Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Koiruwaa

Sameela Maxaafaa Koiruwaa 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Biniyaama zariyaappe Qiisa giyo issi bitanee de7ees; i Abii7eela na7aa; Abii7eeli Xaroora na7aa; Xaroori Bakoraata na7aa; Bakoraati Biniyaama zariyaa Afiiha na7aa; he bitanee wolqqaama asa.
2Ayyo Saa7oola giyo issi wodalla lo77o na7ai de7ees; Israa7eelatu giddon appe aadhdhi lo77iya asi baawa; i hasheppe qommo baggan asa ubbaappe aduqqees.
3Issi gallassi Saa7oola aawaa Qiisa hareti bayidosona; bayin Qiisi ba na7aa Saa7oola, “Ashkkaratuppe issuwaa ekkada, dendda; denddada hareta koyanau ba” yaagiis.
4Eti Efireema gezziyaaranne SHaliisha biittaara koyiiddi kanttidosona; shin hareta demmibookkona. Qassi SHaa7iliima biittaara kanttidosona; shin hegaanikka hareti de7okkona. Biniyaama biittaarakka kanttidosona; shin yaanikka demmibookkona.
5Eti Xufa biittaa gakkido wode, Saa7ooli banaara de7iya ashkkaraa, “Haaya; ane guyye simmoos; hinna xayikko, ta aawai haretubaa qoppiyoogaa aggidi, nuuyyo hirggana” yaagiis.
6SHin ashkkarai, “Be7a! Xoossaa asa issoi ha kataman de7ees. I bonchchettida asa; i odiyo ubbabai tumattees. Ane ha77i nuuni yaa boos; ooni erii nuuni baana ogiyaa i nuuyyo yootanaakkonne” yaagiis.
7Saa7ooli ba ashkkaraa, “Nuuni biyaabaa gidikko, ayyo ai immanee? Korjjuwaappe qumai wuriis; nuuni Xoossaa asaayyo immiyoobi baawa. Nuuyyo aibi de7ii?” yaagiis.
8Yaagin ashkkarai Saa7oolayyo, “Be7a; ta kushiyan issi xaqara biraayyo uruubee de7ees; nuuni baana ogiyaa Xoossaa asi nuuyyo yootanaadan ha biraa ayyo immana” yaagidi zaariis.
9(Beni wode Israa7eela biittan issi asi Xoossaa oichchanau biiddi, “Haayite; ane xeelliyaagaakko boos” yaagees. Aissi giikko, ha wodiyan hananabaa yootiyaagee beni wodiyan xeelliyaagaa geetettees.)
10Saa7ooli ba ashkkaraa, “Lo77o; hindda” yaagin, Xoossaa asi de7iyo katamaa biidosona.
11Katamaa pudettaa eti kiyishin, haattaa tikkanau yiya geela7otuura ogiyan gaittidosona; gaittidi he geela7ota, “Xeelliyaagee hagan de7ii?” yaagidi oichchidosona.
12Oichchin eti, “Ee de7ees; hegaa be7ite; i intteppe sinttan de7ees; eesuwan akko biite. Asai hachchi goinniyo xoqqa sohuwan yarshshiyo gishshau, i nu katamaa yiis.
13Katamaa intte gelidosaara, i maanau goinniyo xoqqa sohuwaa kiyennan de7ishin demmana. I gakkennan de7ishin, asai meettaa doommenna; aissi giikko, yarshshuwaa i anjjanau koshshees. I anjjidoogaappe guyyiyan, shoobettidaageeti maana. Pude biite; intte a ha77i demmana” yaagidosona.
14Yaagin eti katamaa biidosona; eti katamaa geliyo wode, Sameeli goinniyo xoqqa sohuwaa pude biiddi, etaara gaittanau yiyaagaa be7idosona.
15Saa7ooli yaanaappe kase gallassi, Sameelayyo GODAI hagaadan yaagidi qonccissi wottiis;
16“Wontto hannoode Biniyaama biittaappe issi bitaniyaa taani neekko yeddana; i ta asaa Israa7eela kaalettana mala a tiya; ta asaa Pilisxxeema asatu kushiyaappe i ashshana; aissi giikko, ta asaa waasoi taakko gakkin, taani eta xeellaas” yaagiis.
17Sameeli Saa7oola be7ido wode, GODAI Sameela, “Be7a! Taani neeyyo yootido bitanee hagaa; i ta asaa haarana” yaagiis.
18Saa7ooli penggiyaa matan de7iya Sameelakko shiiqidi, “Xeelliyaagaa keettai awaanakko hai taayyo yootarkkii?” yaagiis.

19Yaagin Sameeli Saa7oolayyo, “Xeelliyaagee tana. Hachchi intte tanaara miyo gishshau, taappe sinttatidi, pude goinniyo xoqqa sohuwaa biite. Taani nena wontto guuraara yeddana; ne wozanan de7iya ubbabaa taani yootana.
20Heezzu gallassaappe kase bayida ne haretubaa gidikko, eti beettido gishshau, hirggoppa. Israa7eela asai ubbai amottiyoi oonee? Nenanne ne aawaa so asaa gidennee?” yaagiis.
21Saa7ooli zaaridi, “SHin taani Israa7eela zare ubbaappe laafiya Biniyaama zare gidikkinaa? Ta so asaikka Biniyaama zariyaa giddon guuxxiyaagaa gidennee? Neeni aissi taayyo hagaa malabaa haasayai?” yaagiis.
22Hegaappe guyyiyan, Sameeli Saa7oolanne a ashkkaraa efiidi, aaho wuigiyaa gelissiis; gelissidi he sohuwan shoobettida hasttamu gidiya asaappe qommo baggaara araatan utissiis.
23Sameeli qumaa kattiyaagaa, “‘Ne matan wottashsha’ gaada taani neeyyo immido ashuwaa hamma” yaagiis.
24Yaagin kattiyaagee gedaanne a bollan de7iyaagaa ekki ehiidi, Saa7oola sinttan wottiis. Sameeli Saa7oola, “Neeyyo ashshidoogee hagaa; ekkada ma. Aissi giikko, taani imattata shoobboosappe doommada, hagaa neeyyo ashshaas” yaagiis. He gallassi Saa7ooli Sameelaara miis.
25Eti goinniyo xoqqa sohuwaappe duge katamaa wodhdhin, Sameeli Saa7oolayyo keettaa bollan dembbayidi oottidosan hiixaa hiixxin zin77iis.
26Eti guuraara denddidosona; sa7ai wonttin, Sameeli Saa7oola he keettaa bollaappe xeesidi, “Giiga; taani nena moissana” yaagiis. Saa7ooli giigin, inne Sameelinne naa77ai issippe ogiyaa kiyidosona.
27Eti katamaa gaxaa wodhdhishin, Sameeli Saa7oola, “Ashkkarai nuuppe sinttau aadhdhana mala yoota” yaagiis; yaagin ashkkarai sinttau aadhdhiis. Aadhdhin Sameeli Saa7oola, “Taani neeyyo Xoossai giidobaa odana mala, hagan guuttaa takkashsha” yaagiis.