Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Lada

2 Lada 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Salomↄↄ gbɛ̃́ↄ dà gbɛ'ãzĩu gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ basiiↄ̃ (80.000), a sɛ̀sɛnaↄ sↄ̃ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bàaↄ̃kwi (70.000) ń ń dↄaanaↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ àaↄ̃ ń ↄ̀aa àaↄ̃o (3.600).
2Ɔ̃ à gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Tii kí Hilaũwa à mɛ̀: Sɛdɛ líↄ kpã́sãmɛɛ lá ń kpã̀sã ma mae Davidiɛ ↄ̃ à bɛkpàòwa.
3Málɛ kpɛdↄ Dii ma Luaɛ. Aà pↄ́ɛ, we waↄ tulaletikauɛ̀ tɛ́a, wiↄ pɛ̃ɛ kálɛɛ̀, wiↄ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ owà kↄↄ ń oosio ń kã́mabogↄↄzĩo ń mↄ dafu gↄↄↄ ń Dii wá Lua dikpɛↄ. Ɔ̃ Luapi dìlɛ Isailiↄnɛ aaↄ kɛ màa gↄↄpii.
4Kpɛ́ pↄ́ málɛ dↄɛ̀pi zↄ̃ↄ, asa wá Lua zↄ̃ↄ dɛ diiↄla píi.
5Ń beeo démɛ kpɛdↄaɛ̀ gbãa vĩi? Asa musu a fↄ̃ aà sio, baa musumusu. Dén ma ũ mà kpɛdↄɛ̀i, mɛ́ i kɛ àↄ dɛ aà gbagbakĩi ũ bàasio.
6Bee yã́i gↄ̃ide kpã́sãmɛɛ aà zĩkɛ ń vuao ń ã́nusuo ń mↄgotɛ̃o ń mↄsio ń wↄ̃ↄtɛ̃nao ń bà gàaluladeo ń babuunao ń wɛ̃̀sãkɛ̃a pↄ́ↄwao, i zĩkɛ Yelusalɛũ ń Yuda bùsuo ń gↄ̃ide pↄ́ ma mae Davidi dìlɛmɛɛↄ.
7Ǹ n Libã bùsu sɛdɛ líↄ kpã́sãmɛɛ ń pɛ̃liↄ ń lí bɛɛɛde pãleↄ, asa má dↄ̃ kɛ́ n bùsu zĩkɛnaↄ lizↄ̃ dↄ̃. Ma zĩkɛnaↄ lí zĩkɛ ń n zĩkɛnaↄ,
8aai lí kɛkɛmɛɛ dasidasi, asa kpɛ́ pↄ́ málɛ dↄpi, sema àↄ zↄ̃ↄ mɛ́ àↄ muaa ń kpɛ́eoo.
9Má mase kpa n zĩkɛna pↄ́ lɛ́ lizↄ̃piↄwa koko ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa do (200.000) ń naao koko ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa do (200.000) ń vɛ̃ɛo sela ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bao (20.000) ń nísio koko ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bao (20.000).
10Ɔ̃ Tii kí Hilaũ lá kpã̀sã Salomↄↄɛ à mɛ̀: Kɛ́ Dii ye a gbɛ̃́ↄzi yã́i, ↄ̃ à n kpa ń kía ũ.
11À ɛ̀a ò lↄ: Wà Dii Isailiↄ Lua pↄ́ musu ń zĩ́lɛo kɛ̀ sáaukpa! Asa à kí Davidi gbà nɛ́ ↄ̃nↄna pↄ́ dↄ̃a ń wɛzɛ̃o vĩ, ↄ̃ àlɛ kpɛdↄɛ̀ ń azĩa bɛo.
12Málɛ gↄ̃ide pↄ́ zĩ dↄ̃ gbaɛnɛ, aà tↄ́n Hulaũ Abi.
13Aà daá Dã buiɛ, mɛ́ aà maeá Tii gbɛ̃́ɛ. A vua ń ã́nusuo ń mↄgotɛ̃o ń mↄsio ń gbɛo ń lío ń bà gàaluladeo ń babuunao ń wↄ̃ↄtɛ̃nao ń bàabaao zĩ dↄ̃. A wɛ̃̀sãkɛ̃a pↄ́ↄwa dↄ̃, mɛ́ zĩ pↄ́ wa dàɛ̀ píi ì kɛɛ. Àli zĩkɛ ń n ↄzĩkɛnaↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ dɛ n mae Davidi ↄzĩkɛna ũ yãaↄ.
14Kí, mase ń naao ń nísio ń vɛ̃ɛ pↄ́ n a lɛgbɛ̃̀o kpã́sã wápiↄ ń zĩkɛnaↄnɛ,
15wí Libã bùsu lí zↄ̃zↄ̃nɛ lá ń yei lɛ́u, wí yeye wà gbɛ̃́ↄ zĩò ísiaa e Zope, ní taò Yelusalɛũ.
16Salomↄↄ bↄ̀mↄ pↄ́ kú Isaili bùsuuↄ nào píi, aà mae Davidi gbɛ̃́ↄ naoa bàasi. Aa kà gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ basoplakwi ń àaↄ̃o ń ↄ̀aa àaↄ̃o (153.600).
17À ń gbɛ̃eↄ dìlɛ gbɛ̀'ãnaↄ ũ gusĩsĩdeu gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ basiiↄ̃ (80.000), a sɛ̀sɛnaↄ sↄ̃ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bàaↄ̃kwi (70.000), an dↄaana pↄ́ aaↄ wɛ́tɛ zĩpiziↄ sↄ̃ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ àaↄ̃ ń ↄ̀aa àaↄ̃oɛ (3.600).