Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 1 SAMUƐLI

1 SAMUƐLI 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Filisitininↄ zĩ̀i kà kũ Isarailanↄ, akũ Isarailanↄ bàa lɛ̀ńnɛ ari ń daside gàga Giliboa sĩ̀sĩgɛrɛɛi.
2Filisitininↄ pɛ̀tɛ Solu kũ a nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄi, akũ ò a nɛ́ pìnↄ Yonatã kũ Abinadabuo kũ Malakisuaoo dɛ̀dɛ.
3Zĩ̀ kũ òtɛn ká Solu sarɛ pãsĩ kũ̀, akũ kàzurinↄ a pà, à kĩ̀nna manamana.
4Akũ à pì a zĩ̀kapↄnↄsɛriinɛ: Ǹ n fɛ̃nɛda woto ǹ ma zↄ̃ ǹ ma dɛo. Tó lɛnlo, gyↄfↄrↄde dínↄ ni ma zↄ̃ ò fàai bo kũmao. Akũ vĩna a zĩ̀kapↄnↄsɛrii kũ̀, adi weiro, akũ Solu a fɛ̃nɛda sɛ̀, à a zĩda ò'oala.
5Kũ a zĩ̀kapↄnↄsɛrii è à gà, akũ à a zĩda ò'o a fɛ̃nɛdaa se à gà.
6Lɛn Solu kũ a nɛ́gↄ̃gbɛ̃ gbɛ̃nↄn aakↄ̃ kũ a zĩ̀kapↄnↄsɛriio kũ a gbɛ̃nↄ gàga lɛɛlɛ lɛ zĩ dokↄ̃nↄ pìa ń pínki.
7Kũ Isaraila kũ ò kú guvutɛn gwenↄ kũ ń gbɛ̃ kũ ò kú Yoda bara direnↄ è ń zĩ̀karinↄ bàa lɛ̀, akũsↄ̃ Solu kũ a nɛ́nↄ gàga, ò bàa lɛ̀ ò ń wɛ̃tɛnↄ tò gwe, akũ Filisitininↄ sù ò vùtɛn.
8Kũ gu dↄ̀, akũ Filisitininↄ sù òtɛn pↄ́nↄ bↄtɛ gbɛ̃ kũ ò gàganↄa, akũ ò Solu kũ a nɛ́ mɛ̀n aakↄ̃ pìnↄ gɛ̀nↄ è katɛna Giliboa sĩ̀sĩgɛrɛɛi.
9Akũ ò Solu mìi zↄ̃̀ ò a gↄ̃kɛbↄnↄ bↄ̀tɛa, akũ ò gbɛ̃nↄ zĩ̀ ò a baaruu kpàkpa Filisitininↄ bùsu gu sĩnda pínkia kũ ń tãnakpɛnↄ.
10Ò a gↄ̃kɛbↄnↄ kàtɛ tãna kũ òdi pi Asatorɛ kpɛ́n, akũ ò a gɛ̀ɛ lòko Bɛtɛsã bĩnia.
11Kũ Yabɛsi Giliadadenↄ yã kũ Filisitininↄ kɛ̀ Solunɛ pìi mà,
12akũ ń gↄ̃sa gbãnanↄ fùtɛ ń pínki ò tá gwãani ò zĩ birea, ò Solu kũ a nɛ́nↄ gɛ̀nↄ kìpa Bɛtɛsã bĩnia, akũ ò tào Yabɛsi ò tɛ́ sↄ̃̀ḿma gwe.
13Ò ń wánↄ sɛ̀tɛ ò vĩ̀ sãma lí gbáru Yabɛsi gwe, akũ ò lɛ́ yĩ̀ gↄrↄ suppla.