Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Samuyɛli Singena

Samuyɛli Singena 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Filisitine yi Isirayila yɛngɛ. Isirayila kaane yi e gi, a gbegbe yi faxa Gilibowa geyaan fari.
2Filisitine yi xaɲɛ ayi Sɔli nun a diine xili ma. E yi Sɔli a dii xɛmɛne faxa, Yonatan nun Abinadabo nun Maliki-Suwa.
3Yɛngɛn yi wolon Sɔli rabilinni, xali wonle yi a li, a yi gaxu e yɛɛ ra han!
4Sɔli yi a fala yɛngɛ so se maxanla xa, a naxa, “I ya silanfanna tongo i n faxa, bayo n mi waxi Ala kolontareni itoe xa n masɔxɔn, e yi n tɔrɔ.” Koni a yɛngɛ so se maxanla yi tondi, bayo a yi gaxuxi han! Nayi, Sɔli yi a silanfanna tongo a sɔnsɔn a dɛ.
5Sɔli a yɛngɛ so se maxanla to a to faxaxi, a fan yi sɔnsɔn a silanfanna dɛ e birin yi faxa.
6Sɔli nun a dii xɛmɛ saxanne nun a yɛngɛ so se maxanla nun a fɔxɔrabirane birin yi faxa e bode xɔn lɔxɔ kedenni na kii nin.
7Isirayila kaan naxanye yi lanbanna fɔxɔ kedenni, e nun Yurudɛn baan fɔxɔ boden na, ne yi a to a Isirayila ganla yi a gima. E mɔn yi a to a Sɔli nun a diine bata yi faxa. E yi e taane rabeɲin, e e gi. Filisitine yi fa dɔxɔ na.
8Na xɔtɔn bode, Filisitine yi fa binbine yii seene tongodeni, e yi Sɔli nun a diine binbine to biraxi Gilibowa geyaan fari.
9E Sɔli xunna bolon a dɛ, e a yɛngɛ so seene tongo. E yi na fe xibarun nasiga Filisiti yamanan birin yi e nun e suxure banxine yi e nun e yamaan tagi.
10E yi Sɔli a yɛngɛ so seene sa Asitarate suxure banxin kui, e a binbin singan Beti-San taan yinna xɔn.
11Yabɛsi Galadi kaane to a mɛ Filisitine naxan ligaxi Sɔli ra,
12e banxulan sɛnbɛmane yi keli, e sigan ti kɔɛɛn birin na siga han Beti-San. E Sɔli nun a diine binbine tongo Beti-San yinna kanke. E yi xɛtɛ Yabɛsi yi, e yi e gan mɛnni.
13E yi e xɔnne tongo, e e maluxun tamaro wudi binla bun ma Yabɛsi yi. E yi sunna suxu xii solofere.