Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 1 SAMUƐLI

1 SAMUƐLI 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Filisitininↄ zĩ̀ kà kↄ̃n Isarailinↄ, ben Isarailinↄ bàa lɛ̀ńnɛ ai aↄ̃ paridee gàga Giliboa sĩ̀sĩgɛɛzi.
2Filisitininↄ pɛ̀ɛ Solu kↄ̃n a nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄzi, ben aↄ̃ à nɛ́ pìnↄ Yonatã kↄ̃n Abinadabuo kↄ̃n Malakisuao dɛ̀dɛ.
3Zĩ̀ kɛ̀ wèe kaa Solu saɛ pãsĩ kũ̀, ben kàzurinↄ à pà, à kɛ̃̀nna maamaa.
4Ben à bè a zĩ̀kapↄnↄsɛrinɛ: Ǹ n fɛ̃ɛdaa woto ǹ ma zↄ̃ ǹ ma dɛo. Tó lɛnlo, gɛfↄↄdee kɛ̀nↄ é ma zↄ̃ aↄ̃ kↄ̃kↄ̃ omao. Ben vĩa à zĩ̀kapↄnↄsɛri kũ̀, èe weziro, ben Solu a fɛ̃ɛdaa sɛ̀, à a zĩnda ò'oàla.
5Kɛ̀ à zĩ̀kapↄnↄsɛri è à gà, ben à a zĩnda ò'o a fɛ̃ɛdaala se à gà.
6Lɛn Solu kↄ̃n a nɛ́gↄ̃gbɛ̃ gↄ̃ↄn aagↄ̃ kↄ̃n a zĩ̀kapↄnↄsɛrio kↄ̃n a gbɛ̃nↄ gàga lɛdo lɛ zĩ dↄ̃nkↄ̃ pì zĩ ń píngi.
7Kɛ̀ Isaraili kɛ̀ aↄ̃ↄ kú guzurɛn gweenↄ kↄ̃n ń gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Yoda baa kãa kpaanↄ è ń zĩ̀kpɛɛnↄ bàa lɛ̀, bensↄ̃ Solu kↄ̃n a nɛ́nↄ gàga, aↄ̃ bàa lɛ̀ aↄ̃ ń wɛ́tɛnↄ tò gwe, ben Filisitininↄ mↄ̀ wà vɛ̃̀ɛn.
8Kɛ̀ guu dↄ̀, ben Filisitininↄ mↄ̀ aↄ̃ↄe pↄ́nↄ bↄbↄↄ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ gàganↄa, ben aↄ̃ Solu kↄ̃n a nɛ́ mɛ̀n aagↄ̃ↄ pìnↄ gɛ̀ è kaɛna Giliboa sĩ̀sĩgɛɛzi.
9Ben aↄ̃ Solu mì zↄ̃̀ aↄ̃ à gↄ̃kɛbↄnↄ bↄ̀ɛa, ben aↄ̃ gbɛ̃nↄ zĩ̀ aↄ̃ à baaru kpàkpa Filisitininↄ bùsu gu píngia kↄ̃n ń tãakpɛnↄ.
10Wà à gↄ̃kɛbↄnↄ kàɛ tãa kɛ̀ wè sísi Asatorɛ kpɛ́n, ben wà à gɛ̀ lògo Bɛtɛsã bĩia.
11Kɛ̀ Yabɛsi Giliadadeenↄ yã kɛ̀ Filisitininↄↄ kɛ̀ Solunɛ pì mà,
12ben aↄ̃ gↄ̃sagbãaanↄ fɛ̀ɛ ń píngi aↄ̃ tá gwãavĩ ò zĩ beeea, aↄ̃ Solu kↄ̃n a nɛ́nↄ gɛ̀nↄ bàkɛ̃ Bɛtɛsã bĩia, ben aↄ̃ tào Yabɛsi aↄ̃ tɛ́ sↄ̃̀ḿma gwe.
13Aↄ̃ ń wánↄ sɛ̀ɛ aↄ̃ↄ vĩ̀i sãma lí gbáru Yabɛsi gwe, ben aↄ̃ lɛ́ yì gurↄ swɛɛplaa.