Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Anuki - 1 Samwel

1 Samwel 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Noko raghanine Pilistain damdi, na Isrel damdi teya Gilbo Koyane siyiirouwa. Na Isrel wiiyogha tomotomoyidi, Pilistain nagharidi siverataveyana, na Pilistain sigeghomiiri da Isrel damdi korotodi sivikasunughana.
2Pilistain damdi Sol da natunatuna yawata sirukwavina sinagho, da natunatuna Jonatan, Abinadeb da Malkisuwa sivikasunughana.
3Sol ririnagha na wiirouwa ivita da ibero kirakii na aviya damdi riwariwa iyonama sogha na sivinoganoga.
4Na Sol wiiyogha tomoyina, meko yana wiirouwa sawaridi iyakawakawara na iwoneni bo, “Yam seri kabitaveni da tounama kunakasunuyigu! Geyagu kayowana da mmkodi kubuna damdi sininamayegu bi sinakasunuyiguna.” Bi gegha da mmko wiiyogha tomoyina kasunuyina inagharareni. Wasina bi Sol tounamani yana seri ikabitaveni da ikabiwiinighonigho bi debane ibeku.
5Raghanina wiiyogha tomoyina ikita bi Sol irabobo, na touna bada yana seri itaina kanibuveni bi berana mayimayiyinama ivirabobo mayeni.