Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Koiruwaa

Sameela Maxaafaa Koiruwaa 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Saa7ooli Israa7eela bolli naa77u laittaa kawotidoogaappe guyyiyan,
2Israa7eelatu giddoppe heezzu asaa dooriis; naa77u sha7ai Mikimaasan, Beeteele gezziyan Saa7oolaara de7ees; issi sha7ai qassi Biniyaaman de7iya Gib77an Yonaataanaara de7ees; attida asaa Saa7ooli eta soo soo yeddiis.
3Yonaataani Gebaa7an de7iya Pilisxxeema olanchchatu citaa bolli woraajjiis; Pilisxxeema asati hegaa siyidosona. Hegaappe guyyiyan Saa7ooli, “Ibraaweti hagaa siyona” giidi, biittaa ubban malkkataa punissiis.
4Punissin Israa7eela asai ubbai, “Saa7ooli Pilisxxeema olanchchatu citaa bolli woraajjiis; woraajjin ha77i Israa7eela asai Pilisxxeema asaassi sheneyiyaabaa gidiis” yaagiyo oduwaa siyiis. Siyidi asai Saa7oolakko Gelggala xeesettidi shiiqiis.
5Pilisxxeema asati Israa7eelata olanau hasttamu sha7u para gaaretuura, usuppun sha7u paraasatuuranne abbaa doonan de7iya shafiyaa keena olanchchatuura shiiqidosona; eti pude biidi, Beeti-Aweenappe arshsho baggaara de7iya Mikimaasan galchchidosona.
6Israa7eela olanchchati banttau leelidoogaanne eta citaikka keehippe un77ettidoogaa be7idi, gonggoluwaa giddon, buuraa giddon, zaallatu giddon, kakaa giddooninne haattau bookko ollaa giddon qosettidosona.
7Ibraawetuppe aramidaageeti Yorddaanoosa SHaafaa pinnidi, Gaadanne Gala7aade biitti biidosona. SHin Saa7ooli Gelggalan attiis; aara de7iya olanchchati ubbai yashshau kokkoridosona.
8Saa7ooli Sameeli keerido laappun gallassaa gam77iis; shin Sameeli Gelggali yibeenna; yaatin, Saa7oola asai laalettiyoogaa doommiis.
9Hegaa gishshau, Saa7ooli, “Xuuggiyo yarshshuwaanne issippetettaa yarshshuwaa taayyo hammite” yaagiis; ehin Saa7ooli xuuggiyo yarshshuwaa yarshshiis.
10Saa7ooli xuuggiyo yarshshuwaa polosaarakka Sameeli gakki wodhdhiis. Yaatin, Saa7ooli Sameela mokkanau kare kiyiis.
11Sameeli Saa7oola, “Hagee neeni oottidoogee aibee?” yaagiis. Yaagin Saa7ooli, “Asai laalettiyoogaa, neenikka giido wode yabeennaagaanne Pilisxxeemati Mikimaasan shiiqidoogaa taani be7ada,
12‘Pilisxxeemati tanaara olettanau ha77i Gelggala wodhdhana; taani GODAA maaduwaa oichchabeikke; hegaa gishshau, xuuggiyo yarshshuwaa taani yarshshanau koshshees’ gaada qoppaas” yaagidi zaariis.
13Sameeli Saa7oola, “Neeni eeyabaa oottadasa; GODAI ne Xoossai neeyyo immido azazuwaa naagabaakka. Naagidaakko GODAI hachchi ne kawotettaa Israa7eela bolli merinau minttanaagaashin.
14Simmi ha77i ne kawotettai gam77enna; neeni GODAA azazuwaa naagabeenna gishshau, GODAI ba wozanaadan oottiya asa koyiis; koyidi a ba asaa haaranaadan sunttiis” yaagiis.
15Hegaappe guyyiyan, Sameeli Gelggalappe denddidi, Biniyaaman de7iya Gib77aa biis. Bin Saa7ooli banaara de7iya asaa qoodiis; qoodin asai usuppun xeetu keena gidiis.
16Saa7ooli, a na7aa Yonaataaninne etaara de7iya asai Biniyaaman de7iya Gebaa7an galchchidosona; Pilisxxeema asatikka Mikimaasan galchchidosona.
17Pilisxxeemati galchchidosaappe woraajjiyaageeti heezzu cuge gididi kiyidosona; etappe issi cugee SHu7aala biittan de7iya Oofirakko simmidi biis; naa77anttoi Beeti-Horooni biis;
18heezzantto cugee bazzuwaa sinttayida, Xabo7iima Wombbaa duge xeelliya zawaa ogiyaa oiqqidi biis.

19Pilisxxeema asati, “Ibraaweti bisuwaanne tooraa qoxxoppona” giido gishshau, Israa7eela biitta ubban birata qoxxiyaabi beettibeenna.
20Hegaa gishshau, Israa7eela ubbai bantta marashaa xeeraa, xikkiyaa, kalttaanne baacaa poshissanau Pilisxxeema asatukko boosona.
21Marashaa xeeraanne shalkkiyaa poshissanau hosppun giraame deexxiya biraa qanxxoosona; kalttaa, xikkiyaanne philxxuwaa poshissanau hegau baggaa qanxxoosona.
22Hegaa gishshau, Saa7oolaaranne Yonaataanaara de7iya asaa ubbaa kushiyan olaa gallassi toorinne bisoi baawa; shin Saa7oolaunne a na7aa Yonaataanau de7ees.
23Pilisxxeematu cugee Mikimaasa pinuwaa baanau kiyiis.