Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Samuɛli

1 Samuɛli 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Filitɛ̃ↄ zĩkà ń Isailiↄ, ↄ̃ Isailiↄ bàalɛ̀nɛ́, an daside gàga Giliboa gbɛpↄlɛu.
2Filitɛ̃ↄ pɛ̀lɛ Saulu ń a nɛgↄ̃ɛↄzi, ↄ̃ aa aà nɛ́piↄ Yonatãa ń Abinadabuo ń Malakisuao dɛ̀dɛ.
3Zĩ pↄ́ wàlɛ ká Saulu saɛ pãsĩkũ̀, ↄ̃ kàzunaↄ aà pà, à kɛ̀'ĩa maamaaɛ.
4A ò a zĩkabↄkũnaɛ: Ǹ n fɛ̃nda wo, ní ma zↄ̃ ǹ ma dɛò. Tó màa no, gyafↄↄdeɛ beeↄ ma zↄ̃, aai kↄ̃̀ↄ'omanↄ. Ɔ̃ vĩa aà zĩkabↄkũna kũ̀, i weio, ↄ̃ Saulu a fɛ̃nda sɛ̀ à azĩa ò'oa.
5Kɛ́ aà zĩkabↄkũna è à gà, ↄ̃ à azĩa ò'o a fɛ̃ndaa sↄ̃, à gàaànↄ.
6Màa Saulu ń a nɛgↄ̃ɛ gbɛ̃ↄn àaↄ̃ↄ ń a zĩkabↄkũnao ń a gbɛ̃́ↄ gàga sãnu gↄↄ doũpi zĩ́ píi.
7Kɛ́ Isaili pↄ́ kú guzulɛu weↄ ń ń gbɛ̃́ pↄ́ kú Yuudɛ̃ baaleↄ è ń zĩgↄ̃ↄ bàalɛ̀, mɛ́ Saulu ń a nɛ́ↄ gàga, aa bàalɛ̀ aa ń wɛ̃́lɛↄ tò we, ↄ̃ Filitɛ̃ↄ mↄ̀ zↄ̃̀lɛu.
8Kɛ́ a gu dↄ̀, ↄ̃ Filitɛ̃ↄ mↄ̀, aalɛ pↄ́ↄ wolo gbɛ̃́ pↄ́ gàgaↄwa, ↄ̃ aa Saulu ń a nɛ́ mɛ̀n àaↄ̃piↄ gɛ è kálɛa Giliboa gbɛpↄlɛu.
9Ɔ̃ aa Saulu mi zↄ̃̀ aa aà gↄ̃kɛbↄↄ wòlowà, ↄ̃ aa gbɛ̃́ↄ zĩ̀ aa a baokpàkpa Filitɛ̃ↄ bùsu gupiiu ń ń tã́akpɛↄ.
10Wà aà gↄ̃kɛbↄↄ kàlɛ tã́a pↄ́ wì mɛ Asetaati kpɛ́u, ↄ̃ wà aà gɛ lòo Bɛtɛsã bĩ́iwa.
11Kɛ́ Yabɛsi Galadadeↄ yã́ pↄ́ Filitɛ̃ↄ kɛ̀ Sauluɛpi mà,
12ↄ̃ an nɛgↄ̃naↄ fɛ̀lɛ píi, aa táa'ò gwãasĩn bṹu bee, aa Saulu ń a nɛ́ↄ gɛↄ bùa Bɛtɛsã bĩ́iwa, ↄ̃ aa tàò Yabɛsi, aa kàtɛu we.
13Aa ń wáↄ sɛ̀lɛ aa vĩ̀ baali gbáu Yabɛsi, ↄ̃ aa lɛyè gↄↄ sopla.