Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Koiruwaa

Sameela Maxaafaa Koiruwaa 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Issi gallassi Saa7oola na7ai Yonaataani ba ola miishshaa tookkiya wodallaa hagaadan yaagiis; “Haaya; hefintta baggan de7iya Pilisxxeemati galchchidosaa ane boos” yaagiis. SHin ba aawaayyo ha yohuwaa yootibeenna.
2He wode Saa7ooli Gib77a matan Migiroonan, roomaane giyo mittaa garssan de7ees. Aara usuppun xeetu asatinne
3eefuudiyaa maayida qeesee, Akiiyi de7oosona. Akiiyi Ikaabooda ishaanne Ahixuuba na7aa; Ahixuubi Seelon GODAA qeese gidida Eela na7ai Piinihaasi yelidoogaa. Yonaataani biichchidoogaa asai eribeenna.
4Yonaataani Pilisxxeemati galchchidosaa gakkanau pinnanau qoppiyo pinuwaassi naa77u baggaarakka xeerai puixatiyo gita zaallati de7oosona; issuwaa sunttai Bodeexa; naa77anttuwaa sunttai Seena.
5Zaallatuppe issoi pinuwaassi huuphessa baggaara Mikimaasau baazzatidi de7iyo wode, issoi qassi tohossa baggaara Gebaa7au baazzatidi de7ees.
6Yonaataani ba ola miishshaa tookkiya wodallaa hagaadan yaagiis; “Haaya; ha qaxxarettibeennaageeti galchchidosaa ane hefintti boos. Ooni erii, GODAI nu gishshaa oottanaakkonne; GODAI daro asan gidin, guutta asan gidin, ashshanaagaa a diggiyaabi aibinne baawa” yaagiis.
7Yaagin a ola miishshaa tookkiyaagee, “Neeni qoppidobaa ubbaa ootta; ba; ta kumetta wozanaappe taani nenaara de7ais” yaagiis.
8Yaagin Yonaataani, “Yaanikko haaya; hefintti asaakko pinnidi, asan be7ettana.
9Eti nuna, ‘Nuuni inttekko baanaashin hegan naagite’ yaagikko, nuuni de7iyoosan takkanaappe attin, etakko bookko.
10SHin eti, ‘Haa nuukko pude kiyite’ giikko, nuuni pude kiyana; aissi giikko, hegee GODAI eta nu kushiyan aattidi immidoogau nuuyyo malaata gidana” yaagiis.
11Yaatin, naa77aikka Pilisxxeematu qatuwau banttana bessidosona. Bessin Pilisxxeemati, “Be7ite! Ibraaweti bantta qosettido ollaappe zuummidi kiyoosona” yaagidosona.
12Qatuwan de7iya asati Yonaataananne ola miishshaa tookkiyaagaa xeegidi, “Haa nuukko pude kiyite; nuuni inttena bessana” yaagidosona. Hegaa gishshau, Yonaataani ba ola miishshaa tookkiyaagaa, “Tana kaallada ha pudettaa kiya. GODAI eta Israa7eela kushiyan aattidi immirggiis” yaagiis.
13Yonaataani ba ola miishshaa tookkiyaagaa kaalettidi, tohuwaaninne kushiyan hambburuucidi pudettaa kiyiis. Pilisxxeemati Yonaataana kushiyan kunddidosona; kunddin a ola miishshaa tookkiyaagee kaalli kaallidi eta woriis.
14He koiro woraajjiyan Yonaataaninne a ola miishshaa tookkiyaagee bagga booraso gaden laatamu gidiya asaa woridosona.
15Hegaappe guyyiyan, gaxa biittan de7iya Pilisxxeema asati dagammidosona; ambbaanotinne qatuwan de7iya olanchchati yashshau kokkoridosona. Biittaikka qaaxxiis; hegeenne, Xoossaappe kiitettida dagamaa.
16Saa7ooli Biniyaama biittan, Gib77an wottido wochchiya asati xeellidi, Pilisxxeema olanchchati yaara haara piskki giidi laalettiyaageeta be7idosona.
17Yaatin, Saa7ooli banaara de7iya asata, “Ane olanchchata shiishshite; shiishshidi nu giddoppe ooni biidaakko be7ite” yaagiis. Yaagin eti shiishshidi qoodiyo wode, Yonaataaninne a ola miishshaa tookkiyaagee bainnaagaa be7idosona.
18Saa7ooli qeesiyaa Akiiya, “GODAA oichchanau ane eefuudiyaa haa ekkada ya” yaagiis. He wode Akiiyi Israa7eela asaa sinttan eefuudiyaa maayees.

19Saa7ooli qeesiyaara haasayishin, Pilisxxeematu qatuwan wocamai dari daridi biis. Hegaa gishshau, Saa7ooli qeesiyaa, “Eefuudiyaappe ne kushiyaa kessargga” yaagiis.
20Hegaappe guyyiyan, Saa7oolinne a asai ubbai shiiqidi, olaa biidosona. Biidi Pilisxxeema asati ubbai shabbirettidi, bantta bisuwan issoi issuwaa busakkiiddi de7iyaageeta demmidosona.
21Kase Pilisxxeema asatuura de7idi, etaara pude eti galchchidosaa biida Ibraawetikka eta aggidi, Saa7oolaaranne Yonaataanaara de7iya Israa7eela asan gaittidosona.
22Efireema gezziyan qosetti uttida hara Israa7eelatikka Pilisxxeemati baqatiiddi de7iyoogaa siyidosona. Siyidi, etikka yedetaa uukkiya asan gaittidosona.
23GODAI he gallassi Israa7eela asaa ashshiis. Beeti-Aweena katamaappe hefintti gakkanaukka olai olettiis.
24He gallassi Israa7eela asati namisan labbanidosona; aissi giikko, Saa7ooli asaa, “Sa7ai qammennan de7ishiininne taani ta morkketuyyo halo kessennan de7ishin, quma miya urai qanggettidaagaa gido” yaagidi asaa caaquwan qachchiis. Hegaa gishshau, olanchchatuppe quma doonaakko shiishshida asi ooninne baawa.
25Olanchchati ubbai muleera woraa giddo geliyo wode, sa7an eessai de7ees.
26Eti woraa giddon eessai uzuuziyaagaa be7idosona; shin caaquwaa yayyido gishshau, issi asinne ba kushiyaa doonaakko shiishshibeenna.
27SHin Yonaataani ba aawai asaa caaquwan qachchidoogaa siyibeenna. Hegaa gishshau, ba kushiyan de7iya xam77aa xeeraa ililuwan yeddi kessidi, laacciis; laaccin a aifee dooyettiis.
28Hegaappe guyyiyan, olanchchatuppe issoi a, “Ne aawai olanchchata ubbaa, ‘Hachchi quma miya urai qanggettidaagaa gido’ yaagidi, caaquwan qachchi wottiis; asai ubbai labbanidoi hegaassa” yaagiis.
29Yaagin Yonaataani hagaadan yaagiis; “Ta aawai biittaassi meto medhdhiis. Taani ha eessaappe guuttaa laaccin, ta aifee ai keenaa dooyettidaakko be7a.
30Asai ba morkketuppe omooddidobaappe hachchi miidabaa gidiyaakko, aiba lo77oo shin; eti worana Pilisxxeematu qoodaikka ai keenaa daranaagaa shin” yaagiis.
31He gallassi Israa7eela asati Mikimaasappe Ayyaaloona gakkanaashin, Pilisxxeemata shoci simmidi daafuridosona.
32Eti omooduwaa gauhiyidi, dorssata, miizzatanne marata ekkidosona; ekkidi biittan coo shukkidi, suuttaarakka miidosona.
33Hegaappe guyyiyan, issi asi Saa7oola, “Be7a; asai suuttaara de7iya ashuwaa miiddi, GODAA bolli nagaraa oottees” yaagiis. Yaagin i eta, “Intte nagaraa oottideta; wogga shuchchaa eesuwan haa taakko gonddorssite” yaagiis.
34Zaarettidikka, “Kiyidi asaa giddo biite; biidi eta hagaadan yaagite; ‘Huuphiyan huuphiyan intte booraanne dorssaa taayyo haa ekki yiite; yaatidi hagan wogaadan shukkidi miite. Suuttaara de7iya ashuwaa miidi, GODAA bolli nagaraa oottoppite’ yaaga” yaagiis. Hegaa gishshau, he gallassi qammi asati ubbai ba booraa booraa ehiidi, yan shukkidosona.
35Saa7ooli he sohuwan GODAASSI yarshshiyoosaa gimbbiis; GODAASSI yarshshiyoosaa i gimbbishin, hegee ayyo koiro.
36Saa7ooli, “Ha qammaara duge Pilisxxeemata kaallidi ane boos; biidi sa7ai wonttana gakkanaashin, etabaa ubbaa bonqqoos; etakka issuwaanne ashshennan woroos” yaagiis. Yaagin eti, “Eeno, nena lo77idabaa ubbaa ootta” yaagidi zaaridosona. SHin qeesee, “Ane hagan Xoossaa oichchoos” yaagiis.

37Hegaa gishshau, Saa7ooli Xoossaa, “Pilisxxeema asata kaallada boo? Bin neeni eta Israa7eelatu kushiyan aattada immuutee?” yaagidi oichchiis. SHin he gallassi Xoossai ayyo odibeenna.
38Yaanin Saa7ooli, “Olanchchata halaqatoo, ubbai haayite; hachchi aiba nagari oosettidaakkonne ane qoridi demmoos.
39Israa7eela ashshiya GODAI ero! Ta na7aa Yonaataana gidikkokka, haiqqanau bessees” yaagiis. SHin asaappe issi urainne qaala qaattibeenna.
40Hegaappe guyyiyan, Saa7ooli Israa7eela asaa ubbaa, “Intte ubbaikka ya baggan eqqite; taaninne ta na7aa Yonaataani ha baggan eqqana” yaagiis. Yaagin asati, “Eeno, nena lo77abaa ootta” yaagidosona.
41Hegaappe guyyiyan, Saa7ooli GODAA Israa7eela Xoossaa, “Taayyo likke zaaruwaa imma” yaagidi woossiis. Woossin saamai Saa7oola bollinne Yonaataana bolli wodhdhin asai geeyiis.
42Qassi Saa7ooli, “Ta bollinne ta na7aa Yonaataana bolli yeggite” yaagiis. Yaagin saamai Yonaataana bolli wodhdhiis.
43Wodhdhin Saa7ooli Yonaataana, “Ane neeni oottidobaa oda” yaagiis. Yaagin Yonaataani, “Taani guutta eessa ililo ta xam77aa xeeraappe laaccaas. Hekko taani hagan de7ais; taani haiqqana” yaagiis.
44Saa7ooli hagaadan yaagiis; “Yonaatanaa, neeni haiqqana xayikko, Xoossai tana woro!” yaagiis.
45SHin asai Saa7oola, “Yonaataani, Israa7eelassi ha gita xoonuwaa ehiidaagee haiqqanee? Hegee mulekka hanenna! De7o Xoossai ero! A huuphiyaappe issi binnaaninne biittan wodhdhenna; aissi giikko, i hachchi hagaa Xoossaa maaduwan oottiis” yaagidosona. Yaatidi asai Yonaataana ashshin, i haiqqennan attiis.
46Hegaappe guyyiyan, Saa7ooli Pilisxxeema asata yedettiyoogaa aggiis; aggin eti bantta biitti simmidosona.
47Saa7ooli Israa7eela bolli kawotidoogaappe guyyiyan, ubba sohuwaara de7iya ba morkketa oliis; hegeetikka: Moo7aabata, Amoonata, Eedoomata, Xooba kawotanne Pilisxxeema asata. Ba biidosan ubban xooniis.
48I minnidi olettiis; Amaaleeqa asata xooniis; Israa7eela asaa bonqqiyaageetu kushiyaappe ashshiis.
49Saa7oola attuma naati Yonaataana, Yishiwanne Malkkishuu7a; ayyo baira na7ee sunttai Meraabo; kaalo na7ee sunttai Miikaalo.
50A keettaayyiyaa Ahima7aaxa na7iyo Ahino7aamo. A olanchchatu gadaawai a aawaa ishaa Neera na7aa Abaneera.
51Saa7oola aawaa Qiisinne Abaneera aawaa Neeri Abii7eela naata.
52Saa7ooli de7ido laitta ubban Pilisxxeema asatuura suulo olaa olettiiddi de7iis. Mino asa woikko xala asa demmido wode ubban, i he uraa ba olanchchatun gujjees.