Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Koiruwaa

Sameela Maxaafaa Koiruwaa 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pilisxxeema asati Israa7eela asatuura olettidosona; Israa7eela asati Pilisxxeema asatu sinttaappe baqatidosona; daro Israa7eelati Gilbboo7a Deriyan haiqqidosona.
2Pilisxxeema asati Saa7oolanne a attuma naata yedetti gakkidi, Saa7oola naata Yonaataana, Abinadaabanne Malkkishuu7a woridosona.
3Olai Saa7oola yuuyi aadhdhidi un77ettiis; wonddafiyaasati a demmido wode, zubbiyan a caddidi, keehi mazunxxissidosona.
4Mazunxxissin Saa7ooli ba ola miishshaa tookkiyaagaa, “Ha qaxxarettibeennaageeti yiidi, tana caddidi kaa7ennaadan, ne bisuwan caddada, tana neeni wora” yaagiis. SHin a ola miishshaa tookkiyaagee keehippe yayyido gishshau ixxiis; ixxin Saa7ooli ba bisuwaa sa7an essidi, a bolli kunddiis.
5A ola miishshaa tookkiyaagee Saa7ooli haiqqidoogaa be7idi, ikka ba bisuwaa sa7an essidi, a bolli kunddidi, Saa7oolaara haiqqi aggiis.
6Hagaadan hanidi, Saa7oolinne a naati heezzati, a ola miishshaa tookkiyaageenne a asati ubbai he gallassi issippe haiqqidosona.
7Wombbaappenne Yorddaanoosa SHaafaappe hefintta baggaara de7iya Israa7eela asati Israa7eela olanchchati baqatidoogaanne Saa7oolinne a naati haiqqidoogaa be7idi, etikka bantta katamaa aggidi baqatidosona. Baqatin Pilisxxeema asati yiidi, he katamata oiqqidosona.
8Wonttetta gallassi Pilisxxeemati ahatu bollaappe ola miishshata qaari ekkanau yiidi, Saa7oolinne a naati heezzati Gilbboo7a Deriyan haiqqidi zin77idaageeta demmidosona.
9Demmidi eti Saa7oola qooriyaa muucidosonanne a ola miishshaa qaari ekkidosona. Yaatidi bantta eeqatu keettaaninne bantta asaa giddon xoonuwaa awaajjana mala, Pilisxxeema biitta ubbau kiitaa yeddidosona.
10Saa7oola ola miishshaa Asttaarooto giyo eta xoossee keettaa giddon wottidosona; Saa7oola ahaa Beetishaana giyo katamaa gimbbiyan misimaariyan xishidi kaqqidosona.
11Pilisxxeema asati Saa7oola oottidobaa Gala7aaden de7iya Yaabeesha asati siyido wode,
12eta mino asati ubbai qamman denddi biidi, Saa7oola ahaanne a naatu ahaa Beetishaana katamaa gimbbiyaappe wotti ekkidi, Yaabeesha katamaa ehiidosona. Ehiidi yan xuuggidosona.
13Hegaappe guyyiyan, eta meqettaa maxi ekkidi, Yaabeeshan de7iya taamaariskka giyo mittaa garssan moogidosona; yaatidi laappun gallassaa xoomidosona.