Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 1 SAMUEL

1 SAMUEL 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Filistia taudia ese Israel taudia e tuari henidia; bena Israel taudia na Filistia taudia vairadia amo e heau, ela bona Gilboa ororona ai Filistia taudia ese e aladia ore.
2Bena Filistia taudia ese Saulo mai natuna mamaruanedia ida e lasidia tao; bena Filistia taudia ese Saulo natuna mamaruanedia Ionatan bona Abinadab bona Malkisua e aladia mase.
3Tuari na auka herea, Saulo enai; peva taudia ese e davaria, bona edia diba amo e haberoa.
4Bena Saulo ese ena kesi ihuana tauna e hamaoroa, eto, Emu dare a veria lasi, ba gwadagu mase, ini asie peritomedia taudia na baema, bae gwadagu bona bae kirikirilaigu na garina. A ena kesi ihuana tauna na e gwau edeede, badina be e gari dikadika. Taunibunai, Saulo ese ena dare e abia, bena matana ai sibona e hetoḡe.
5Ena kesi ihuana tauna ese e itaia, Saulo vada e mase, bena ia danu ena dare matana ai sibona e hetoḡe, ia ida e mase hebou.
6Saulo na unu e mase toma, bona natuna mamaruanedia tatoiosi, bona ena kesi ihuana tauna, bona ena orea taudia iboudiai, dina tamona ai e mase bou.
7Bena Israel taudia haida koura kahana ai bona Ioridane sinavaina unukahana ai e nohova na vada e diba Israel taudia vada e heau bona Saulo mai natuna mamaruanedia ida vada e mase; una negana ai edia hanua e rakatanidia, e heau. Bena Filistia taudia ema, unu hanua e noholaidia.
8Daba rerena ai Filistia taudia na ema, mase taudia edia dabua bae abi eto. Bena Saulo mai natuna mamaruanedia tatoiosi ida masedia ai e dabaridia, Gilboa ororona ai.
9Bena Saulo kwarana e utua oho, ena tuari dabuadia danu e koki oho. Bena idia ese gwaukau taudia e siaidia karoho, Filistia rtnona idoinai, hari namona na edia kaivakuku dubudia ai bona edia bese taudia vairadiai bae piua totona.
10Saulo ena tuari dabuadia na Astaroto ena dubu ai e atoa; bona tau-anina na Bete-sana hanuana maḡuna ai e kapaia kau.
11A Iabese-gilead taudia na harina e kamonai, Filistia taudia ese Saulo unu e karaia toma,
12bena boga-auka taudia iboudiai e tore isi, e raka rani, Saulo tau-anina natuna mamaruanedia tau-anidia na Bete-sana maḡuna amo e abidia dobi. Bena Iabese ela, unuseni ai e hagabudia.
13Bena turiadia e abidia, au ta ladana tamarisk henunai e guridia, Iabese ai. Bena dina hitu e ani vaga.