Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Koiruwaa

Sameela Maxaafaa Koiruwaa 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1He wode Pilisxxeema asati Israa7eelata olanau bantta olanchchata shiishshidosona. Akiishi Daawita, “Neeninne ne asati tanaara olaa baanaagaa tuma era utta” yaagiis.
2Yaagin Daawiti, “Hegaa gidikko, taani ne ashkkarai oottanabaa neeni be7ana” yaagiis. Yaagin Akiishi, “Daro lo77o; taani nena ta de7ido laitta ubban tana naagiyaagaa kessana” yaagiis.
3Hagaappe kase baggan Sameeli haiqqin, Israa7eela asati ubbati ayyo yeekkidi, a kataman Raaman a moogidosona. Saa7ooli moitilliyaa xeesiyaageetanne shareechchota Israa7eela biittaappe yedettidi kessirggiis.
4Pilisxxeema olanchchati shiiqidi yiidi, SHuneema kataman uttidosona; Saa7oolikka Israa7eela asaa ubbaa shiishshidi, Gilbboo7a Deriyan uttiis.
5Saa7ooli Pilisxxeema olanchchata be7idi yayyiis; a wozanaikka keehippe dagammiis.
6Hegaa gishshau, i ai oottanaakkonne GODAA oichchiis; shin GODAI aimuwan gidin, woikko Uriimiyan gidin, woikko hananabaa yootiyaageetu baggaara gidin, ayyo yootibeenna.
7Hegaappe guyyiyan, Saa7ooli ba ashkkarata, “Moitilliyaa xeesiya shareechchiyo taayyo koyite; taani ikko baada o oichchana” yaagidi azaziis. Azazin Saa7oola ashkkarati, “Moitilliyaa xeesiya issi shareechchiyaa Enddooren de7ausu” yaagidosona.
8Yaagin Saa7ooli bana erissenna mala hara maayuwaa maayidi, naa77u asata ekkidi, qammi he shareechcheekko biis; biidi maccaasiyo, “Hayyanaa taayyo issi moitilliyaa xeesarkkii; taani sunttaa odiyo asa taayyo denttarkkii” yaagiis.
9Yaagin maccaasiyaa, “Moitilliyaa xeesiyaageetanne shareechchota Israa7eela biittaappe Saa7ooli waati yedetti kessidaakko, tuma neeni eraasa. Tana worissanau neeni taayyo aissi piriyaa yeggai?” yaagaasu.
10Yaagin Saa7ooli maccaasiyo, “De7o GODAI ero! Neeni hagaa gishshau qaxxayettakka” yaagidi GODAN caaqqiis.
11Yaatin, maccaasiyaa, “Taani neeyyo oona denttoo?” yaagada oichchaasu. Oichchin Saa7ooli, “Sameela taayyo dentta” yaagiis.
12Maccaasiyaa Sameela be7ada, waasuwaa xulluusaasu; xulluusada Saa7oola, “Neeni tana aibissi cimmadii? Neeni Saa7oola gidikkii!” yaagaasu.
13Yaatin, kawoi, “Aikkobaa; yayyoppa! Neeyyo aibee beettiyai?” yaagiis. Yaagin maccaasiyaa, “Issi moitillee biittaa giddoppe kiyiyaagee beettees” yaagaasu.
14Saa7ooli maccaasiyo, “I ai milatii?” yaagiis. Yaagin maccaasiyaa, “Afalaa maayida issi cima bitanee kiyees” yaagaasu. Saa7ooli he bitanee Sameela gididoogaa eridi, a sinttan sa7an lichchi giidi gufanniis.
15Sameeli Saa7oola, “Tana duufuwaappe denttada aibissi shabbirai?” yaagiis. Yaagin Saa7ooli, “Taani daroppe un77ettaas; aissi giikko, Pilisxxeema asati tana oloosona; Xoossaikka taappe shaahettiis; hananabaa yootiyaageetu baggaara gidin woikko aimuwan gidin, i taani oichchiyoobaa odenna. Hegaa gishshau, taani oottanabaa neeni taayyo yootanaadan nena xeegaas” yaagiis.
16Yaagin Sameeli, “GODAI shaahettidi ne morkke gidiichchaappe attin, tana aibissi zoretaa bessai?
17GODAI ta baggaara kaseti yootidobaa oottiichchiis; GODAI kawotettaa neeppe dafi ekkidi, ne shooro Daawitayyo immiichchiis.
18Neeni GODAAYYO azazettabeenna gishshaunne a hanqquwaa suulliyaagaa Amaaleeqa asatu bolli polabeenna gishshau, GODAI hachchi ha yohuwaa ne bolli oottees.

19Nenanne Israa7eelaa, GODAI Pilisxxeema asatuyyo aatti immana; neeninne ne naati wontto tanan gaittana; GODAI Israa7eela olanchchata Pilisxxeema asatuyyo aatti immana” yaagiis.
20Saa7ooli Sameela oduwaa siyidi yayyido gishshau, sohuwaarakka biittan borccu giidi kunddi be7iis. Saa7ooli he gallassaa kumettaanne qammaa kumettaa quma mibeenna gishshau, a wolqqai hitiis.
21He maccaasiyaa Saa7oolakko yaada, i keehi kokkoriyoogaa be7aasu; be7ada, “Taani ne ashkkariyaa neeyyo azazettaas; neeni tana oichchidobaa ta shemppuwaa balada oottaas.
22Ha77i taani ne ashkkariyaa giyoobaa hayyanaa siya; neeni maada, gazddada ne ogiyaa baana mala, taani neeyyo guutta quma aattais” yaagaasu.
23Yaagin Saa7ooli, “Miikke” yaagidi ixxiis. SHin a asati he maccaaseerakka gididi shoobbidosona; shoobbin Saa7ooli shoobettidi biittaappe denddidi, hiixan uttiis.
24He maccaasiyaa sohuwaarakka ba son de7iya anqqara maraa shukka bayaasu; xiilliyaa ekka munaqqada, irshshuwaa yeggennan oittaa uukkaasu.
25Yaatada Saa7oolayyoonne a asatuyyo aattin, eti miidosona. He gallassi qammikka denddidi biidosona.