Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Koiruwaa

Sameela Maxaafaa Koiruwaa 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Daawiti Saa7oolaara haasayiyoogaa wurssidoogaappe guyyiyan, Saa7oola na7aa Yonaataani Daawitaara daro mata dabbotettaa medhdhiis; Yonaataani Daawita ba huuphedan siiqiis.
2He gallassaappe doommidi, Saa7ooli Daawita banaara wottiis; ba aawaa soo guyye simmennaadan diggiis.
3Yonaataani Daawita ba huuphedan siiqiyo gishshau, aara maachchaa maacettiis.
4Yonaataani ba maayido kaabbaa qaaridi, ba ola maayuwaara, ba bisuwaara, ba wonddafiyaaranne ba qabattuwaara issippe Daawitayyo immiis.
5Saa7ooli kiittido ubbabaa Daawiti polidi oottiyo gishshau, Saa7ooli Daawita ba olanchchatu giddon gadaawa sunttiis; hegee asaa ubbaakka a olanchchatakka ufaissiis.
6Daawiti Pilisxxeemiyaa Gooliyaada worin asai soo simmiyo wode, maccaasai ufaissa yettaa yexxiiddinne duriiddi, karaabiyaa baqqiiddinne diittaa diixxiiddi, Kawuwaa Saa7oola mokkanau Israa7eela katamatu ubbatuppe kiyiis.
7Maccaasati duriiddi, “Saa7ooli sha7aa woriis; Daawiti tammu sha7aa woriis” yaagidi yexxidosona.
8Saa7ooli ha yettai iitin, keehippe hanqqettiis; Saa7ooli ba qofan, “Daawita, ‘Tammu sha7aa woriis’ giidi, tana, ‘Issi sha7aa woriis’ giidosona; yaatin, kawotettappe attin ayyo aibee attidai?” yaagiis.
9He gallassaappe doommidi, Saa7ooli Daawita qanaate aifiyan xeelliis.
10Wonttetta gallassi iita ayyaanai Xoossaappe kiitettidi, Saa7oola oiqqiis; oiqqin Saa7ooli ba son elumettiis. Daawiti haroodeegaadan diittaa diixxiis; diixxishin Saa7ooli tooraa ba kushiyan oiqqi uttidaagee,
11“Daawita godaara gattada sikkaas” giidi tooraa xonggiis. SHin Daawiti naa77utoo appe halettiis.
12GODAI Saa7oola aggidi Daawitaara de7iyo gishshau, Saa7ooli Daawitayyo yayyiis.
13Hegaa gishshau, Saa7ooli Daawita ba sinttappe haassidi, sha7u olanchchatussi halaqa kessiis. Yaatin, Daawiti ba citaa olan kaalettiis.
14GODAI Daawitaara issippe de7iyo gishshau, i oottiyoobai ubbai ayyo injjetiis.
15Daawiti oottiyoobai ubbai keehippe injjetiyoogaa Saa7ooli be7idi, ayyo keehi yayyiis.
16SHin Daawiti eta olan kaalettiyo gishshau, Israa7eelanne Yihudaa asai ubbai a siiqidosona.
17Hegaappe guyyiyan, Saa7ooli Daawita, “Ta na7iyaa bairiyaa Meraaba hannaho; taani o neeyyo machcho immana; neeni mino asa gida; yaatada GODAA olaa oletta” yaagiis. Saa7ooli ba wozanan, “Taani a bochchikke; Pilisxxeema asati a worona” yaagidi qoppiis.
18SHin Daawiti Saa7oola, “Kawoora bollotanau taani oonee? Ta so asaikka aibee? Woikko ta aawaa yaraikka Israa7eela asaa giddon aibee?” yaagiis.

19SHin Saa7oola na7iyaa Meraaba Daawitau imettiyo wodee gakkin, Mahoola katamaappe yiida, Adirii7eela giyo issi bitaniyau imettaasu.
20Gidikkonne, Saa7oola na7iyaa Miikaala Daawita siiqaasu; Saa7ooli hegaa siyidi ufaittiis.
21I ba wozanan, “Ayyo pire gidana malanne Pilisxxeema asati a worana mala, taani Miikaalo Daawitayyo immana” yaagidi qoppiis. Hegaa gishshau, Saa7ooli Daawita, “Neeni tanaara bollotanau hagee neeyyo naa77antto qaada” yaagiis.
22Qassikka Saa7ooli ba ashkkarata xeesidi, “‘Kawoi nenan ufaittiis; a ashkkarati ubbaikka nena dosoosona; ha77i neeni kawuwaara bollota’ yaagidi xuuran Daawitayyo yootite” yaagidi azaziis.
23Azazin eti i giidoogaadankka Daawitayyo yootidosona; shin Daawiti etau, “Kawoora bollotanaagee intteyyo laafabaa milatiiyye? Taani hiyyeesanne erettenna asa” yaagidi zaariis.
24Saa7oola ashkkarati Daawiti giidobaa Saa7oolayyo yootidosona.
25Yootin Saa7ooli ba ashkkarata, “Daawitau hagaadan yaagidi yootite; ‘Kawoi ba morkketu haluwaa kessanau xeetu Pilisxxeema asatu qaaratuwaappe attin, neeppe hara koitaa koyenna’ yaagite” yaagiis. Saa7ooli hegaa giidoogee, “Daawiti Pilisxxeematu kushiyan haiqqo” giidi qoppido gishshaassa.
26Saa7oola ashkkarati Saa7ooli giidobaa Daawitayyo yootidosona; kawuwaara bollotiyoogee Daawita ufaissiis. Hegaa gishshau, bullachchaa gallassai gakkanaappe kasetidi,
27Daawitinne a asai denddidi biidosona; biidi Pilisxxeematuppe naa77u xeetu asaa woridosona. Daawiti kawuwaara bollotanau he asatu qaaratuwaa ehiidi, kawuwaayyo kumettaa qoodidi sheedhdhiis. Hegaa gishshau, Saa7ooli ba na7iyo Miikaalo Daawitayyo immiis.
28Saa7ooli GODAI Daawitaara issippe de7iyoogaanne a na7iyaa Miikaala Daawita siiqiyoogaa eriis.
29Hegaa gishshau, Saa7ooli Daawitayyo kaseegaappe aattidi yayyiis. Saa7ooli ba de7o laitta ubban Daawitayyo morkke gidiis.
30Pilisxxeeme halaqati olettanau kiyiyoogaa aggibookkona; shin olau kiyido paido ubban Saa7oola gadaawatu ubbaappe xoonoi haniyoi Daawitassa; hegaa gishshau, i erettida asa gidiis.