Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Koiruwaa

Sameela Maxaafaa Koiruwaa 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pilisxxeema asati bantta olanchchata ubbaa Afeeqan shiishshidosona. Israa7eelati Iziraa7eelan de7iya haattaa pulttuwaa matan uttidosona.
2Pilisxxeematu halaqati bantta xeetatu citaaninne sha7atu citan salppidosona; Daawitinne a asai Akiishaara issippe guyye baggaara salppidosona.
3Pilisxxeematu halaqati be7idi, “Ha Ibraaweti hagan ai oottiyoonaa?” yaagidosona. Yaagin Akiishi Pilisxxeematu halaqata, “Hagee beni Israa7eela Kawuwaa Saa7oola ashkkaraa Daawita gidennee? I daro wodeesappe tanaara issippe de7ees; i Saa7oola kaddidi kiyoosappe hanno gakkanaashin, taani an bala demmabeikke” yaagiis.
4SHin Pilisxxeematu halaqati Akiisha hanqqettidi, “Ha bitaniyaa neeni ayyo immido katamaa guyye zaara; i nunaara olaa booppo. Biikko i nuna zaaridi olana. I ba godaara sigettanau nu asatu qooriyaa muuciyoogaappe hara lo77iyaabi aibee?
5Qassi maccaasati yexxiiddinne duriiddi, ‘Saa7ooli ba sha7aa woriis; Daawiti ba tammu sha7aa woriis’ yaagidi sabbidoogee ha Daawita gidenneeyye?” yaagidosona.
6Hegaa gishshau, Akiishi Daawita xeesidi, “De7o GODAI ero! Neeni ammanettiya asa; neeni tanaara olau baanaagaa taani ufaittais; neeni taakko yoosappe hanno gakkanaashin, taani ne bolli bala demmabeikke. SHin halaqati neeni olau baanaagaa ufaittokkona.
7Neeni ha77i simmada saruwan ba; Pilisxxeematu halaqata ufaissennabaa ainne oottoppa” yaagiis.
8Yaagin Daawiti Akiisha, “Taani ai oottidanaa? Taani nenaara de7oosappe hanno gakkanaashin, tanan bala demmabeikke gaadasa; yaatin, kawuwaa ta godaa morkketuura baada aibissi olettikkinaa?” yaagiis.
9Akiishi Daawita, “Xoossaa kiitanchchadan neeni taayyo ammanettiyaagaa gidiyoogaa taani erais; gidikkokka, Pilisxxeematu halaqati, ‘I nunaara olaa booppo’ yaagidosona.
10Ha77i simmi maalladoora denddada, nenaara yiida ne godaa ashkkaratuurakka issippe sa7ai wonttaanne biite” yaagiis.
11Yaagin Daawitinne a asati Pilisxxeema biitti simmanau maallado guuran denddidosona; Pilisxxeema asatikka pude Iziraa7eela biidosona.