Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 1 SAMUELA

1 SAMUELA 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Samuela ese Saulo ia hamaoroa, ia gwau, “Lohiabada ese lau ia siaia, olive dehoro oiemu kwarana dekenai do lau bubua, vadaeni oi lau hasiahua, Lohiabada ena bese Israela ena king dekenai oi lao. Unai dainai Lohiabada ena hereva do oi kamonai.
2Siahu ibounai Lohiabada ese inai bamona ia gwau: ‘Lau ese Amaleka taudia edia kerere davana do lau henia. Badina Israela taudia be Aigupito dekena amo idia raka neganai, Amaleka taudia ese edia dala idia koua.
3Harihari do umui lao, Amaleka taudia do umui tuari henia, bona idia, bona edia gau ibounai do umui hadikaia ore. Idia do umui bogahisihisi henia lasi, to tau bona hahine, memero bona kekeni, rata idia inua natudia danu, bona boromakau, bona mamoe, bona kamelo, bona doniki, be do umui alaia mase momokani.’ ”
4Unai dainai, Saulo ese tuari taudia ia haboua, bona Telaimi dekenai idia ia duahia. Aena dekenai idia raka tuari taudia be 200,000, Israela dekena amo, bona 10,000, Iuda dekena amo.
5Vadaeni Saulo mai ena tuari orea be Amaleka ena hanua badana kahirakahira idia lao, bona koura dekenai idia hunia.
6Unai neganai Saulo ese Keni taudia ia hamaoroa, ia gwau, “Umui ese Amaleka taudia edia huanai dekena amo do umui raka siri, idia bona umui do ai hadikaia ore garina. Badina be umui ese Israela taudia ibounai umui bogahisihisi henia, Aigupito dekena amo idia raka siri neganai.” Unai dainai Keni taudia be Amaleka taudia edia huanai dekena amo idia raka siri.
7Vadaeni Saulo ese Amaleka taudia ia halusia, idia tuari lao Havila hanua dekena amo ela bona Suru hanua. Inai Suru be Aigupito ena dina daekau kahanai.
8Saulo mai ena tuari orea ese Agaga, Amaleka taudia edia king idia abia mauri, to Amaleka taudia ibounai be Saulo ena tuari orea ese tuari kaia dekena amo idia alaia ore momokani.
9To Saulo bona iena tuari taudia ese Agaga idia hamauria, bona mamoe bona boromakau namodia, bona boromakau natudia bona mamoe natudia namodia be idia alaia lasi. Gau namodia be idia hadikaia ore lasi, to gau dikadia bona anina lasi gaudia sibona idia hadikaia ore.
10Lohiabada be Samuela dekenai ia hereva, ia gwau,
11“Lau laloa bema Saulo dekenai king dagi lau henia lasi be namo, badina be ia ese lau dekena amo ia raka siri, bona lauegu oda hereva ia kamonai henia lasi.” Vadaeni Samuela be ia badu, bona ia ese Lohiabada dekenai ia taitai henia ela bona daba rere.
12Dabai, Samuela ia toreisi haraga, Saulo danu do ia hedavari gwauraia. Vadaeni haida ese Samuela idia hamaoroa, idia gwau, “Saulo be Karamele dekenai ia lao. Unuseni ia sibona hanamoa totona nadi, idia koroa gauna, ia haginia. Unai murinai, ia diho lao, Gilegala dekenai ia lao.”
13Samuela be Saulo dekenai ia ginidae, vadaeni Saulo ese ia hanamoa henia, ia gwau, “Lohiabada ese oi do ia hanamoa, lau ese Lohiabada ena oda hereva lau karaia vadaeni.”
14Samuela ia gwau, “Be, inai regena lau kamonai, mamoe idia taitai noho, bona boromakau idia boiboi noho, ena anina be dahaka?”
15Saulo ia gwau, “Lauegu tuari taudia ese Amaleka taudia dekena amo idia abia. Mamoe bona boromakau namodia sibona idia alaia lasi, Lohiabada, oiemu Dirava dekenai boubou gauna do idia henia totona. To dika gaudia ibounai idia alaia ore momokani.”
16Vadaeni Samuela ia gwau, “Hereva hadokoa! Hanuaboi lalonai Lohiabada ese lau ia hamaoroa gauna oi do lau hadibaia.” Saulo ia gwau, “Lau oi hadibaia.”
17Samuela ia gwau, “Guna oi be manau bamona, to oi be Israela taudia edia gunalaia tauna, ani? Lohiabada ese oi ia abia hidi, Israela ena king.
18Bona Lohiabada ese gaukara ta do oi karaia totona oi ia siaia, ia gwau, ‘Oi lao, unai Amaleka taudia, kara dika taudia, be do oi hadikaia ore, do oi tuari henidia ela bona idia be ore momokani.’

19Badina dahaka oi ese Lohiabada oi kamonai henia lasi? Dahaka dainai edia kohu oi abia? Badina dahaka Lohiabada ena ura oi karaia lasi?”
20Saulo ese Samuela dekenai ia haere, ia gwau, “Lohiabada ena hereva lau kamonai vadaeni, Lohiabada ese lau ia henia gaukara karaia totona lau lao, Agaga, Amaleka edia king, lau mailaia vadaeni, to Amaleka taudia ibounai lau alaia ore.
21Tuari taudia ese mamoe bona boromakau namodia idia abia mauri. Inai gaudia be iniseni Gilegala dekenai idia mailaia, Lohiabada oiemu Dirava ena boubou gaudia do idia karaia totona.”
22To Samuela ia haere, ia gwau, “Edena kara be Lohiabada ia ura henia bada, a? Idia gabua boubou, bona boubou idauidau ia ura henia, a? Lasi, Lohiabada ena hereva idia kamonai henia taudia, be ia ura henia, ani? Oi laloa namonamo: Lohiabada kamonai henia kara, ese boubou karadia ia hereaia, bona Lohiabada ena hereva badinaia kara, ese mamoe namodia edia digara ia hereaia.
23Badina Lohiabada ena hereva utua kara, be meamea dikana ena kerere hegeregerena, bona dagedage ena dika, be dirava koikoi tomadiho henia kara hegeregerena. Oi ese Lohiabada ena hereva oi negea dainai, ia ese danu oiemu king dagi ia negea vadaeni.”
24Saulo ese Samuela dekenai ia haere, ia gwau, “Lau be lau kara dika vadaeni. Oibe, Lohiabada ena oda bona oiemu hereva lau utua vadaeni, badina be lauegu tuari taudia dekenai lau gari, edia ura lau karaia kava.
25To harihari oi dekenai lau noinoi, lauegu kara dika do oi gwauatao. Vadaeni do ita giroa lao, Lohiabada dekenai do lau tomadiho.”
26To Samuela ese Saulo ia hamaoroa, ia gwau, “Oi danu do lau giroa lou lasi, badina be oi ese Lohiabada ena hereva oi negea, bona Lohiabada ese oi ia negea vadaeni, Israela edia dagi dekena amo.”
27Samuela ia giroa, do ia raka lao gwauraia. Vadaeni Saulo ese Samuela ena dabua isena ia dogoatao, to dabua be ia darea.
28Samuela ia gwau, “Lohiabada ese hari dina dekenai Israela basileia be oi dekena amo ia darea vadaeni. Bona oiemu badibadinai tauna ta, oi ia hereaia tauna, dekenai ia henia vadaeni.
29Oi kamonai, Israela ena Dirava Namo Herea ese ia koikoi lasi, bona iena lalona ia haidaua lasi. Badina be ia be taunimanima lasi, unai dainai iena laloa ia haidaua lasi.”
30Vadaeni Saulo ia gwau, “Lau be lau kara dika vadaeni. To mani emu kara lau do oi matauraia lauegu orea tau badadia edia vairanai, bona Israela taudia edia vairanai. Mani do ita giroa lao, vadaeni Lohiabada oiemu Dirava do lau tomadiho henia.”
31Unai dainai Samuela be Saulo ena murinai ia lao, Gilegala dekenai idia giroa lou. Bona Saulo ese Lohiabada dekenai ia tomadiho henia.
32Vadaeni Samuela ia gwau, “Agaga, Amaleka edia king, be lau dekenai do oi mailaia.” Vadaeni Agaga, mai gari lasi danu ia mai. Ia laloa, “Mase ena hisihisi be ia ore vadaeni.”
33To Samuela ia gwau, “Oiemu tuari kaia ese sinadia momo be natudia lasi ia halaoa. Unai dainai oiemu sinana be natuna lasi do ia noho.” Vadaeni Samuela ese Agaga ia alaia mase Lohiabada ena vairanai, Gilegala dekenai.
34Unai murinai Samuela be Rama dekenai ia lao, bona Saulo be iena hanua Gibea dekenai ia lao.
35Vadaeni Samuela ese Saulo ia itaia lou lasi iena mauri dinadia ibounai lalonai. To ia be Saulo totona iena lalona ia hisihisi. Bona Lohiabada danu be iena lalona ia hisihisi, ia ese Saulo be Israela edia king ia halaoa dainai.