Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - 1 Samuel

1 Samuel 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Filistea runacuna pillyananpaj yaycapaycäriran Israelcunata. Chaura Israelcunaga gueshpir aywacuran. Gilboa jircacho aypalla runacuna wañuran.
2Filistea runacuna Saulta wamrancunatawan gatir guepanta aywaran. Wañuchiran Saulpa wamran Jonatanta, Abinadabta, Malquisuata.
3Nircorga Saul-llatana llapan gaticacharan. Lëcha jitajcuna Saulta chayaycachiran.
4Chaymi pasaypa mancharir yanapajninta niran: «Sabliquita jorgurcur tucsiramay juclla. Manami munächu juchasapacuna wañuycachimar cushicunanta.» Yanapajnenga Saulta tucsiyta mana munaranchu. Fiyupa manchacuran. Chaura Saulga quiquin sablinta jawircur jananman tunipaycuran.
5Saúl wañushata ricaycur yanapajninpis sablinta jawiycur quiquin tunipaycuran.
6Chaynömi Saulga quimsan wamrancunawan chay junajlla wañuran. Saulpa yanapajninpis wañuran llapan suldäruncunawan.
7Saulta y wamrancunata Filistea runacuna wañuchishanta y suldärucunapis gueshpir aywacushanta musyaycur Jezreel pampa chimpacho tiyaj Israel runacuna y Jordán mayu chimpacho tiyaj Israel runacunapis marcancunapita gueshpir aywacuran. Marcancunata chayno cachariycur aywacuptinmi Filistea runacunana chay marcacunacho tiyaran.
8Warannin junaj Filistea runacuna wañushacunapata imancunatapis apacunanpaj aywaran. Chaychöraj tariran Saulta quimsan wamrancunatawan Gilboa jircacho wañusha jitarpaycajta.
9Chaura umanta roguriycäriran. Nircur armancunata llapanta apacuran. Chaypitaga willacachiran intëru Filistea nasyunpa, llapan ïduluncuna cashan templucunacho runacunata willananpaj.
10Nircur Saulpa armancunataga Astoret diosapa templunman churaycäriran. Quiquin Saulpa cuerpuntaga waguiycäriran Bet-sancho caycaj tapyaman.
11Galaad particho caj Jabescho tiyaj runacunaga Saulta Filistea runacuna imano rurashantapis mayaycur
12mas jinyunnin caj runacuna parlacuran. Chaymi parlacarcärir warayllata aywaran Bet-sán tapyacho caycaj Saulpa cuerpunta y wamrancunapatawan apacunanpaj. Jabesman chayaycärachir rupaycärachiran.
13Nircur pampaycäriran jinan Jabesman, yöra chaquinman. Chaypitaga ganchis junajcama llaquicushpan Jabes runacuna ayunaran.