Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Koiruwaa

Sameela Maxaafaa Koiruwaa 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAA Taabootai Pilisxxeema biittan laappun aginaa uttiis.
2He wode Pilisxxeema asati qeesetanne shareechchota xeesidi, “GODAA Taabootaa nuuni waatonii? Nuuni guyye a sohuwaa a waati yeddanaakko, nuuyyo yootite” yaagidosona.
3Yaagin eti, “Israa7eela Xoossaa Taabootaa guyye yeddiyaabaa gidikko, mela yeddoppite; ai hanidinne intte mooruwaa yarshshuwaa ayyo yeddite; yaatikko, intte paxana; a kushee intte bollappe aibissi kichchibeennaakkokka intte erana” yaagidi zaaridosona.
4Yaagin Pilisxxeema asati, “Nuuni ayyo yeddanau bessiya mooruwaa yarshshoi aibee?” yaagidi oichchidosona. Oichchin eti, “Inttenanne intte halaqata gakkida boshai issuwaa gidiyo gishshau, Pilisxxeema halaqatu qoodaadan ichchashu worqqa kixatanne ichchashu worqqa ecereta yeddite.
5Intte he kixaanne intte biittaa bashshiya he eceretu misileta medhdhidi, Israa7eela Xoossaayyo bonchchuwaa immite; ooni erii intte bollappe, intte xoossatu bollappenne intte biittaa bollappe ba kushiyaa i denttana.
6Gibxxe asatinne eta kawoi zoriyaa ekkennan ixxidoogaadan, intte aissi zoriyaa ekkennan ixxeetii? GODAI eta iissidi qaxxayin, eti Israa7eelata bantta ogiyaa baana mala yeddibookkonaayye?
7“Ha77i issi ooratta gaariyaa giigissite; qambbari eta morggen wodhdhi erenna, xanttiya naa77u miizzata he gaariyan waaxite; shin marata etappe duuttidi soo efiite.
8GODAA Taabootaa ekkidi, gaariyaa bollan wottite; mooruwaa yarshshuwaayyo shiishshido worqqa miishshaa saaxiniyaa giddon yeggidi, saaxiniyaa GODAA Taabootaa matan wottidi, i baana mala yeddite.
9SHin i biyoosaa xeellite; i ba zawaa oiqqidi, Beeti-SHemeshi simmidi biyaabaa gidikko, ha gita boshaa nu bolli ehiidaagee GODAA; beennabaa gidikko, hagee nu bolli coo gakkiisippe attin, nuna dechchidai GODAA kushe gidennaagaa nuuni erana” yaagidi zaaridosona.
10Eti hegaadan oottidosona; eti xanttiya naa77u miizzata ekkidi, gaariyan waaxidosona; miizzatu maratakka son gorddidosona.
11Eti GODAA Taabootaanne qassi worqqa eceretanne kixa milatissi medhdhido misileta yeggido saaxiniyaa gaariyan wottidosona.
12Hegaappe guyyiyan, miizzati Beeti-SHemeshi efiya ogiyaa oiqqi sitti giidi, “Himbbaa!” gi waassiiddi biidosona; eti ogiyaara biiddi, ushachchi woikko haddirssi simmibookkona; Pilisxxeema halaqati miizzatu geeduwaa kaallidi, Beeti-SHemesha zawaa gakkanaassi biidosona.
13Beeti-SHemesha asati he wode wombban gisttiyaa cakkoosona; eti pude xoqqu gi xeellidi, Taabootaa be7idosona; be7idi ufaittidosona.
14Gaaree Beeti-SHemeshiyaa Yaasu gade gakkidi, issi gita zaallaa matan eqqiis; eti gaariyaa mittaa qeridi, xuuggiyo yarshshodan he miizzata GODAASSI yarshshidosona.
15Leewati GODAA Taabootaanne worqqa miishshaara de7iya saaxiniyaa gaariyaappe denttidi, gita zaallaa bolli wottidosona. He gallassi Beeti-SHemesha asati xuuggiyo yarshshuwaa GODAAYYO yarshshidosona; qassi hara yarshshotakka yarshshidosona.
16Pilisxxeema halaqati ichchashati hanidabaa ubbaa be7idi, he gallassikka Eqiroona simmidosona.
17Pilisxxeema asati mooruwaa yarshshuwaa GODAAYYO kiittido worqqa kixati Ashddooda, Gaaza, Asqqaloona, Gaatanne Eqiroona geetettiya eta ichchashu katamatu sunttan issuwaa issuwaa kiittidoogeeta.
18Worqqa eceretu qoodai Pilisxxeema halaqatu ichchashatuyyo de7iya gimbbettida katamatunne gimbbettibeenna moottatu ubbaa keena. Eti GODAA Taabootaa wottido gita zaallai, Beeti-SHemeshiyaa Yaasu gaden de7iyaagee hachchi gakkanaashinkka hegau markka gididi de7ees.

19SHin GODAI Beeti-SHemesha asaappe amaridaageeta shociis; etappe laappun tammaa woriis; aissi giikko, eti GODAA Taabootaa giddo xeellidosona. GODAI eta asaa suppu oottido gishshau, asai yeekkiis.
20Hegaa gishshau, Beeti-SHemesha asai, “GODAA sinttan, ha geeshsha Xoossaa sinttan ooni eqqanau danddayii? Taabootainne nuuppe pude ookko baanee?” yaagiis.
21Yaagidi Qiriyaati-Yi7aariiman de7iya asatukko kiitaa yeddidi, “Pilisxxeema asati GODAA Taabootaa zaaridosona; duge yiidi, a pude inttekko ekki biite” yaagidosona.