Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - १ सामुएल

१ सामुएल 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु सामुएलम सावल कली “परमप्रभु यावेम इ कली आ मुर इस्राएली आन पिप सेल्‍शा तेल लुक्‍चा, दे आं कली सोइक्‍ताक्‍यी। मोपतीके परमप्रभु यावे आ लोव़ नोफा दाइश्‍शा नेनो। १सामुएल १०:१
2मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेमी मार देंत, देंशा हना ‘इस्राएली इजीप्‍त रे ग्रूशा पिमानु, अमालेकीपुकीम मेको आन कली लडाइ तोम्‍तेक्‍म। मोपतीके अमालेकी आन कली थमा पा सजाइ गेनुङमी’ देंत। प्रस्‍थान १७:८-१६; ब्‍यवस्‍था २५:१७-१९
3अमालेकी आन कली लडाइ तोशा, मेको आन कली सतीन। मेको आन शोंप नेल्‍ल खतम पोक्‍कीन। मारेइ मप्रोनीन। नेल्‍ल आन कली खतम पोक्‍कीन। मेको आन मीश मुर, वोंइश मुर, मीश आल, वोंइश आल, दूध तूब आल, बी ब्‍यफ, क्‍यारश भेडा, दलओंठ नु गधा नेल्‍ल आन कली खतम पोक्‍कीन” देंमाक्‍त।
4मिनु सावलमी मुर नेल्‍ल आन कली तेलाम बाक्‍तीकेम जाक्‍चा कली ब्रेश्‍शो बाक्‍त। मेकेर लाख निक्‍शी खोइलीम गाक्‍ब लडाइ पाइब नु यहूदा ङा १० हजार लडाइ पाइब बाक्‍मा बाक्‍त।
5मिनु सावल अमालेक आ सहरमी जाक्‍‍माक्‍त। मिनु मेकेर बेंसीम बाप्‍शा, इच्‍का नाक्‍त बाक्‍मा बाक्‍त।
6मेना सावलम केनी ङा मुर आन कली “अमालेकी आन कली प्रोंइशा उइ यिने, दे लोव़ सोइक्‍ता बाक्‍त। मो मपाइतीनी हना, गो इन कली नु मेको आन कली खतम पोक्‍नुङ। मारदे हना इस्राएली इजीप्‍त रे ग्रूशा पिमानु, गेपुकीमी वारच पाइश्‍शो ननी” देंमाक्‍त। मोपतीके केनी ङा मुरपुकी अमालेकी आन कली प्रोंइशा, उइ ब्रुम्‍मा बाक्‍त। न्‍यायाधीस १:१६
7मिनु सावलमी हवीलाह रे इजीप्‍त ङा पूर्ब ङा सांद शुर सम्‍म ङा अमालेकी आन कली साइक्‍मी बाक्‍त।
8तन्‍न मेकोमी अमालेकी आन पिप अगाग कली सेसीन ग्‍याइक्‍ता बाक्‍त। अरु नेल्‍ल आन कली तरवारम सदमे बाक्‍त।
9सावल नु मेको आ लडाइ पाइबपुकीमी पिप अगाग आ रिम्‍शो भेडापुकी, बी ब्‍यफ, दोम्‍शो बस्‍तु भाव, पाठापुकी नु वोइक्‍चा ङा मारेइ मारेइ प्रोंइशा वोदमे बाक्‍त। मेकोपुकीम मेको आन कली खतम पोक्‍चा मदाक्‍तमे बाक्‍त।
10परमप्रभु यावेमी सामुएल कली
11“गो बित्‍‍चीम ला सावल कली पिप सेलु बाक्‍त। मारदे हना मेकोमी आं नोले खोइक्‍चा प्रोंइतु। मिनु आं देंशो मटीव” देंमाक्‍त। मिनु सामुएल गाइश्‍शा नाक्‍दो रे परमप्रभु यावे कली पुंइना पुंइन बाक्‍माक्‍त। उत्‍पत्ती ६:६
12मिनु सामुएल सुनी कना बोक्‍शा सावल कली ग्रुम्‍थ लमाक्‍त। तन्‍न मुरुमी “सावल कारमेल लत” दे मेको कली नेंपदमे बाक्‍त। सावलम आंम कली मिम्‍तमेक्ल, दे आंम के मूर्ति का सेल्‍शा, गिल्‍गालम ब्रुम्‍ने थुम्‍शो बाक्‍माक्‍त। यहोसु १५:५५
13मिनु मेकोमी सावल कली ग्रुमा बाक्‍त। मिनु सावलम मेको कली “परमप्रभु यावे आ आसीक इन नु बाक्‍ल। गो परमप्रभु यावे आ देंशो टीता” देंमाक्‍त।
14तन्‍न सामुएलम मेको कली “आं नोफाम नेंशो भेडा नु बी ब्‍यफ आन ग्रीशो चहिं मारम” दे हिल्‍लो पवा बाक्‍त।
15मिनु सावलमी “मुरपुकीम मेको अमालेकी रे चाक्‍शो नम। मुरपुकीम भेडा नु बी ब्‍यफ रे रिम्‍‍शो चहिं परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु कली चोशा चढ़ेचा कली प्रोंइशा वोइक्‍तेक्‍म। लीशो आन कली गो नेल्‍ल साइक्‍तक” देंमाक्‍त।
16मिनु सामुएलम सावल कली “मो‍क्‍ल दुम्‍त। सिनाक्‍दो परमप्रभु यावेम मार देंमे, मेको गो इ कली शेंनन” देंमाक्‍त। मिनु सावलमी “देनीन” देंमाक्‍त।
17मिनु सामुएलमी “ङोंइती गे आंमा कली आंमान शोर गाक्‍शो मुर मिम्‍शो ननी। तन्‍न मुल गे इस्राएली आन पिप बाक्‍नीनी। परमप्रभु यावेमी इन कली तेल लुक्‍शा इस्राएल ङा पिप सेल्‍तु। १सामुएल ९:२१
18परमप्रभु यावेम इन कली मेको पाप पाइब अमालेकी आन कली खतम पोक्चा, दे थमा पा देंशा सोइश्‍शो बाक्‍त। मेको आन कली काइ मवोइक्‍थु मसाइक्‍नी सम्‍म गे लडाइ पस ङा पस बाक्‍चा माल्‍शो ननी।

19गे मारदे परमप्रभु यावे आ देंशो मटिनी? गे मारदे रोइश्‍शो मार मार ताक्‍नी? मिनु परमप्रभु यावे आ ङोंइती मार मरिम्‍शो बाक्‍मे, मेको पनी” देंमाक्‍त।
20तन्‍न सावलमी सामुएल कली “गो परमप्रभु यावे आ देंशो टीता। गो परमप्रभु यावेम सोइश्‍शो रागी लती। मिनु अमालेकी आन पिप अगाग कली ग्‍याइश्‍शा चाक्‍ता। गो आ मुर नेल्‍ल आन कली खतम पोक्‍तामी।
21मुरपुकीम रोइश्‍शो मार मार भेडा नु बी ब्‍यफ नु रिम्‍‍शो थोव़क गिल्‍गालम परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु कली चढ़ेचा कली वोइश्‍शो बाक्‍नीम” देंमाक्‍त।
22मिनु सामुएलमी “परमप्रभु यावेमी चोशा चढ़ेशो नु अरु चढ़ेशो क्‍येङा आ देंशो टिशो दाक्‍ब। थमा पा, चढ़ेशो क्‍येङा आ देंशो टिचा रिम्‍शो बाक्‍ब। मिनु सांड आ बोंसो चढ़ेचा क्‍येङा आ देंशो टिचा रिम्‍शो बाक्‍ब। यसैया १:११-१७; येरमीया ७:२२; होसे ६:६; आमोस ५:२१-२२; मीका ६:६-८; जकरिया ७:५-७; मत्ती ९:१३; मत्ती १२:७
23मेको आ देंशो मटिचा लिंक्‍यु कोव़चा खोदेंशो पाप बाक्‍ब। मटिचा हेंथे पतीके मूर्ति पूजा पशो खोदेंशो बाक्‍ब। मारदे हना गे परमप्रभु यावे आ देंशो टिचा प्रोंइतीनी। मेकोम इन कली यो पिप सेल्‍तीक रे प्रोंइशो बाक्‍ब” देंमाक्‍त। १सामुएल १६:१
24मिनु सावलम सामुएल कली “गो पाप पाता। परमप्रभु यावे आ देंशो नु इन लोव़ ममिम्‍तु। मारदे हना गो मुर आन क्‍येङा हिंती। मिनु मुर आन देंशो टीता।
25तन्‍न गो मुल आं पाप माफ तङल, दे पुंइनुङ। गो नु जाक्‍कीन। मिनु गो परमप्रभु यावे कली ठेयब सेल्‍‍नुङ” देंमाक्‍त।
26मिनु सामुएलमी “गो गे नु मलेत्‍नुङ। गे परमप्रभु यावे आ देंशो प्रोंइतीनी। मिनु परमप्रभु यावेमी यो इन कली इस्राएल ङा पिप दुम्‍तीक रे प्रोंइतु” देंमाक्‍त।
27मिनु सामुएल गाक्‍चवानु, सावलम आ वा आ सुर ग्‍याइक्‍ता बाक्‍त। मिनु मेको गाक्‍माक्‍त।
28मिनु सामुएलम मेको कली “मुलाक्‍त रे परमप्रभु यावेम इस्राएल ङा राज्‍य खाक्‍शा अर्को कली गेप्‍तु। इन नेक्‍था ङा, इन क्‍येङा रिम्‍शो मुर का कली गेप्‍तु। १सामुएल २८:१७
29परमप्रभु यावे इस्राएल ङा मान ताइब बाक्‍ब। मेकोमी आ लोव़ मफाइक्‍ब। आ थुं यो मफाइक्‍ब। मेको थुं फाइक्‍ब बेक्‍शा लाइब मुर खोदेंशो ममाइ” देंमाक्‍त। गन्‍ती २३:१९
30मिनु सावलमी “गो पाप पाता। मो हना यो खूशो नु इस्राएली आन ङोंइती आं मान ततीक गेने। गो नु लेतीन। मिनु गो परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु कली ठेयब सेल्‍नुङ” देंमाक्‍त।
31मोपतीके सामुएल सावल नु लेश्‍शा लमाक्‍त। मिनु सावलमी परमप्रभु यावे कली ठेयब सेला बाक्‍त।
32मिनु सामुएलमी “अमालेकी आन पिप अगाग कली एक चाक्‍कीन” देंमाक्‍त। मिनु अगाग ओंखां पा गाक्‍शा, मेक जाक्‍माक्‍त। मिनु अगागमी “थमा पा, एको बेक्‍चा ङा श्‍येत बाक्‍ब” देंमाक्‍त।
33मिनु सामुएलमी “दोपा इ तरवारम मीश मुर आन कली आल मपाइश्‍शो सेला, मोपा इ ममा यो मीश मुर आन दातेमी आल मपाइश्‍शो दुम्‍ब” देंमाक्‍त। मिनु सामुएलमी अगाग कली परमप्रभु यावे आ ङोंइती गिल्‍गालम क्‍योरशा सदा बाक्‍त।
34मिनु सामुएल रामाहम लमाक्‍त। सावल चहिं आ खिं गिबा लमाक्‍त।
35मिनु सामुएल मबेक्‍म सम्‍म गेनायो सावल कली ग्रुम्‍थ मलमाक्‍त। तन्‍न परमप्रभु यावेम “सावल कली बित्‍चीम ला इस्राएल ङा पिप सेलु बाक्‍त” देंशो, मिम्‍शा सुर्ता पस ङा पस बाक्‍माक्‍त।