Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Koiruwaa

Sameela Maxaafaa Koiruwaa 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sameeli Saa7oola, “Ba asaa Israa7eela bolli neeni kawotanaadan tiyanau GODAI kiittidoogee tana; GODAA qaalaa siya.
2Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; ‘Israa7eelati Gibxxeppe kiyidi yiyo wode Amaaleeqa asati ogiyan etaara eqettido gishshau, taani Amaaleeqa asata qaxxayana.
3Ha77i ba; baada Amaaleeqa asata shoca; etayyo de7iyaabaa ubbaa muleera xaissa; eta ashshoppa; eta maccaa attumaa, xammiyaagaa qucciyaagaa, miizzaa dorssaa, gaameelaanne hariyaa wora’ yaagees” yaagiis.
4Yaagin Saa7ooli asaa xeegidi, Xeleema giyoosan qoodiis; qoodiyo wode tohuwaasai naa77u xeetu sha7a; Yihudaappe tammu sha7u asai de7ees.
5Saa7ooli Amaaleeqatu katamaa biidi, issi zanggaaraa giddon geemetti uttiis.
6Saa7ooli Qeena asata, “Taani inttena Amaaleeqa asatuura issippe bashshenna mala, denddite! Denddidi eta giddoppe kiyite! Hagaappe kichchite! Aissi giikko, Israa7eelati Gibxxeppe kiyiyo wode, intte eta ubbaayyo kehideta” yaagiis. Yaagin Qeena asati Amaaleeqa asatu giddoppe kiyidi biidosona.
7Saa7ooli Amaaleeqa asata Hawiilappe doommidi, Gibxxe sinttan de7iya SHura gakkanaashin shociis.
8Amaaleeqatu Kawuwaa Agaaga paxa de7ishin, Saa7ooli omooddiis; a asaa ubbaa qara bisuwan wori wurssiis.
9SHin Saa7oolinne a olanchchati, Agaaganne ubbaappe lo77iya dorssata, miizzata, anqqara marata, galotanne hara lo77obata ubbaa ashshidosona; eti hageeta muleera wori wurssanau dosibookkona; shin eti laafabaanne karettidabaa muleera xaissidosona.
10GODAA qaalai Sameelakko hagaadan yaagiiddi yiis;
11“Taani Saa7oola kawo kessidoogau azzanais; aissi giikko, Saa7ooli tana kaalliyoogaa aggiis; ta azazuwaa oottibeenna” yaagiis. Yaagin Sameeli metootiis; metootidi he qamma kumettaa GODAAKKO waassiis.
12Maallado guuran Sameeli denddidi, Saa7oolaara gaittanau biis; shin asai ayyo, “Saa7ooli Qarmmeloosa katamaa biis; biidi yan bana hassayissiya hawulttiyaa essiis; hegaappe simmidi, Gelggala wodhdhiis” yaagidi yootiis.
13Yootin Sameeli Saa7oolakko gakkiis; gakkin Saa7ooli Sameela, “GODAI nena anjjo; taani GODAA azazuwaa oottaas” yaagiis.
14SHin Sameeli Saa7oola, “Ha taani siyiyo dorssaa waasoinne miizzaa waasoi aibee?” yaagiis.
15Yaagin Saa7ooli, “Olanchchati hageeta Amaaleeqatuppe ehiidosona; eti GODAAYYO, ne Xoossaayyo yarshshanau, ubbaappe lo77iya dorssatanne miizzata ashshidosona; shin haraata muliyaakka xaissida” yaagiis.
16Sameeli Saa7oola, “Ane nangga; GODAI zino qammi taayyo yootidobaa taani neeyyo odais” yaagiis. Yaagin Saa7ooli, “Oda” yaagiis.
17Sameeli Saa7oola yaagiis; “Neeni nena xeellin guutta gidikkokka, Israa7eela zaretuyyo kawo gidabeikkii? Israa7eela bolli kawotana mala, GODAI nena tiyiis.
18GODAI nena, ‘Baada Amaaleeqa asata iitata muleera xaissa; eti wurana gakkanaashin eta ola’ yaagidi kiittiis.

19Yaatin, aissi GODAAYYO azazettabeikkii? Aissi omooduwau yaaretada GODAA sinttan iitabaa oottadii?” yaagiis.
20Yaagin Saa7ooli, “Taani GODAA qaalau azazettaasittennee! I tana kiittidoogaadan baas; baada Amaaleeqa asata wora wurssaas; eta Kawuwaa Agaaga ehaas.
21SHin olanchchati omooduwaappe dorssaanne miizzaa ubbaappe lo77iyaageeta, GODAAYYO, ne Xoossaayyo, Gelggalan yarshshanau ekki yiidosona” yaagiis.
22Sameeli Saa7oola, “GODAI ba qaalau azazettiyoogan ufaittiyoogaa keenaa xuuggiyo yarshshuwaaninne imotan ufaittii? Be7a; azazettiyoogee yarshshiyoogaappe aadhdhees; qassi ezggiyoogee dorssaa modhdhuwaappe aadhdhees.
23Aissi giikko, xibiyoogee shareechchiyo nagaraa mala; qassi otorettiyoogee eeqau goinniyo iitatettaa mala. Neeni GODAA qaalaa ixxido gishshau, GODAI neeni kawo gidiyoogaa ixxiis” yaagiis.
24Saa7ooli Sameela, “Taani nagaraa oottaas; GODAA azazuwaanne ne qaalaa toochchaas. Taani asaayyo yayyido gishshau, eti giidobaa oottaas.
25Hai ta nagaraa atto garkkii; taani GODAAYYO goinnana mala, tanaara Gelggala hinddarkkii” yaagiis.
26Yaagin Sameeli Saa7oola, “Taani nenaara simmada biikke! Neeni GODAA qaalaa ixxido gishshau, neeni Israa7eela bolli kawo gidiyoogaa GODAI ixxiis” yaagiis.
27Sameeli Saa7oola matappe baanau denddin, Saa7ooli a maayuwaa macaraa oiqqiis; oiqqin maayoi pooshettiis.
28Sameeli Saa7oola, “GODAI hachchi Israa7eela kawotettaa neeppe pooshshiis; pooshshidi neeppe lo77iya ne shooruwaayyo immiis.
29Israa7eela Bonchchoi worddotenna, woikko ba qofaa laammenna; aissi giikko, ba qaalaa laammanau i asa gidenna” yaagiis.
30Yaagin Saa7ooli Sameela, “Taani nagaraa oottaas; shin ta biittaa cimatu sinttaaninne Israa7eela asaa sinttan hai tana kaushshopparkkii; taani GODAAYYO, ne Xoossaayyo goinnanaadan, neeni tanaara hinddarkkii” yaagidi zaariis.
31Hegaa gishshau, Sameeli Saa7oolaara issippe Gelggala biis; bin Saa7ooli GODAAYYO goinniis.
32Hegaappe guyyiyan Sameeli, “Amaaleeqatu Kawuwaa Agaaga taakko ehiite” yaagidi azaziis. Agaagi kokkoriiddi Sameelakko yiis; yiidi, “Tumu haiqoi hagaadan cammii!” yaagiis.
33Yaagin Sameeli Agaaga, “Ne bisoi maccaasata xontta ashshidoogaadan, ne aayyiyaakka maccaasatu giddon xontta attana” yaagiis. Sameeli Agaaga GODAA sinttan Gelggalan siifiis.
34Hegaappe guyyiyan, Sameeli denddidi, Raama katamaa biis; Saa7oolikka ba soo Gib77aa biis.
35Sameeli haiqqana gakkanaashin, Saa7oola naa77antto bibeenna; gidikkonne, Sameeli Saa7oola gishshau yeekkiis. Saa7oola Israa7eela bolli kawoyidoogau GODAI azzaniis.