Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Koiruwaa

Sameela Maxaafaa Koiruwaa 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Daawitinne a asati heezzantto gallassi Xiqilaaga katamaa gakkidosona. Amaaleeqa asati Neegeeba bazzuwaanne Xiqilaaga katamaa woraajjidosona; woraajjidi Xiqilaaga katamaa taman xuuggidosona.
2Xiqilaaga kataman de7iya maccaasatanne naatuppe cimaa gakkanaashin de7iya ubbata omooddidosona; eta ubbaa ekki efiidosonappe attin, issi asanne woribookkona.
3Daawitinne a asati Xiqilaaga katamaa gakkiyo wode, katamai taman xuugettiichchidoogaanne qassi eta maccaasati, eta attuma naatinne eta macca naati omoodettiichchidoogaa be7idosona.
4Yaatin, Daawitinne aara issippe de7iya asai bantta wolqqai ixxana gakkanaashin waassidi yeekkidosona.
5Daawita maccaasati naa77ati, Iziraa7eeliyaa Ahino7aamanne Qarmmeloosiyaa Naabaala am77iyaa Abigaala omoodettidosona.
6Asai Daawita shuchchan caddanau haasayido gishshau, Daawiti keehippe tuggatiis; aissi giikko, a asai ubbai ba attuma naatunne macca naatu gishshau, keehippe yiillotiis; shin Daawiti GODAN ba Xoossan minettiis.
7Daawiti Abimeleka na7aa qeesiyaa Abiyaataara, “Eefuudiyaa haa ekkada ya” yaagiis; yaagin Abiyaataari eefuudiyaa Daawitayyo ehiis.
8Daawiti GODAA, “Taani ha woraajjidaageetu geeduwaa kaallada boo? Biikko taani eta gakkanee?” yaagidi oichchiis. Oichchin GODAI, “Ee; eta kaallada ba; eta neeni gakkana; omoodettidaageetakka zaarana” yaagiis.
9Daawitinne aara de7iya usuppun xeetu asati denddidi Bisoora SHaafaa gakkin, asaappe amaridaageeti yan attidosona.
10Aissi giikko, naa77u xeetu asati shaafaa pinnanau keehippe daafuridosona. SHin Daawitinne oiddu xeetu asati paanaa kaallidosona.
11Hegaappe guyyiyan, asati issi Gibxxiyaa dembban demmidi, Daawitakko ehiidosona; ehiidi ayyo uyanau haattaa, maanaukka qumaa immidosona; immin miis.
12Qassi balasiyaa lichchakuwaa melaappe baggaanne naa77u wurcco woiniyaa teeraa ayyo immidosona; immin miidi gasttiis; aissi giikko, i heezzu gallassinne heezzu qammi quma mibeenna haattakka uyibeenna.
13Daawiti he bitaniyaa, “Neeni oossee? Auppe yaadii?” yaagidi oichchiis. Oichchin bitanee, “Taani Amaaleeqa bitaniyaassi ailletida Gibxxe asa; heezzu gallassappe kase taani sakettido gishshau, ta godai tana yeggi bayiis.
14Nuuni Yihudaa asatu bolli, Kariita asatu bollinne Kaaleeba yaratu bolli Neegeeba bazzuwan woraajjida; Xiqilaaga katamaanne taman xuuggida” yaagiis.
15Yaagin Daawiti, “Neeni tana he woraajjida citaakko kaalettana danddayai?” yaagidi oichchiis. Oichchin i, “Neeni tana worennaadaaninne ta godaayyo aattada immennaadan taayyo Xoossan caaqqa; yaatikko, taani nena etakko duge kaalettana” yaagiis.
16Hegaappe guyyiyan, bitanee Daawita etakko kaalettidi gattiis. Eti Pilisxxeeme biittaappenne Yihudaa biittaappe omooddidobai keehippe daro gidido gishshau, ufaittidi miiddinne uyiiddi biitta ubban laaletti uttidosona.
17He galla omarssaappe biidi wonttetta gallassa omarssai gakkanaashin, Daawiti eta shociis; gaameelaa toggidi baqatida oiddu xeetu yelagatappe attin, hari issi asinne attidi bibeenna.
18Amaaleeqa asati efiido ubbabaa, ba naa77u maccaasatuurakka gujjidi, Daawiti wotti ekkiis.

19Asati omooddi efiidobaappe aibinne paccibeenna; naatoi woikko cimai, attuma naati woikko macca naati, eti omooddi efiido harabai ubbabaikka paccennan de7ees; Daawiti ubbaakka zaariis.
20Qassi Daawiti dorssaanne miizzaa wudiyaa ubbaa omooddiis; Daawita asai i omooddido wudiyaa hinkko mehiyaappe sinttaara laaggidi, “Hagee Daawita omooduwaa” yaagiis.
21Hegaappe guyyiyan, Daawiti bana kaallanau daafuridi, Bisoora SHaafaa achchan attida naa77u xeetu asatukko yiis. Eti Daawitanne aara issippe de7iya asata mokkanau kiyidosona; Daawitinne a asai etakko shiiqin, Daawiti eta sarotiis.
22SHin Daawitaara biidaageetu giddoppe issi issi pattenna iita asati, “Eti nunaara bibeenna gishshau, nuuni zaaridi ehiidobaappe aibanne etaara shaakkokko; eti bantta naatanne bantta maccaasaa ekkidi boona” yaagidosona.
23Yaagin Daawiti eta, “CHii; ta ishanttoo! GODAI nuussi immidoban intte hagaadan oottanau bessenna. I nuna naagidi, nu bolli woraajjida citaa nuuyyo aattidi immiis.
24Intte giyoobaa ooninne maayenna. Olettanau biidaageetinne nubaa naagiiddi hagan gam77idaageeti issi lagge shaakkana; ubbaageekka issi mala gidana” yaagiis.
25He gallassappe doommidi, hachchi gakkanaashin, Daawiti Israa7eela biittaayyo hegaa woganne awaajo oottidi wottiis.
26Daawiti Xiqilaaga katamaa gakkido wode, ba dabbo Yihudaa cimata, “GODAA morkketuppe omoodettidabaappe taani intteyyo immiyoogaa heite” yaagidi omooduwaappe amaridaagaa yeddiis.
27I hegaa Beeteele, Neegeeban de7iya Raamootanne Yattira katamatun de7iyaageetuyyo,
28Aaro7era, Sifimoota, Eshttamoo7anne
29Rakaala katamatun de7iyaageetuyyo, Yiraahima7eela katamatun de7iyaageetuyyo, Qeena katamatun de7iyaageetuyyoonne,
30Horima, Bor77ashaana, Ataakanne
31Kebroona katamatun de7iyaageetuyyo yeddiis; inne a asati yuuyido sohotu ubbaayyo yeddiis.