Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Koiruwaa

Sameela Maxaafaa Koiruwaa 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Saa7ooli ba na7aa Yonaataanayyoonne ba ashkkaratu ubbaayyo, “Daawita worite” yaagidi yootiis; shin Saa7oola na7ai Yonaataani Daawita keehippe siiqiis.
2Hegaa gishshau, Yonaataani Daawitassi hagaadan yaagidi odiis; “Ta aawai Saa7ooli nena woranau koyees; wontto maallado neeyyo naagetta; issi sohuwan qosettada de7ashsha.
3Taani ta aawaara baada, neeni qosettido gaden eqqana; taani nebaa ayyo yootada, appe siyidobaa neeyyo yootana” yaagiis.
4Yonaataani Daawitabaa nashshidi, ba aawaa Saa7oola hagaadan yaagiis; “Kawoi ba ashkkaraa Daawita naaqqoppo; aissi giikko, i nena naaqqibeenna; i oottidobai nena keehi go77iis.
5I Pilisxxeemiyaa woriyo wode ba shemppuwau qarettibeenna. GODAI Israa7eela ubbaayyo gita xoonuwaa immiis; hegaa be7ada neenikka ufaittadasa. Yaatin, neeni geeshsha asa naaqqanau aissi qoppai? Gaasoi bainnan Daawita woranau aissi koyai?” yaagiis.
6Saa7ooli Yonaataani yootidobaa siyidi, “De7o Xoossai ero, taani Daawita worikke” yaagidi caaqqiis.
7Yonaataani Daawita xeesidi, haasayidobaa ubbaa yootiis. Yaatidi Daawita Saa7oolakko ehiis; ehin Daawiti Saa7oolaara kaseegaadankka de7iis.
8Haranttuwaakka olai denddiis; Daawiti kiyidi Pilisxxeema asatuura olettiis; olettidi eta gita shochchaa shocin, eti a sinttappe baqatidosona.
9Hegaappe simmin, Saa7ooli tooraa oiqqidi ba son uttidaashin, iita ayyaanai GODAAPPE kiitettidi a oiqqiis. Yaatin, Daawiti diittaa diixxishin,
10Saa7ooli Daawita godaara gattidi sikkanau tooraa xonggiis; shin Daawiti appe halettiis; halettin toorai godan torettiis. He gallassa qammi Daawiti baqatidi kessi ekkiis.
11Hegaappe guyyiyan, “Daawita keettaa naagidi, maallado a worite” yaagidi Saa7ooli asaa Daawita soo kiittiis. Yaatin, Daawita keettaayyiyaa Miikaala, “Hachchi qammi neeni ne shemppuwaa ashshana xayikko, wontto haiqqaasa” yaagada Daawitayyo yootaasu.
12Miikaala Daawita maskkootiyaara luuxissaasu; luuxissin Daawiti baqatidi kessi ekkiis.
13Miikaala so misiliyaa ekkada arssan zin77issaasu; zin77issada huuphessaara deeshsha ikisiyaa wottaasu; yaatada afalaa maizzaasu.
14Daawita omooddidi ehaana mala, Saa7ooli asaa kiittiis; kiittin Miikaala, “Daawiti sakettiis” yaagaasu.
15Hegaappe guyyiyan, Daawita be7ana mala, Saa7ooli he asata guyye kiittidi, hagaadan yaagiis; “Taani Daawita woranaadan a arssaara tookkidi ekki ehiite” yaagiis.
16SHin asati soo geliyo wode, he so misilee arssan zin77idaagaa demmidosona; a huuphessaara deeshshaa ikisee de7ees.
17Saa7ooli Miikaalo, “Neeni aissi hagaadan oottada tana cimmadii? Ta morkkee kessi ekkanaadan aissi baqatissadii?” yaagiis. Yaagin Miikaala, “I tana, ‘Tana kessada yedda; hinna xayikko, taani nena worana’ yaagiis” yaagada zaaraasu.
18Daawiti baqati attidi, Raaman de7iya Sameelakko biis; biidi Saa7ooli bana oottido ubbabaa Sameelayyo yootiis. Inne Sameeli Raaman de7iya Naayoota giyoosan biidi uttidosona.

19Saa7ooli, “Daawiti Raaman de7iya Naayootan de7ees” yaagiyoogaa siyiis.
20Siyidi Daawita omooddana mala, asaa yaa kiittiis. SHin hananabaa yootiyaageetu citai hananabaa yootishiininne Sameelikka eqqidi eta kaalettishin eti be7ido wode, Saa7ooli yeddido asatu bolli Xoossaa Ayyaanai wodhdhiis; wodhdhin etikka hananabaa yootidosona.
21Saa7ooli hegaa siyido wode, hara asaa yeddiis; etikka qassi hananabaa yootidosona. Saa7ooli heezzantto asaa yeddiis; yeddin hegeetikka hananabaa yootidosona.
22Yaatin, i ba huuphiyau Raama baanau denddiis; biidi Seekon de7iya gita ollaa gakkiis; gakkidi, “Sameelinne Daawitinne awan de7iyoonaa?” yaagidi oichchiis. Oichchin eti, “Hinin Raaman de7iya Naayootan de7oosona” yaagidi zaaridosona.
23Hegaa gishshau, Saa7ooli Raaman de7iya Naayoota biis; qassi Xoossaa Ayyaanai a bollikka wodhdhiis; wodhdhin Raaman de7iya Naayoota gakkanaashin, hananabaa yootiiddi biis.
24Bi gakkidi, ba maayuwaa qaaridi, Sameela sinttan hananabaa yootiis; he gallassa ubbaanne qammaa ubbaa kallo zin77iis. Asai, “Saa7oolikka hananabaa yootiyaageetu zateeyye?” giyoogee hegaassa.