Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - 1 Samuel

1 Samuel 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pilisteorãda israelerã ume djõne wãnaped̶a Guilboa eyad̶e israelerã zocãrã quenasid̶aa. Maʌ̃ bẽrã israelerãra memenesid̶aa.
2Pilisteorãba Saulora, idji warrarã sid̶a caid̶u ẽpẽsid̶aa. Maʌ̃ne Saul warrarã Jonataʌ̃da, Abinadáda, Malquisúa sid̶a beasid̶aa.
3Maʌ̃be Saul b̶ʌma aud̶uara djõsid̶aa. Enedrʌmaba djõbadaba idjimaa cha drʌ panʌba Saulora sucuasid̶aa.
4Maʌ̃ carea idji djõi careabema eronĩbabaría nãwã jarasia: –Bʌ necora ẽũtaped̶a mʌ̃ra su beadua. Mãwã oẽ́ra jãʌ̃ pilisteorã cacua wẽãgoẽ́ tab̶eaba mʌ̃ra jidad̶aped̶a bio pua unubid̶ia. Mãwã od̶aped̶a mʌ̃ra necoba su bead̶ia.– Baribʌrʌ Saul djõi careabema eronĩbabariba Saul beaira wayasia. Maʌ̃ carea Saulba idji necoda ʌ̃ta nũmʌped̶a ʌ̃rʌ̃ b̶aesia idub̶a beui carea.
5Saul djõi careabema eronĩbabariba maʌ̃ unusid̶e Saul caita ab̶ari quĩrãca idji neco ʌ̃rʌ̃ su b̶aesia idub̶a beui carea.
6Mãwã ab̶ari ewarid̶e Saulora, idji warrarãda ũbea, idji djõi careabema eronĩbabarida, idjiare b̶earã sid̶a jũma beusid̶aa.
7Israelerã Guilboa quĩrãpe b̶ʌ jewed̶ad̶e panabadaba, Jordaʌ̃ do quĩrãrẽ panabada bid̶a ũrĩsid̶aa pilisteorãba poyad̶aped̶a Israeld̶ebema sordaorãda memenesid̶ada. Idjab̶a ũrĩsid̶aa Saulora idji warrarã sid̶a beasid̶ada. Maʌ̃ carea maʌ̃ israelerãra ãdji purud̶ebemada ãyã mĩrũ wãcuasid̶aa. Maʌ̃be pilisteorãra zed̶aped̶a maʌ̃ puru b̶ead̶e panesid̶aa.
8Nurẽma pilisteorãba israelerã quenaped̶ad̶amaa wãnaped̶a ãdjia nebia erob̶ead̶ara jũma jʌrʌ pe wãsid̶aa. Maʌ̃ne Saulda idji ũbeabema warrarã sid̶a Guilboa eyad̶e beu tapanʌda unusid̶aa.
9Saulora ob̶ʌá tutad̶aped̶a idjia djõi carea erob̶ad̶ara edasid̶aa. Maʌ̃be ʌ̃cʌrʌ ãdji druad̶aa diabuesid̶aa Saul beud̶ad̶ebemada waabema pilisteorãa jarad̶amãrẽã. Maʌ̃ bed̶eara ãdji jʌwaba od̶a ãcõrẽ b̶ea ded̶e, puru quĩrãpita bid̶a jarasid̶aa.
10Maʌ̃be pilisteorãba ne jũma Saulba djõi carea erob̶ad̶ara ãdji jʌwaba od̶a ãcõrẽ Astarte ded̶e ed̶a b̶ʌsid̶aa. Idji cacuara ʌ̃tʌ jira b̶ʌsid̶aa israelerã puru Bet-saʌ̃ mõgaraba aud̶u jũrã ca b̶ʌd̶e.
11Gala druad̶e israelerã Jabe purud̶ebemaba ũrĩsid̶aa sãwã pilisteorãba Saul cacuara osid̶ada.
12Ara maʌ̃da dji sozarra b̶eaba Saul cacuara edad̶e wãsid̶aa. Jũma maʌ̃ diamasi wãbʌdad̶e Bet-saʌ̃ purud̶e jũẽsid̶aa. Maʌ̃be Saul cacuara, dji warrarã cacua sid̶a ed̶aa edad̶aped̶a jẽda Jabed̶aa enesid̶aa. Mama ãdji cacuara babuesid̶aa.
13Mãwãnacarea ãdji b̶ʌwʌrʌda edad̶aped̶a Jabed̶e bacuru edre jou b̶ʌsid̶aa. Maʌ̃be domia ab̶a ne cod̶aẽ́ basía.