Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - 1 Samuel

1 Samuel 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ewari ab̶a Samuelba Sauloa jarasia: –Ãcõrẽba mʌ̃ra diabuesia bʌra idji puru Israel boroda b̶ʌmãrẽã. Maʌ̃ bẽrã Ãcõrẽba jara b̶ʌra quĩrãcuita ũrĩdua.
2Ãcõrẽ ne jũma poya b̶ʌba nãwã jara b̶ʌa: “Mʌ̃a amalecitarãda cawa oya israelerã biẽ́ oped̶ad̶a carea. Israelerã Egiptod̶eba ẽdrʌsid̶ad̶e amalecitarãba ãdjirãra idu wãyã wãbid̶aẽ́ basía.
3Maʌ̃ carea ãdjirãra jũma quenane wãnadua. Ãdjirãba ne erob̶ea sid̶a jũma babued̶adua. Ni maãrĩ bid̶a ãdjirãra quĩrã djuburiarãnadua. Umaquĩrãrãda, wẽrãrãda, warrarãda, djiwid̶i toped̶ad̶a sid̶a jũma quenanadua. Ãdji pacada, ovejada, cameyoda, burro sid̶a jũma quenanadua.”–
4Ara maʌ̃da Saulba idji sordaorãra Telaiʌ̃ purud̶e ãbaa jʌreped̶a juachasia. Maʌ̃ne Judad̶ebemada die mil panasid̶aa. Waabema sordaorãda dosciento mil panasid̶aa.
5Maʌ̃be Saulora idji sordaorã ume Amale purud̶aa wãsid̶aa. Puru caita jũẽnaped̶a do zaque orrocawa mĩrũsid̶aa cawaẽ́ne urad̶e wãni carea.
6Maʌ̃ne Saulba quenitarãa nãwã jarasia: –Dairãba amalecitarãra jũma quenania. Maʌ̃ bẽrã ãdjirã tãẽnabemada isabe ãyã wãnadua. Dairãba bãrãra bea quĩrĩãẽ́ panʌa, dai drõã naẽnabemarã Egiptod̶eba ẽdrʌsid̶ad̶e bãrãba carebaped̶ad̶a bẽrã.– Ara maʌ̃da quenitarãra amalecitarã tãẽnabemada ãyã wãsid̶aa.
7Mãwãnacarea Saulba idji sordaorã ume amalecitarãra quenane wãsid̶aa Havilad̶eba ab̶a Sur ẽjũãnaa. Sur ẽjũãra Egiptod̶eba ʌ̃mãdau odjabariare b̶ʌa.
8Amalecitarãra necoba jũma quenasid̶aa. Baribʌrʌ ãdjirã boro Agá abadada jidasid̶aa.
9Ãcõrẽba jũma quenanaduad̶a ad̶amĩna idjab̶a ãdjia erob̶ea sid̶a babued̶aduad̶a ad̶amĩna Saulba idji sordaorã bid̶a mãwã od̶aẽ́ basía. Amalecitarã boro Agára bead̶aẽ́ basía. Idjab̶a dji biara b̶ea ovejada, pacada, paca zaque boreguea b̶eada, oveja zaque sid̶a bead̶aẽ́ basía. Maʌ̃ awara jũma ne bia b̶eada babued̶aẽ́ basía. Ab̶abe dji mãcuaẽ́ b̶eada idjab̶a siriẽ́ b̶eada babuesid̶aa.
10Mãwãnacarea Ãcõrẽba Samuelea nãwã jarasia:
11–Mʌ̃ra sopua b̶ʌa Saul carea. Idjira bãrã boroda b̶ʌd̶amĩna idjia mʌ̃ra igarasia. Mʌ̃a jarad̶ara ĩjã oẽ́ basía.– Maʌ̃ ũrĩna carea Samuelera biẽ́ b̶esia. Jũma maʌ̃ diamasi Ãcõrẽa bed̶ea b̶asia.
12Nurẽma diaped̶ed̶a pirab̶ariped̶a Saulora jʌrʌd̶e wãsia. Maʌ̃ne ʌ̃cʌrʌba jarasid̶aa Saulora Carmel purud̶aa wãped̶a mõgara waib̶ʌada ʌ̃ta nũmʌsida amalecitarã poyad̶ada quĩrãnebabi carea. Mamaʌba idjira jẽda Gilgald̶aa wãsiad̶a asid̶aa.
13Samuel Saul b̶ʌma jũẽsid̶e Saulba nãwã jarasia: –Ãcõrẽba bʌra carebaya. Idjia jarad̶ara mʌ̃a jũma ĩjã osia.–
14Samuelba panusia: –Mãwã baibʌrʌ ¿mʌ̃a sãwã ovejara, paca sid̶a b̶ia duanʌda ũrĩ b̶ʌ?–
15Saulba jarasia: –Mʌ̃ sordaorãba amalecitarãneda jãrĩnaped̶a enesid̶aa. Dji biara b̶ea ovejara, paca sid̶a zocai b̶ʌsid̶aa bʌ Ãcõrẽa babue diad̶i carea. Baribʌrʌ waabemada dairãba jũma quenasid̶aa.–
16Maʌ̃ne Samuelba Sauloa jarasia: –Chupea ũrĩdua. Ãcõrẽba id̶i diamasi jarad̶ada mʌ̃a jaraya.– Saulba panusia: –Mãẽteara jaradua.–
17Samuelba jarasia: –Naẽna bʌra dji dromaẽ́da crĩcha b̶ad̶amĩna ¿id̶ira bʌra Israeld̶eba doce puru yõped̶ad̶arã boroẽ́ca? ¿Ãcõrẽba bʌra dadji israelerã boroda b̶ʌẽ́ basica?
18Ãcõrẽba bʌ́a ebud̶a jarasia jãʌ̃ cadjirua obada amalecitarã ume djõmãrẽã ab̶a jũma quenabʌrʌd̶aa.

19Maʌ̃da ¿cãrẽ cãrẽã idjia jarad̶ara ĩjã oẽ́ basi? ¿Cãrẽ cãrẽã ãdjirã ne bia b̶eara babueẽ́ basi? ¿Cãrẽ cãrẽã edacuasi? Mãwã od̶ara Ãcõrẽ quĩrãpita cadjirua basía.–
20Saulba panusia: –¡Mãwãẽ́a, mʌ̃a Ãcõrẽba jarad̶ara ĩjãsia! Idjia jarad̶a quĩrãca mʌ̃ra amalecitarã ume djõne wãsia. Ãdjirãra quenaped̶a ãdjirã boro Agára nama enesia.
21Mʌ̃ sordaorãbʌrʌ dji biara b̶ea pacara, oveja sid̶a quenanaẽ́ basía. Ãtebʌrʌ nama Gilgald̶e enesid̶aa bʌ Ãcõrẽa babue diad̶i carea.–
22Maʌ̃ne Samuelba jarasia: Animarã babue diad̶i cãyãbara Ãcõrẽba biara quĩrĩã b̶ʌa idji bed̶eara ĩjã pananida. Oveja draga babue diad̶i cãyãbara biara b̶ʌa idjia jara b̶ʌra ĩjã od̶ida.
23Ãcõrẽba jara b̶ʌ igara b̶ʌba daubara quĩrãca bio cadjiruada o b̶ʌa. Cʌwʌrʌ zarea b̶ʌba jʌwaba od̶a ãcõrẽ ẽpẽ b̶ʌ quĩrãca bio cadjiruada o b̶ʌa. Bʌa Ãcõrẽba jarad̶ara igarad̶a bẽrã idjia bʌra israelerã boro bad̶ada igarasia.
24Saulba Samuelea jarasia: –Mʌ̃a cadjiruada osia. Ãcõrẽba jarad̶ara, bʌa jarad̶a sid̶a mʌ̃a ĩjã oẽ́ basía. Mʌ̃ sordaorãda wayad̶a bẽrã ãdjia o quĩrĩã panʌda idu obisia.
25Baribʌrʌ mʌ̃ quĩrã djuburia mʌ̃ cadjiruara quĩrãdoadua. Sordaorã panʌmaa wãna mʌ̃a Ãcõrẽa bia bed̶eai carea.–
26Samuelba panusia: –Mʌ̃ra bʌ ume wãẽ́a. Bʌa Ãcõrẽba jarad̶ara igarad̶a bẽrã idjia bʌra israelerã boro bad̶ada igarasia.–
27Mãwã jaraped̶a Samuelera wãbʌrʌ basía. Maʌ̃ne Saulba idjia cacuad̶e jʌ̃ b̶ʌ id̶e jidabʌrʌd̶e maãrĩ cõã edasia.
28Samuelba idjía jarasia: –Bʌa mʌ̃ wua cõã edad̶a quĩrãca Ãcõrẽba bʌ israelerã boro bad̶ada id̶i jãrĩped̶a dewara ẽberãa diasia. Maʌ̃ ẽberãra bʌ cãyãbara biara b̶ʌa.
29Israel Ãcõrẽ dji Droma b̶ʌra sewa ocaa idjab̶a bed̶ea ab̶a b̶ʌa. Maʌ̃ bẽrã idjia oyad̶a ad̶ara quĩrã awara ocaa ẽberãba obada quĩrãca.–
30Saulba jarasia: –Mʌ̃a wãrãda cadjiruada osia. Baribʌrʌ mʌ̃ quĩrã djuburia israelerã quĩrãpita, dji nocorã quĩrãpita bid̶a mʌ̃ra quĩrã perabirãdua. Sordaorã panʌmaa wãna mʌ̃a Ãcõrẽa bia bed̶eai carea.–
31Maʌ̃be Samuelera Saul ume sordaorã panʌmaa wãnaped̶a Saulba Ãcõrẽa bia bed̶easia.
32Mãwãnacarea Samuelba jarasia: –Amalecitarã boro Agára namaa enenadua.– Samuelmaa enebʌdad̶e Agára necai b̶asia bead̶aẽ́da crĩcha b̶ad̶a bẽrã.
33Baribʌrʌ Samuelba idjía jarasia: –Bʌa necoba zocãrã beaped̶a wẽrãrãda warra neẽ́ b̶ʌsia. Ara maʌ̃ quĩrãca mʌ̃a bʌ papa sid̶a warra neẽ́ b̶ʌya.– Mãwã jaraped̶a Gilgald̶e Ãcõrẽ quĩrãpita Samuelba idjira necoba beataped̶a pichipichia tʌcuasia.
34Mãwãnacarea Samuelera idji puru Ramánaa wãsia. Saulora idji puru Guibead̶aa wãsia.
35Mamaʌba ʌ̃taa Samuelba waa Saulora acʌd̶e wãẽ́ basía. Baribʌrʌ Ãcõrẽba Saulora israelerã boro bad̶ada igarad̶a bẽrã Samuelera idji carea bio sopua b̶asia.