Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Koiruwaa

Sameela Maxaafaa Koiruwaa 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Saa7ooli Pilisxxeema asata yedettiyoosaappe simmin, “Daawiti Enggaada katamaa matan de7iya bazzuwan de7ees” giidi ayyo yootidosona.
2Israa7eela ubbaa giddoppe doorettida heezzu sha7u asaa Saa7ooli ekkidi, Daawitanne a asaa koyanau, “Wora Deeshshati Geessiyo Zaallaa” giyoosaa mati biis.
3Saa7ooli ogiyaa doonan dorssaa birddiyaa matan de7iya gonggoluwaakko yiis; yiidi sheeshshau uttanau gonggoluwaa giddo geliis. Geliyo wode Daawitinne a asai gonggoluwaayyo giddokko shiiqidi uttidosona.
4Daawita asai a, “‘Hekko taani ne morkkiyaa ne kushiyan aatta immana; neeni a ne koyidoogaadan oottana’ yaagidi GODAI neeyyo yootido gallassai hachcha” yaagidosona. Daawiti Saa7oola erissennan shiiqidi, Saa7oola maayuwaa xeeraappe qanxxi ekkiis.
5Qanxxidoogaappe guyyiyan, Daawiti ba wozanan azzaniis.
6Azzanidi Daawiti ba asata, “GODAI tiyidi kawoyido ta godaa taani hegaa oottanaagaa woikko a bolli ta kushiyaa denttanaagaa GODAI taappe haasso; aissi giikko, GODAI tiyidi kawoyidoogee a” yaagiis.
7Daawiti hagaadan seeridi, Saa7oola ba asan boshissennan diggiis. Saa7ooli gonggoluwaa giddoppe kiyidi, ba ogiyan geliis.
8Saa7ooli biidoogaappe guyyiyan, Daawiti gonggoluwaa giddoppe kiyidi, Saa7oola, “Ta godau, kawuwau!” yaagidi xeesiis; xeesin Saa7ooli guyye simmidi xeelliis; Daawiti biittan duge gufannidi, Saa7oolayyo ziggiis.
9Yaatidi Daawiti Saa7oola, “‘Daawiti nena qohanau koyees’ giya asatu qaalaa neeni aibissi siyai?
10Ha gonggoluwaa giddon GODAI nena hachchi taayyo aatti immidoogaa neeni ne aifiyan be7adasa; taani nena woranaadan amaridaageeti tana denttettidosona; shin taani, ‘GODAI tiyidi kawoyidoogaa i gidiyo gishshau, taani ta godaa bolli ta kushiyaa denttikke’ yaagada nena ashshaas.
11Ta aawau, be7a; ta kushiyan de7iya ne maayuwaa xeeraa hagaa xeella! Ne maayuwaa xeeraappe qanxxa ekkaas; shin nena worabeikke; taani nena qohabeennaagaanne makkalabeennaagaa akeekada era; taani nena qohabeikke; shin neeni tana woranau shankkataasa.
12Nebaanne tabaa GODAI pirddo; GODAI neeni tana qohidoogaa haluwaa kesso; shin taani ne bolli ta kushiyaa denttikke.
13Beni wode, ‘Iitaa oottiyaageetuppe iitabi kiyees’ yaagiyo leemisoi de7ees; hegaa gishshau, taani nena kushiyaaninne bochchikke.
14Israa7eela kawoi o bolli kiyidee? Neeni oona oiqqanau koyai? Haiqqida kanaa woikko kasttolliyaa koyai?
15GODAI nu giddon daannato; nebaanne tabaa i pirddo; ta yohuwaa xeellidi, ta gishshau i mootetto; ne kushiyaappe tana i ashsho” yaagiis.
16Daawiti Saa7oolayyo haasayiyoogaa wurssido wode, Saa7ooli Daawita, “Ta na7au Daawitaa, hegee ne qaalee?” yaagiis; yaagidi Saa7ooli ba qaalaa xoqqissidi yeekkiis.
17Qassikka Daawita, “Neeni taappe aadhdhida xillo; aissi giikko, taani neeyyo iitabaa oottin, neeni taayyo lo77obaa oottadasa.
18GODAI tana hachchi neeyyo aatti imminkka neeni tana worabeenna gishshau, taayyo neeni oottido lo77obaa tana bessadasa.

19Asi ba morkke demmidi qohennan yeddiiyye? Neeni taayyo hachchi oottido kehatettaa gishshau, GODAI nena anjjo.
20Ha77ikka neeni Israa7eelau kawo gidanaagaanne Israa7eela kawotettai ne maataa garssan eqqanaagaa taani erais.
21Ha77i simmi taappe guyyiyan, ta zerettaa neeni duuttennaadaaninne ta sunttaakka ta aawaa keettaappe quccennaadan GODAA sunttan taayyo caaqqa” yaagiis.
22Yaagin Daawiti Saa7oolayyo caaqqiis. Hegaappe guyyiyan, Saa7ooli ba soo simmidi biis; Daawitinne a asai pude qatuwaa biidosona.