Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Firindena

Taruxune Firindena 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Manga Sulemani yi muxu wuli tonge solofere sugandi goron maxanle ra, gɛmɛ sonle muxu wuli tonge solomasɛxɛ, muxu wuli saxan kɛmɛ sennin e kantan tiine ra.
2Sulemani yi xɛraan nasiga Tire mangan Xurami ma, a naxa, “I naxan liga n fafe Dawuda xa, na liga n fan xa, i fɔfɔne rasiga naxan ma alogo a xa banxin ti a yɛtɛ xa.
3N waxi banxin ti feni Alatala xa, n ma Ala, a xinla binya feen na alogo nxu xa saraxane rali a ma, e nun wusulan xiri faɲi gan daxine a yɛtagi, e nun burun nalixina a yɛtagi, e nun saraxa gan daxine xɔtɔnna nun ɲinbanna ra, e nun Matabu Lɔxɔne yi, e nun kike nɛnɛn sanle ma, e nun Alatala en ma Alaa sali lɔxɔne birin yi. Na nan daxa a liga Isirayila yamanani waxatin birin.
4N waxi Ala Batu Banxin naxan ti fe yi, a lanma nɛn a findi banxi gbeen na, amasɔtɔ nxɔ Ala gbo alane birin xa.
5Koni nde nɔɛ banxin tiyɛ a xa? Hali kore xɔnna nun a gbona, a mi nɔɛ xanɲɛ a yi. Nde n tan na naxan a ligɛ n tan yi banxin ti a xa? N saraxa ganden nan tun tima a xa.
6Nayi, yiirawanla nde rafa n ma, naxan fatan xɛmaan nun gbeti fixɛn nun wuren nafalɛ. A mɔn fatan gɛsɛn wurundunɲɛ, a fatan dugi mamiloxin nun dugi gbeela nun dugi makadanxine rafalɛ. A xa fa sa n ma yiirawanle fari n fafe Dawuda naxanye sugandi Yerusalɛn taan nun Yuda yamanani.
7I mɔn xa Liban sumanne rafa n ma e nun fɔfɔne nun xarinne, bayo n na a kolon a i ya walikɛne fatan Liban wudine sɛgɛ. Nayi, n ma walikɛne nun i ya walikɛne nɔɛ walɛ nɛn e bode yi,
8e yi wudi wuyaxi yitɔn n xa, bayo n waxi banxi gbeen nan ti fe yi Ala Batu Banxin na.
9I ya walikɛɛn naxanye wudine sɛgɛma e yi e yibolon, n murutu fuɲin kilo wuli sennin nan soma ne yii e nun fundenna kilo wuli sennin e nun manpaan litiri kɛmɛ solomasɛxɛ e nun turen litiri kɛmɛ solomasɛxɛ.”
10Tire mangan Xurami yi Sulemani a falan yabin sɛbɛ kɛdini, a naxa, “Alatala to a yamaan xanuxi, a bata i findi mangan na e xun na.”
11Xurami mɔn yi a fala a xa, a naxa, “Binyen xa fi Alatala ma, Isirayilaa Ala, naxan bɔxɔn nun kore xɔnna daxi, a yi dii xaxilimaan fi Manga Dawuda ma naxan Alatala Batu Banxin tima e nun manga banxina a yɛtɛ xa.
12Iki, n muxuna nde rasigama i ma naxan xaxili gbo, a fatan walɛ. Xirami-Abi nan na ra,
13a nga kelixi Dan bɔnsɔnna nin, Tire kaan nan a fafe ra. A fatan xɛmaan nun gbeti fixɛn nun sulan nun wuren nun gɛmɛn walɛ. A mɔn fatan dugi mamiloxin nun dugi gbeela nun dugi makadanxin nafalɛ. A mɔn fatan wanla sawuran sifan birin nafalɛ, a nɔɛ seene birin nafalɛ nɛn muxune naxanye maxɔdinɲɛ a ra. E nun i ya yii ra walikɛne xa sa wali e bode xɔn e nun i fafe Dawuda gbee muxu sugandixine.
14Iki, n kanna, tin i xa murutun nun fundenna nun turen nun manpaan nasiga i ya walikɛne ma, i naxanye fe falaxi.
15Nxu sa Liban wudine sɛgɛma nɛn han i waxi xasabin naxan xɔn ma. Nxu yi e rasiga i ma igen xun ma han Yafa taani, i sa e tongo mɛnni, i siga e ra Yerusalɛn yi.”
16Xɔɲɛn naxanye birin yi Isirayila yamanani, Manga Sulemani yi ne birin yatɛ alo a fafe Dawuda a liga kii naxan yi. Muxu wuli kɛmɛ wuli tonge suulun wuli saxan kɛmɛ sennin.
17A yi muxu wuli tonge solofere sugandi goron maxanle ra, muxu wuli tonge solomasɛxɛ gɛmɛ masonle ra geyaan ma, muxu wuli saxan kɛmɛ sennin kantan tiine nun yamaan nawali muxune ra.