Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Lada

1 Lada 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ́ í bↄ̀ ɛu, gↄↄ pↄ́ kíaↄ ì gɛ́ zĩkai, ↄ̃ Yoabu dↄ̀aa zĩgↄ̃ↄnɛ zĩlau. À Amↄni bùsu ásookɛ̀, ↄ̃ à gɛ̀ koezↄ̃̀ Labazi. Gↄↄ bee Davidi ku Yelusalɛũ. Ɔ̃ Yoabu lɛ̀lɛ Labawa a gbòo.
2Ɔ̃ Davidi mↄ̀ ń kía vua fùa gò aà miwa. A gbia kà kiloo baakwi, mɛ́ gbɛ̀ bɛɛɛde kuwà. Ɔ̃ wa kpà Davidiɛ. À wɛ̃́lɛpi pↄ́ↄ nàaa dúuduuɛ,
3ↄ̃ à gbɛ̃́ pↄ́ kú weↄ kũ̀kũ bↄ̀lɛńnↄ, à ń dá síi zĩu ń dúuduusu zĩo ń mↄo zĩo. Màa à kɛ̀ Amↄni wɛ̃́lɛↄnɛ píi, ↄ̃ à ɛ̀a tà Yelusalɛũ ń a zĩgↄ̃ↄ píi.
4Bee gbɛa kɛ́ zĩ̀ fɛ̀lɛ ń Filitɛ̃ↄ Gɛzɛɛ, Usa gbɛ̃́ Sibekai mɛ́ gbɛ̃́ gbã̀a bui pↄ́ wì mɛ Sipai dɛ̀, ↄ̃ Isailiↄ gbãablè Filitɛ̃ↄwa.
5Kɛ́ zĩ̀ ɛ̀a fɛ̀lɛ ń Filitɛ̃ↄ lↄ, Yaii nɛ́ Ɛlana mɛ́ Gata gbɛ̃́ Goliati dãuna Lami dɛ̀. Lami sↄ̃mpa dɛ lán zwã̀atãna àsaliwaɛ.
6Aalɛ zĩkańnↄ Gata lↄ. Gↄ̃sa tìisie ku we, aà ↄnɛↄ soolosooloɛ, mɛ́ aà gbánɛↄ soolosoolo, apii kɛ̀ baasↄo mɛ̀ndosai, mɛ́ gbɛ̃́ gbã̀a buiɛ lↄ.
7À kuabìi Isailiↄwa, ↄ̃ Davidi vĩ̀i Simɛa nɛ́ Yonatãa aà dɛ̀.
8Gbɛ̃́piↄá Gata gbɛ̃́ gbã̀a buiↄnɛ. Davidi ń a gbɛ̃́ↄ mɛ́ ń dɛdɛ.