Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 1 SAMUELA

1 SAMUELA 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pilistia taudia ese Israela taudia idia tuari henia, vadaeni Israela taudia be Pilistia taudia edia vairana dekena amo idia heau. Idia heau ela bona Gileboa Ororo, unuseni Pilistia taudia ese Israela taudia momo idia alaia mase.
2Pilistia taudia ese Saulo mai ena natuna tau idia lulua lao, vadaeni Pilistia taudia ese Saulo ena natuna Ionatana bona Abinadaba bona Malekisua idia alaia mase.
3Tuari be Saulo ia noho gabuna dekenai ia auka herea, vadaeni peva taudia idia davaria, bona edia diba dekenai Saulo idia haberoa dikadika.
4Saulo ese iena kesi huaia tauna ia hamaoroa, ia gwau, “Oiemu tuari kaia dekena amo lau do oi gwadaia mase, inai Dirava diba lasi taudia ese lau do idia hadikaia garina.” To iena kesi huaia tauna be ia gari dainai ia karaia lasi. Unai dainai Saulo ese iena tuari kaia ena matana dekenai ia moru, sibona ia hamasea.
5Iena kesi huaia tauna ia itaia, Saulo be ia mase vadaeni. Vadaeni ia danu ese iena tuari kaia ena matana dekenai ia moru, sibona ia hamasea, Saulo danu idia mase hebou.
6Saulo be unai bamona ia mase, iena natuna tau toiosi danu, bona iena kesi huaia tauna, bona iena tuari orea taudia ibounai, dina tamona sibona dekenai idia mase hebou vadaeni.
7Israela taudia haida koura kahana dekenai, bona Ioridane Sinavai ena dina daekau kahanai idia noho taudia idia kamonai Israela tuari taudia be idia heau, bona Saulo mai ena natuna taudia danu idia mase vadaeni. Unai neganai edia hanua idia rakatania, idia heau. Vadaeni Pilistia taudia idia mai, unai hanua dekenai idia noho.
8Daba maragi neganai, Pilistia taudia be idia mai, mase taudia edia dabua do idia abia. Vadaeni Saulo mai ena natuna toiosi danu edia tauanina mase dekenai idia davaria, Gileboa Ororo dekenai.
9Pilistia taudia ese Saulo ena kwarana idia utua oho, bona iena tuari dabua danu idia kokia. Bona idia ese hesiai taudia idia siaia loaloa, Pilistia tano ibounai dekenai, inai sivarai namona be edia kaivakuku dubu lalonai, bona edia taunimanima ibounai dekenai idia hadibaia.
10Saulo ena tuari dabua be Asataroto ena dubu dekenai idia atoa, bona Saulo ena tauanina be Betesana hanua ena magu dekenai idia kokoa daekau.
11To Iabese Gileada taudia be sivarai idia kamonai, Pilistia taudia be unai bamona Saulo dekenai idia karaia.
12Vadaeni edia goada taudia ibounai idia toreisi, unai hanuaboi ena hora ibounai lalonai idia raka, Saulo, mai ena natuna edia tauanina be Betesana maguna dekena amo idia abia diho. Vadaeni Iabese dekenai idia abia lao, unuseni edia tauanina idia gabua.
13Unai murinai edia turia idia abia, Iabese ena au ta ladana tamarisiki henunai idia guria. Vadaeni dina 7 lalonai idia aniani lasi.