Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Koiruwaa

Sameela Maxaafaa Koiruwaa 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Pilisxxeema asati Qa7iila katamaa oloosona; audiyaakka bonqqoosona” yaagiyo oduwaa Daawiti siyiis.
2Siyidi Daawiti GODAA, “Taani baada Pilisxxeema asata oloo?” yaagidi oichchiis. GODAI Daawita, “Ba; Pilisxxeema asata ola; Qa7iila katamaa ashsha” yaagiis.
3SHin Daawita asati, “Nuuni hagan Yihudaa biittan de7iiddinne yayyoos; shin Pilisxxeema asatuura olettanau nuuni Qa7iila katamaa biiddi, waani aatti yayyanddoniishsha!” yaagidosona.
4Hegaa gishshau, Daawiti zaarettidi GODAA oichchiis; oichchin GODAI a, “Pilisxxeema asata taani neeyyo aatta immana; dendda; denddada Qa7iila katamaa ba” yaagiis.
5Daawitinne a asai Qa7iila katamaa biidi, Pilisxxeema asatuura olettidosona; olettidi eta mehiyaa di77idosona. Etappe daro asaa woridi, Daawiti Qa7iila katamaa asaa ashshiis.
6Abimeleka na7ai Abiyaataari Daawitakko Qa7iila katamaa baqatiyo wode, eefuudiyaa giyo maayuwaa ekki biis.
7Daawiti Qa7iila katamaa biidoogaa Saa7ooli siyiis; siyidi, “Xoossai Daawita ta kushiyan aatti immiis; aissi giikko, ifittainne hiraaqoi de7iyo katamaa gelidi, barkka qashettiis” yaagiis.
8Qa7iila katamaa biidi, Daawitanne a asaa dooddana mala, Saa7ooli ba olanchchata ubbaa xeesiis.
9Saa7ooli ba bolli iitabaa maqettidoogaa Daawiti eriis; eridi qeesiyaa Abiyaataara, “Eefuudiyaa haa ekka ya” yaagiis.
10Hegaappe guyyiyan Daawiti, “Abeet GODAU, Israa7eela Xoossau, ta gaasuwan Saa7ooli Qa7iila katamaa bashshanau maqettidoogaa taani ne ashkkarai wurssada siyaas.
11Qa7iila katamaa asai tana Saa7oolayyo aattidi immaneeshsha? Taani ne ashkkarai siyidoogaadan Saa7ooli tumukka haa yaaneeshsha? Abeet GODAU, Israa7eela Xoossau, taayyo ne ashkkaraayyo yootarkkii” yaagiis. Yaagin GODAI Daawita, “Ee; Saa7ooli yaana” yaagidi zaariis.
12Daawiti, “Qa7iila katamaa asati tananne ta asaa Saa7oolayyo aattidi immaneeshsha?” yaagidi zaarettidikka GODAA oichchiis. Oichchin GODAI, “Ee; eti inttena aattidi immana” yaagiis.
13Daawitinne usuppun xeetu gidiya asai Qa7iila katamaappe kiyidi, issisaappe issisaa hemetaa oiqqidosona. Daawiti Qa7iila katamaappe baqatidoogaa Saa7ooli siyido wode, baanau qoppidoogaa aggi bayiis.
14Daawiti bazzo qatotuuninne Ziifa bazzuwan de7iya keratun de7iis. Saa7ooli a demmanau ubba gallassi koyees; shin Xoossai a Saa7oola kushiyan aatti immibeenna.
15Daawiti Ziifa bazzuwan de7iya Horeesha giyoosan de7ishin, Saa7ooli bana woranau kiyidoogaa Daawiti eriis.
16Saa7oola na7aa Yonaataani denddidi, Daawitakko Horeesha biis; biidi Daawita GODAN wolqqaa demmanaadan minttettiiddi,
17“Yayyoppa; ta aawaa Saa7ooli nena kushiyaaninne bochchenna; neeni Israa7eela bolli kawotana; taanikka neeppe garssaara haarana; harai atto ta aawai Saa7oolikka hegaa erees” yaagiis.
18Eti naa77aikka GODAA sinttan issoi issuwaara maacettidosona; Daawiti Horeeshan gam77in Yonaataani ba soo biis.

19Ziifa asati Saa7oolakko Gib77a katamaa biidi, “Daawiti Yasemoonappe tohossa baggaara Hakiila Deriyaa bolli Horeesha qatuwan nu matan qosetti uttiis.
20Nu kawuwau, ha77ikka neeni dosido wode haa duge wodhdha; yaatikko, nuuni a ne kushiyan aatti immana” yaagidosona.
21Yaagin Saa7ooli eta, “Intte taayyo qarettido gishshau, inttena GODAI anjjo.
22Biidi ane gujjidikka geeshshite; Daawiti darotoo awa biyaakkonne qassi yan ooni a be7idaakko, qoridi erite; aissi giikko, i keehi cincca giyoogaa taani siyaas.
23Daawiti qosettiyo sohota ubbaa be7idi, muruta yohuwaa ekkidi, taakko simmidi yiite. Hegaappe guyyiyan, taani inttenaara baana; i he heeran de7ikko, taani a kumetta Yihudaa yaraa giddon demmana gakkanau koyana” yaagiis.
24Hegaa gishshau, eti Saa7oolappe sinttatidi Ziifa biidosona. Daawitinne a asai Yasemoonappe tohossa baggaara de7iya Maa7oona bazzuwan Aaraba giyo garan de7oosona.
25Saa7oolinne a asai Daawita koyanau biidosona. Daawiti hegaa siyido wode, zaallaakko wodhdhidi, Maa7oona bazzuwan uttiis. Saa7ooli hegaa siyido wode Maa7oona bazzuwaa Daawita koyiiddi biis.
26Saa7ooli deriyaappe issi bagga miyyiyaara bees; Daawitinne a asai hinkko bagga miyyiyaara boosona. Eti Saa7oolappe baqatanau eesotoosona; aissi giikko, Saa7oolinne a asati, Daawitanne a asata oiqqanau mati uttidosona.
27SHin kiitettidaagee Saa7oolakko yiidi, “Haaya! Pilisxxeema asati biittaa bolli woraajjidosona” yaagiis.
28Saa7ooli Daawita koyiyoogaa aggidi, Pilisxxeema asatuura olettanau biis. Hegaa gishshau, he sohoi “SHaakkiya zaallaa” geetettiis.
29Daawiti he sohuwaappe kiyidi, Enggaada katamaa matan de7iya qatotun uttiis.