Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Koiruwaa

Sameela Maxaafaa Koiruwaa 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na7ai Sameeli Eelappe garssaara GODAAYYO oottees; GODAA qaalai he wode keehi al77o; ajjuutinne darenna.
2Aifee xeellanau leppin, waayetti xeelliya Eeli issi gallassi qammi ba sohuwan zin77iis.
3He wode Xoossaa xomppee biron to77ibeenna; qassi Xoossaa Taabootai de7iyo GODAA keettan Sameeli xiskkees.
4Xiskkidaashin GODAI Sameela xeesiis; xeesin Sameeli, “Yee!” giidi koyiis.
5Koyidi Eelakko woxxi biidi, “Neeni xeesin hekko yaas” yaagiis. SHin Eeli, “Taani nena xeesabeikke; baada zin77a” yaagiis; yaagin Sameeli biidi zin77iis.
6Qassikka GODAI, “Sameelaa” yaagidi naa77anttuwaa xeesiis; xeesin Sameeli denddidi, Eelakko biidi, “Neeni xeesin hekko yaas” yaagiis. SHin Eeli, “Ta na7au, taani nena xeesabeikke; baada zin77a” yaagiis.
7Sameeli hegee GODAA gidiyoogaa eribeenna; aissi giikko, GODAA qaalai biron ayyo qonccibeenna.
8GODAI Sameela heezzanttuwaa xeesiis; xeesin denddidi, Eelakko biidi, “Neeni xeesin hekko yaas” yaagiis. Hegan GODAI na7aa xeesiyoogaa Eeli akeekiis; akeekido gishshau,
9“Baada zin77a; i nena xeesiyaabaa gidikko, ‘GODAU, yoota; taani ne ashkkarai siyais’ yaaga” yaagidi yootiis; yootin Sameeli ba sohuwaa biidi zin77iis.
10Hegaappe guyyiyan, GODAI yiidi hegan eqqidi kaseegaadankka, “Sameelaa, Sameelaa” yaagidi xeesiis. Xeesin Sameeli, “Yoota; taani ne ashkkarai siyais” yaagiis.
11GODAI Sameela, “Be7a! Siyiya asa ubbau haittau iitiya issibaa Israa7eela bolli taani oottana hanais.
12Taani Eela so asaa bolli haasayido ubbabaa he gallassan koiruwaappe wurssettaa gakkanaassi Eela bolli ehaana.
13Eeli erido nagaraa gishshau, taani a so asaa bolli merinau pirddanaagaa ayyo yoota wottaas; aissi giikko, a naati qanggissiyaabaa oottiyo wode, i eta seeribeenna.
14Hegaa gishshau, ‘Eela so asaa nagarai yarshshuwaaninne imuwan mulekka atto geetettoppo’ yaagada taani a so asaassi caaqqaas” yaagiis.
15Sameeli sa7ai wonttana gakkanaashin zin77iis; wonttin denddidi, GODAA keettaa penggiyaa dooyiis. Sameeli ajjuutaabaa Eelayyo yootanau yayyiis.
16Eeli Sameela, “Ta na7au Sameelaa” yaagidi xeesiis. Xeesin Sameeli, “Yee” giidi koyiis.
17Koyin Eeli hagaadan yaagidi Sameela oichchiis; “GODAI neeyyo yootidobi aibee? Taappe ainne qosoppa; neeni Xoossai neeyyo yootidobaappe issibaanne taappe qottikko, Xoossai hegaadan ne bolli ootto” yaagiis.
18Yaagin Sameeli ainne qosennan ubbabaa Eelayyo yootiis. Eeli, “I GODAA; i bana lo77aa ootto” yaagiis.

19Sameeli dicciyo wode GODAI aara de7ees; Sameeli haasayidobaappe issi qaalinne sa7an wodhdhenna.
20Israa7eela zawan Daanappe biidi Berssaabeha gakkanaassi, Sameeli GODAAYYO tumu hananabaa yootiyaagaa gidiyoogaa Israa7eela asai ubbai eriis.
21GODAI Seelon qonccees; yan ba qaalan banatettaa Sameelayyo qonccissees. Sameeli haasayido qaalai Israa7eela ubbaa gakkiis.