Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - 1 Samuel

1 Samuel 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sin namingsan, nan-gogobat din Filisteo ya Israelita sin dontog ay Gilboa yan ad-adoy natey sin Israelita. Linmayaw din odom pati da Saulo sin aan-ak na.
2Ngem indasan din Filisteo si daida et pinse da din tolo ay an-ak Saulo ay da Jonatan en Abinadab ya si Malkisua.
3Napigsa di laban sin kad-an Saulo, isonga olay sisya et pinontaan di panan di kalaban da yan naoneg di sogat na.
4Kanana sin baro ay para egen si salida na, “Asotem san kampilan mo ta pomse ka ta adi da pomaligat asi da pomse din adi nakogit ay Filisteo.” Ngem palalo di egyat din baro ay sana et sinigaana ay mamse, isonga kaa si Saulo sin mismo ay kampilana et sisya met laeng di namse sin awak na.
5Idi ilan din baro ay sana ay natey si Saulo, kapese abe sin awak na sin bokod na ay kampilan.
6Et siya di di inyat Saulo ay natey sin agew ay doy pati din tolo ay an-ak na, din man-eg-egen si salida na ya din amin ay sosoldado na.