Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Koiruwaa

Sameela Maxaafaa Koiruwaa 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sameeli haiqqiis; haiqqin Israa7eela asati ubbai shiiqidi, ayyo yeekkidosona; Raama kataman de7iya a son moogidosona. Hegaappe guyyiyan, Daawiti Paaraana bazzuwaa biis.
2Maa7oonan issi bitanee de7ees; he bitaniyaayyo aqoi Qarmmeloosan de7ees; i daro dure; issi sha7u deeshshatinne heezzu sha7u dorssati ayyo de7oosona. I eta ikisiyaa Qarmmeloosa kataman meedees.
3He bitaniyaa sunttai Naabaala; a keettaayee sunttai Abigaalo. A eranchchanne puulanchcha maccaasa; shin i keettaawai meqetti bainna iita asa. I Kaaleebaa yara.
4Daawiti bazzuwan de7iiddi, dorssaa ikisiyaa Naabaali meediyoogaa siyiis.
5Daawiti tammu wodallata hagaadan yaagidi kiittiis; “Naabaalakko Qarmmeloosa katamaa biidi, ta sunttan a sarotite;
6‘Saro de7ai! Neenikka ne keettaa asaikka saro! Neessi giidobai ubbai saro de7ii!
7“‘Neeni dorssaa ikisiyaa meediyoogaa taani siyaas; ne dorssaa heemmiyaageeti nunaara issippe de7ido wode, nuuni eta genibookko; eti Qarmmeloosa kataman uttido wode ubban etabaappe aibinne paccibeenna.
8Hegaa neeni ne ashkkarata oichchikko, eti neeyyo yootana. Nuuni hachchi gibira gallassi neekko yiido gishshau, ta wodalla asatussi hayyanaa keha; ne kushiyan de7iyaabaappe ne ashkkaratuyyoonne ne na7aa Daawitayyo hayyanaa imma’ yaagite” yaagidi azaziis.
9Daawita asati Naabaalakko gakkidi, Daawita kiitaa ayyo yootidosona; yootidi hegan naagidosona.
10Naabaali Daawita ashkkarata, “Daawiti oonee? Isseya na7ai oonee? Ha wodiyan daro ashkkarati bantta godatuppe baqatoosona.
11Ta oittaa, ta haattaanne ta dorssaa meediyaageetuyyo shukettida ashuwaa denttada, ha oonakkonne yiidosai erettenna asatuyyo aissi immoo?” yaagiis.
12Yaagin Daawita asati simmidi guyye biidosona. Bi gakkidi Naabaali giidobaa ubbaa Daawitayyo yootidosona.
13Daawiti ba asata, “Intte bisuwaa bisuwaa gixxite” yaagiis; yaagin ubbatikka bantta bisuwaa bisuwaa gixxidosona; Daawitikka ba bisuwaa gixxiis. Daawiti oiddu xeetaa gidiya asatuura pude biis; naa77u xeetu asai etabaa naagiiddi attiis.
14Ashkkaratuppe issoi Naabaala keettaayyiyo Abigaalo hagaadan yaagiis; “Daawiti bazzuwan de7iiddi nu godaa, ‘Saro’ gaanau asa kiittiis; shin i eta cayiis.
15Gidikkokka, ha asati nuuyyo keehippe lo77o; eti nuna genibookkona; nuuni etaara issippe dembban pe7ido wode ubban nubaappe aibinne paccibeenna.
16Nuuni nu dorssaa wudiyaa eta matan heemmiyo wode, qamminne gallassi eti nuuyyo dirssa gididosona.
17Hayyanaa ha yohuwaa waatanaakkonne qoppa; aissi giikko, nu godaa bollinne a so asaa bolli kobabai kiyana hanees. Nu godai hegaa mala meqetti bainna iita asa gidido gishshau, ooninne ayyo haasayanau danddayenna” yaagiis.
18Abigaala sohuwaarakka naa77u xeetu komppo oittaanne naa77u ogoro woine eessaa, xiixettida dorssata ichchashata, tammanne laappun kilo giraame tiyaa xiixaa, issi xeetu wurcco woiniyaa teeraanne balasiyaa lichchakuwaa melaappe naa77u xeetaa ekkada, hariyan caanaasu.

19Yaatada ashkkarata, “Intte taappe sinttau aadhdhidi biite; taani intte geeduwaa kaallana” yaagaasu; shin ba keettaawaa Naabaalayyo ainne yootabeikku.
20Ba hariyaa toggada deriyaara duge zanggaaraa wodhdhiyo wode, Daawitinne a asai ikko simmidi duge wodhdhoosona; wodhdhin a etaara gaittaasu.
21Daawiti ba wozanan, “Abaappe aibinne paccennaadan taani ha bitaniyaa aquwaa ubbaa naagidoogee coo mela; taani lo77idoogaa kushiyaa i taayyo iitaa zaariis.
22Wontto maallado gakkanaashin, taani abaa gidida ubbaappe issi attumaanne paxa aggikko, Xoossi tana paxa aggoppo” yaagiis.
23Abigaala Daawita be7ido wode, hariyaappe eesota wodhdhada, Daawita sinttan biittan gufannada ayyo ziggaasu.
24A a tohuwan wullada, “Hai ta godau, ha mooroi ta xalaalaassa gido! Tana ne ashkkariyo haasayissarkkii; taani ne ashkkariyaa haasayiyoogaa siyarkkii.
25Ha meqetti bainna iita bitaniyaabaa, Naabaalabaa siyoppa; ‘Naabaala’ giyoogee ‘Eeya’ giyoogaa; i ba sunttaadankka eeya. Ta godau, neeni kiittido asata taani ne ashkkariyaa be7abeikke.
26“De7o GODAI ero! Ne shemppoi ero! Neeni suutta gussennaadaaninne ne kushen ne halo kessennaadan, nena ta godaa teqqidaagee GODAA. Ne morkketinne nena ta godaa qohanau koyiyaageeti Naabaaladan hanona.
27Ha imotai taani ne ashkkariyaa neeyyo ta godaayyo ehiidoogee nena kaalliya asatuyyo imetto.
28Hai ta godau, taani ne ashkkariyaa balido balaa atto yaaga! Neeni GODAA olaa olettiyo gishshau, GODAI nenanne ne zerettaa kawoyana. Neeni de7ido laitta ubban iitatetti ne bolli beettoppo.
29“Ai asinne nena woranau koyikko, issi urai ba al77o miishsha naagiyoogaadan, GODAI ne Xoossai nena saro naagana. SHin shuchchaa yambbarshshan oliyoogaadan, i ne morkketu de7uwaa olana.
30GODAI ta godaayyo oottanau haasayido kehatettaa ubbaa oottiyo wodenne Israa7eela bolli kawoyiyo wode,
31gaasoti bainnan suuttaa gussidoban woikko ba halo kessidoban ta godaa wozanai dagammennanne hirggenna. GODAI neeyyo kehido wode, tana ne ashkkariyo dogoppa” yaagaasu.
32Yaagin Daawiti Abigaalo, “Nena tanaara gaittanau hachchi kiittida GODAI, Israa7eela Xoossai galatetto.
33Neeni lo77o qoppido gishshaunne taani asa suuttaa gussennaadaani ta kushiyan halo kessennaadan teqqido gishshau, anjjetta.
34Hegee bainnaakko, tana nena qohennaadan teqqida de7o GODAI, Israa7eela Xoossai ero! Neeni tanaara gaittanau eesotada yeennaakko, sa7ai wonttana gakkanaashin, Naabaalabaa gidiya issi attumaasinne paxa attenna” yaagiis.
35Abigaala ayyo ehiidobaa i kushiyaappe Daawiti ekkidi, “Ne soo saro gakka. Taani ne qaalaa siyaas; ne oishaakka ekkaas” yaagiis.
36Abigaala simmada Naabaalakko yiyo wode, kawo son giigiya gibiraa mala gibiraa miziiddi son uttiis; Naabaali keehippe mattottidi, ba wozanan ufaittees. Hegaa gishshau, sa7ai wonttanaashin, Abigaala ayyo aibanne qaattabeikku.

37Maallado Naabaali mattuwaa zaaridoogaappe guyyiyan, a keettaayyiyaa ha yoho ubbaa ayyo yootaasu; Naabaala wozanai daafurin i jollu giis.
38Tammu gallassaappe simmin, GODAI Naabaala shocin, i haiqqiis.
39Naabaali haiqqidoogaa Daawiti siyido wode, “GODAI galatetto! Naabaali tana cayidoogaa haluwaa GODAI kessiis; taani a ashkkarai iitabaa oottennaadan teqqiis; Naabaali oottido iitatettaa GODAI a huuphiyan zaariis” yaagiis. Hegaappe guyyiyan, Daawiti Abigaalo ekkanau kiitaa yeddidi oishissiis.
40Daawita ashkkarati Qarmmeloosa katamaa Abigaalikko biidi, “Neeni Daawita gelanaadan nena ekki baanau i nuna neekko kiittiis” yaagidosona.
41Abigaala biittan gufanna ziggada, “Taani ne ashkkariyaa neeyyo kiitettanaunne ne ashkkaratu tohuwaa meeccanau giiga uttaas” yaagaasu.
42Abigaala eesuwan denddada ba hariyaa toggaasu; i danggiriixeti ichchashati o kaallidi biidosona; Daawita ashkkaratuura baada, Daawita gelaasu.
43Daawiti hagaappe kase Iziraa7eeliyo Ahino7aamoko ekkiis; eti naa77aikka a keettaayeta.
44Saa7ooli Daawita keettaayyiyo, ba na7iyo Miikaalo Galliima kataman yelettida Laawisha na7aa Palxxi7eelassi immiis.