Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Samuɛli

1 Samuɛli 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Samuɛli ò Sauluɛ: Mámɛ Dii ma zĩ, ↄ̃ ma nísikàma ń kpalablea aà gbɛ̃́ Isailiↄwa seela ũ. Too! Swã́kpa Dii yã́i sa.
2Dii Zĩgↄ̃de mɛ̀ á fĩabo Amalɛkiↄnɛ yã́ pↄ́ aa kɛ̀ Isailiↄnɛ aa zɛzↄ̃̀nɛ́ an bↄa Egipi gbɛa yã́i.
3Gɛ́ lɛ́lɛimá sa, ní ń midɛ ḿpii. Ńsu ǹ ń gbɛ̃e too. Ǹ ń dɛdɛ píi, gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ ń nɛ́ gbãaↄ ń nɛ́ yↄ̃minaↄ ń zuↄ ń sãↄ ń yiongoↄ ń zàa'ĩnaↄ.
4Ɔ̃ Saulu a gbɛ̃́ↄ sìsi à ń kãaa Telaiũ. Aà zĩgↄ̃ kɛ̀sɛdeↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa doɛ (200.000). Yudaↄ ku lↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kwi (10.000).
5Ɔ̃ Saulu gɛ̀ Amalɛkiↄ wɛ̃́lɛu, àlɛ ń dãdã swa'ɛu.
6Saulu lɛ́kpãsãkɛ̀ Keniↄnɛ à mɛ̀: À bↄlɛ Amalɛkiↄ guu, kɛ́ másu mà á dɛdɛńnↄo yã́i, asa ámɛ a yãmaakɛ̀ Isailiↄnɛ an bↄa Egipi gbɛa. Kɛ́ Keniↄ bↄ̀lɛ Amalɛkiↄ guu,
7ↄ̃ Saulu gɛ̀ lɛ̀lɛ Amalɛkipiↄwa za Avila e à gɛ̀ pɛ̀ Suluwa Egipi gukpɛ.
8À Amalɛkiↄ kí Agaga kũ̀ bɛ̃́ɛ, ↄ̃ à aà gbɛ̃́ↄ dɛ̀dɛ ń fɛ̃ndao ḿpii.
9Saulu ń a zĩgↄ̃ↄ i Agaga dɛo, mɛ́ aa sã maaↄ sɛ̀lɛ ń zuↄ ń zunɛ mɛkpaaↄ ń sãnɛbↄlↄↄ ń pↄmaaↄ píi, aai we ń dɛdɛo. Pↄ́ gianaↄ ń pↄ fɛ̃́fɛ̃aↄ ↄ̃ aa dɛ̀dɛ píi.
10Ɔ̃ Dii yã'ò Samuɛliɛ à mɛ̀:
11Ma Saulu kpaa kpalau tò ma pↄ yà, asa à bↄ̀ ma kpɛɛ. Lá má dàɛ̀, ìli kɛo. Yã́pi dì Samuɛliwa, ↄ̃ à wiilɛ̀ Diiwa e gu gɛ̀ dↄ̀ò.
12Kɛ́ Samuɛli fɛ̀lɛ kↄↄkↄↄ, à gɛ̀ dai Saululɛ, ↄ̃ wa òɛ̀: Saulu gɛ̀ Kaamɛli. À seelapɛ̀lɛ we a yãdↄangu yã́i, ↄ̃ à ɛ̀a gɛ̀ Giligali.
13Kɛ́ Samuɛli Saulu lè, ↄ̃ Saulupi òɛ̀: Dii báaadangu! Má kɛ̀ lá Dii òmɛɛwa.
14Ɔ̃ Samuɛli aà là à mɛ̀: Pↄ́ wii pↄ́ ma swã́lɛ̀wà lán sã wiiwa dɛ kpelewa ni? Zu pↄ́ málɛ ń ↄↄlↄ ma bↄ̀ má ni?
15Ɔ̃ Saulu wèwà à mɛ̀: Amalɛkiↄ pↄ́ↄnɛ, asa wà ń sãↄ ń ń zù maaↄ sɛ̀lɛ wà sùò wà sa'oò Dii n Luawaɛ. Wa ń kĩniↄ dɛ̀dɛ.
16Ɔ̃ Samuɛli òɛ̀: Nílɛ màa, mí yã́ pↄ́ Dii òmɛɛ gwãasĩnaa onɛ. Ɔ̃ Saulu mɛ̀: O.
17Ɔ̃ Samuɛli mɛ̀: Kɛ́ n nzĩa fɛ̃́nɛmbo yãa, ni gↄ̃ Isaili buiↄ dↄaana ũo lé? Dii n kpa Isailiↄ kía ũ,
18ↄ̃ à n zĩ ǹ a bↄↄlɛkɛɛ à mɛ̀: Gɛ ǹ Amalɛkiↄ dɛdɛ, asa duunkɛnaↄnɛ. Zĩkańnↄ e ǹ gɛ ǹ ń midɛ.

19Àkɛa n gi Dii yãmai, n lɛlɛ ń pↄ́ↄwa, ń yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀i?
20Ɔ̃ Saulu òɛ̀: Ma Dii yãmà, ma bↄↄlɛ pↄ́ à ma zĩ kɛi kɛ̀. Ma Amalɛkiↄ dɛ̀dɛ píi, ↄ̃ ma su ń ń kí Agagao.
21Ɔ̃ wà sã maaↄ ń zù maaↄ sɛ̀ pↄ́ pↄ́ wa dɛ̀dɛpiↄ guu wà sa'oò Dii n Luawa Giligali la.
22Ɔ̃ Samuɛli mɛ̀: Dii yã́ kũa maaɛ̀ dɛ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ oaa. Misiilɛaɛ̀ dɛ sa'oaa. Aà yãmaa dɛ sa'oa ń sãsa mɛkpaaola.
23Gia aà yãmai duuna sáa ń màsokɛaoɛ. Dↄ́ɛaaànↄ vãi sáa ń tã́agbagbaaoɛ. Lá n gi Dii yãmai, aàpi sↄ̃ à gì ń kíakɛiɛ.
24Ɔ̃ Saulu òɛ̀: Ma duunakɛ̀. Ma pã Dii yã́ pↄ́ ń òmɛɛa, asa ma vĩakɛ̀ gbɛ̃́ↄnɛɛ, ↄ̃ ma ń yãmà.
25Sùuukɛmanↄ ń ma duunapio sa. Ɛa gɛmanↄ, kɛ́ mà e kúlɛ Diiɛ.
26Ɔ̃ Samuɛli òɛ̀: Má gɛnnↄo, asa n gi Dii yã́iɛ, mɛ́ à gìnɛ ǹyↄ̃ dɛ Isailiↄ kía ũɛ.
27Kɛ́ Samuɛli kpɛlì, àlɛ ta, ↄ̃ Saulu aà kũ̀ a ula lɛ́wa, à kɛ̃̀.
28Ɔ̃ Samuɛli òɛ̀: Dii n bↄ Isaili kpalau gbãɛ, ↄ̃ à gbɛ̃́ pↄ́ a maa dɛnla kpàu.
29Isailiↄ Lua gawide lí ɛɛtoo, ìli a làasoo lilɛo, asa a dɛ gbɛ̃nazĩna ũ kɛ́ à a làasoo lilɛo.
30Ɔ̃ Saulu ɛ̀a òɛ̀: Ma duunakɛ̀. Ń beeo n yã́ na, ma kpɛla Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń gbɛ̃́piio aɛ. Gɛ́ zɛimɛɛ kɛ́ mà e kúlɛ Dii n Luaɛ.
31Ɔ̃ Samuɛli ɛ̀a gɛ̀ zɛ̀ɛ̀, ↄ̃ Saulupi kùlɛ Diiɛ.
32Ɔ̃ Samuɛli mɛ̀: À mↄ́ ń Amalɛkiↄ kí Agagao. Kɛ́ kíapi lɛ́ mↄ́, a dↄ̃ yãe kuo, asa àlɛ e a bↄ ga lɛ́zĩɛ.
33Ɔ̃ Samuɛli mɛ̀: Lá n fɛ̃nda tò nↄɛ daside kùa a nɛ́wa, màa n da a kua a nɛ́wa sↄ̃. Ɔ̃ à Agaga zↄ̃̀ɛzↄ̃ɛ Dii aɛ Giligali we.
34Ɔ̃ à tà Lama. Saulu tà sↄ̃ a bɛ Gibɛa.
35Baa kɛ́ Saulu kɛ̀ Samuɛliɛ wɛ̃naũ, Samuɛlipi i gɛ́ aà gwai lↄo e à gɛ̀ gàò, asa Dii pↄ yà a Saulu kpaa Isailiↄ kpalau yã́ musuɛ.