Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Koiruwaa

Sameela Maxaafaa Koiruwaa 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Daawiti ba wozanan, “Issi gallassi taani Saa7oola kushiyan daafettana; taani Pilisxxeema biitti baqatanaappe attin, harabi taayyo lo77enna. Yaatin, Saa7ooli Israa7eela biitta ubban tana koyiyoogaa aggana; yaanikko taani a kushiyaappe kessa ekkana” yaagidi qoppiis.
2Hegaa gishshau, Daawitinne aara de7iya usuppun xeetu asati denddidi, Gaate Kawuwaa Maa7ooka na7aa Akiishakko biidosona.
3Daawitinne a asai Akiishaara Gaaten uttidosona. Asai ubbai ba so asaa asaa ekki biis; Daawitikka ba keettaayeta, Iziraa7eeliyo Ahino7aamonne Naabaala am77iyo, Qarmmeloosiyo Abigaalo ekkidi biis.
4“Daawiti Gaate baqatiis” giyoogaa siyidi, Saa7ooli naa77antto a koyiyoogaa aggi bayiis.
5Daawiti Kawuwaa Akiisha, “Neeni tanan ufaittikko, taani yan de7ana mala, ne kawotettan de7iya katamatuppe issinniyo taayyo imma. Taani ne ashkkarai kawoi de7iyo kataman nenaara issippe aibissi uttiyaanaa?” yaagiis.
6He gallassi Akiishi Xiqilaaga katamaa Daawitayyo immiis; hachchi gakkanaashinkka Xiqilaaga katamai Yihudaa kawotussa gididi attiis.
7Daawiti Pilisxxeema biittan issi laittanne oiddu aginaa de7iis.
8Daawitinne a asati pude biidi, Gashuurata, Girzzetanne Amaaleeqata oloosona. Beniisappe doommidi, he asati SHurappe biidi Gibxxe gakkanaashin de7iya biittan de7idosona.
9Daawiti he biittaa oliyo wode audenne he biittan de7iya maccaa gidin, attuma gidin, paxa aggibeenna; dorssaanne miizzaa, hariyaanne gaameelaa, maayuwaakka di77ees; yaatidi Akiishakko simmees.
10Akiishi, “Hachchi awan woraajjidetii?” yaagidi Daawita oichchees. Oichchin Daawiti, “Neegeeba bazzuwan de7iya Yihudaa asatu bolli, woikko Yiraahima7eela asatu bolli, woikko Qeena asatu bolli woraajjida” yaagees.
11Etappe issi asinne Gaate katamaa yiidi, “Daawiti hagaa oottiis” giidi odenna mala, Daawitinne a asati maccaa attumaa ashshennan wurssi woroosona. Daawiti Pilisxxeema biittan de7ido wode ubban hegaadan oottiis.
12Akiishi Daawitan ammanettidi, “Daawiti ba asan, Israa7eelan keehippe ixettiis; hegaa gishshau, i taayyo merinau ashkkara gidana” yaagidi qoppiis.