Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - 1 Samuela

1 Samuela 31

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea ko eni, naʻe tauʻi ʻa ʻIsileli ʻe he kakai Filisitia: pea naʻe hola ʻae kau tangata ʻIsileli mei he ʻao ʻoe kakai Filisitia, pea naʻe tō ʻo mate ʻakinautolu ʻi he moʻunga ko Kilipoa.
2Pea naʻe tuli mālohi ʻe he kakai Filisitia, ʻa Saula mo hono ngaahi foha: pea naʻe teʻia ʻa Sonatane ʻe he kakai Filisitia, mo ʻApinatapi, mo Malikisua, ko e ngaahi foha ʻo Saula.
3Pea naʻe hoko mālohi ʻae tau kia Saula, pea naʻe touʻia ia ʻi he kau tangata fakakaufana; pea kafo mamahi ia ʻi he kau tangata fakakaufana.
4Pea naʻe pehē ʻe Saula ki hono hoa tau, “Unuhi hake hoʻo heletā, ʻo tui ʻaki au ke ʻasi; telia naʻa haʻu ʻae kakai taʻekamu ni, ʻo tui ʻaki au, pea manukiʻi au.” Ka naʻe ʻikai fiefai ia ʻe hono hoa tau; he naʻe manavahē lahi ia. Ko ia naʻe toʻo ai ʻe Saula ʻae heletā, pea ne fakahinga ia ki ai.
5Pea ʻi he mamata ʻe hono hoa tau kuo mate ʻa Saula, naʻe fakahinga foki ia ki heʻene heletā, pea mate fakataha mo ia.
6Ko ia naʻe mate ai ʻa Saula mo hono foha ʻe toko tolu, mo hono hoa tau, mo hono kau tangata kotoa pē fakataha ʻi he ʻaho pe ko ia.

7Pea ʻi he mamata ʻae kau tangata ʻIsileli ʻaia naʻe ʻi he potu ʻe taha ʻoe teleʻa, mo kinautolu naʻe ʻi he potu ʻe taha ʻo Sioatani, kuo hola ʻae kau tangata ʻIsileli, pea kuo pekia ʻa Saula mo hono ngaahi foha, naʻa nau liʻaki ʻenau ngaahi kolo nofoʻanga, pea hola; pea naʻe haʻu ʻae kakai Filisitia ʻo nofo ki ai.
8Pea pongipongi hake naʻe pehē, ʻi he haʻu ʻae kau Filisitia ke vete ʻae kakai mate, naʻa nau ʻilo ʻa Saula mo hono foha ʻe toko tolu kuo tō ʻi he moʻunga ko Kilipoa.
9Pea naʻa nau tutuʻu hono ʻulu, pea toʻo ʻene mahafutau, pea fekau ki he fonua ʻoe kakai Filisitia ʻo takatakai, ke fakaongo ia ʻi he fale ʻo honau ngaahi tamapua, pea ki honau kakai.
10Pea naʻa nau ʻai hono ngaahi kofu tau ki he fale ʻo ʻAsitelote: pea naʻa nau fakamaʻu hono sino ki he ʻā maka ʻo Pete-Sani.

11Pea ʻi he fanongo ʻae kakai Sepesi-Kiliati ki he meʻa kuo fai ʻe he kakai Filisitia kia Saula;
12Naʻe tuʻu hake ʻae kau tangata toʻa kotoa pē, pea fononga ʻi he pō kotoa ko ia, ʻonau toʻo ʻae sino ʻo Saula mo e sino ʻo hono ngaahi foha mei he ʻā maka ʻo Pete-Sani pea naʻa nau ʻomi ia ki Sepesi ʻo tutu ia ʻi ai.
13Pea naʻa nau toʻo honau ngaahi hui, pea tanu ia ʻi he lolo ʻakau ʻi Sepesi, pea naʻa nau ʻaukai ʻi he ʻaho ʻe fitu.