Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Samuel

1 Samuel 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Karon nakig-away ang mga Filistihanon batok sa Israel. Ang mga tawo sa Israel mikalagiw gikan sa mga Filistihanon ug nangamatay sa Bukid sa Gilboa.
2Gigukod sa mga Filistihanon si Saul ug ang iyang mga anak nga lalaki. Gipatay sa mga Filistihanon si Jonatan, si Abinadab, ug si Malkisua, nga iyang mga anak.
3Nagkalisod sa gubat si Saul, ug naapsan siya sa mga magpapana. Nasamdan na siya pag-ayo tungod kanila.
4Unya miingon si Saul sa tigdala sa iyang hinagiban, “Hulbota ang imong espada ug duslaka ako. Kay kung dili, kining dili tinuli nga mga tawo moabot ug mobiaybiay kanako.” Apan wala mituman ang tigdala sa hinagiban ni Saul, tungod kay nahadlok siya pag-ayo. Busa gikuha ni Saul ang iyang kaugalingong espada ug miukbo niini.
5Sa pagkakita sa tigdala sa iyang hinagiban nga namatay na si Saul, giukboan usab niya ang iyanng espada ug namatay uban kaniya.
6Busa namatay si Saul, ang iyang tulo ka mga anak, ug ang tigdala sa iyang hinagiban—kining mga tawhana nangamatay nianang adlawa.
7Sa diha nga ang mga tawo sa Israel nga atua sa pikas bahin sa walog, ug kadtong anaa sa unahan sa Jordan kadtong mga mikalagiw na ang katawhan sa Israel, ug namatay na si Saul ug ang iyang mga anak, gibiyaan nila ang ilang mga siyudad ug mikalagiw, ug miabot ang mga Filistihanon ug mipuyo niini.
8Sa pagkaugma, sa dihang miabot ang mga Filistihanon aron hukasan ang mga patay, ilang nakita si Saul ug ang iyang tulo ka mga anak nga lalaki nga namatay sa Bukid sa Gilboa.
9Gipunggotan nila siya ug ulo ug gihukas ang iyang hinagiban, ug nagpadala ug mga mensahero ngadto sa tibuok yuta sa mga Filistihanon aron sa pagbalita ngadto sa mga templo sa ilang mga diosdios ug ngadto sa mga tawo.
10Gibutang nila ang iyang hinagiban sa templo ni Astoret, ug ilang gibitay ang iyang lawas sa pader sa siyudad sa Bet San.
11Sa pagkadungog sa mga lumulupyo sa Jabes Gilead sa gibuhat sa mga Filistihanon kang Saul,
12mibarog ang tanang manggugubat nga mga tawo ug miadto sa tibuok gabii ug gikuha ang lawas ni Saul ug ang mga lawas sa iyang tulo ka mga anak gikan sa pader sa Bet San. Miadto sila sa Jabes ug gisunog sila didto.
13Unya gikuha nila ang ilang mga bukog ug gilubong ilalom sa kahoy nga tamaris didto sa Jabes, ug nagpuasa sulod sa pito ka adlaw.