee guu hai goe di nadau king.
12Hagaamu ina Dimaadua di God o Israel, dela ne hai di langi mo henuailala! Mee guu wanga gi King David di tama daane kabemee, ge e iloo nia mee mo nnangaahai mee, dela dolomeenei e hagamaanadu e hau di Hale Daumaha ang gi Dimaadua mo dono hale king.
13Au ga hagau adu dagu daane kabemee dela koia e iloo di moomee hai baalanga dono ingoo go Huram.
14Dono dinana la tangada mai di madawaawa Dan ge dono damana la tangada donu o Tyre. Mee e iloo di hai nia mee gi nia goolo, silber, baalanga mmee, baalanga, nia hadu, mo nia laagau. Mee e mee di llanga nia gahu halatee, halatee luuli, mo mmee. Mee e mee di hai nnagadilinga maaga hodo mee huogodoo, gei e mee di daudali di ada ma gaa hihi. Haga ngalua ina a mee dalia au gau ngalua ala e iloo nadau moomee, mo digau nogo ngalua gi do damana, King David.
15Deelaa laa, hagau ina mai nia palaawaa, ‘barley’, waini mono lolo olib ala ne hagababa kooe.
16I lodo nia gonduu o Lebanon, gimaadou gaa hele gi lala nia laagau ‘cedar’ huogodoo ala e hiihai e hai hegau ginai goe, gaa nnoo nia maa gi di gowaa e dahi, ga hagadaahee gi tongotai i Joppa. Mai i golo, goodou gaa kae nia maa gi Jerusalem.”
17King Solomon guu hai dana hihi e dau digau mai i daha huogodoo ala e noho i lodo tenua o Israel, gadoo be di dau dela ne hai go dono damana David. Nia daangada mai i daha ala e noho i lodo Israel le e lau madalima maa dolu mana ge ono lau (153,600).
18Mee guu wanga gi digau e madahidu mana (70,000) i digau aanei tegau e dali nia laagau, ge huowalu mana (80,000) e daadaa nadau hadu i lodo nia gonduu, ge guu dongo ana daangada dagi moomee e dolu mana mo ono lau (3,600) e madamada humalia nia moomee gii lawa.