Text copied!
CopyCompare
God Wonana Kaoaobaisiyena - 1 Samuel

1 Samuel 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Samuel Saul kurina i wona, “Yauku ikesiku mom Bada i poraiku ai boroim ana pipiya Israel asi taupauma, wai karaku niko wara, Bada karinai ke nonori.
2Bada Maragata sakina nikasike i wona, ‘Amalek biyisi saroba ana berisi kairavina awaika Israel biyisi kurisi si wosei maranai Egypt yai si botubotu wai asi keta si gudui ba si ravisi.
3Ko nae Amalek biyisi kona ravisi ba asi sawara ereonowasi kona reso. Kega kesana awaika ina mana, sebasebare, bibaine, pipiya gunaguna, pepeya, cow ba sheep, camel ba donkey ereonowasi koni kasi bunuwanisi.’”
4Saul ana abiabiyisi i yorisi ku Telaim ba abiya kairavina i bobunagisi, 200,000 wai Israel tano abiabiyisi ba 10,000 Judah abiabiyisi.
7Damanina ba Saul Amalek biyisi si kasibunuwanisi Havila ai ba i nae ku Shur, Egypt maramatanai.
8Amalek biyisi asi taupauma si patumi, ba ana pipiya ereonowasi seri yai si kasibunuwanisi.
9Saba Saul ba ana abiabiyisi Agag si nuwanuwani ba sheep, cow gaigairesi ba natunatusi bikampotasi ba sawara gaigairesi si yauna. Sawara goyogoyosi ereonowasi si kasibigoyonisi.
10Damanina ba Bada Samuel kurina i sisiya,
11“Ai nuwapoya kata awaika kairavina Saul a wosei i taupauma ba i msi kuputa ba awaika a wonei wai kega i wosei.” Samuel, i yagisi Bada kurina wai i tou maratom.
12Ba Samuel i sukumara Saul ita nuveni saba si wonei kata Saul i nae ku Carmel. Namai kasa i kemai ikesina ana matakira ba i gakira ku Gilgal.
13Maranai Samuel i verakasibau wai, Saul i wona, “Bada ini gairenim! Yauku God ana kaobiyoyobana a wosei.”
14Saba Samuel i wona, “Ba awaika a nonori sheep ba cow te kwenekwene.”
15Saul i kaobeyei, “Abiabiyisi Amalek biyisi karisi yai si yauna si botu, sheep ba cow gaigairesi si yauna puyobunuwa Bada am God kurina. Ba ereonowana wai ka kasibigoyoni.”
16Samuel i wona Saul kurina, “Ke boterei! Awaika Bada God pomai i woniku wai ana wonim.” “Ke woniku.”
17Samuel i wona, “Bagunai wata ku kitakitai kirena meyim saba kom wai Israel biyisi asi bada. Bada i boroim Israel kana taupauma.
18Ba i poraim ba i kaotuneim, ‘Ke nae Amalek piragagoyo pipiyisi ke popora roboisi, ba yabata koni abiya ba sina momosa.’
19Awaika kairavina Bada gamona kega ku bosisirei? Ba awaika kairavina sawara ku kita kirorowana ba ku sekwa yagina? Ba goyona Bada matanai ku wosei.”
20Saul i wona, “Bada a bosisirei. A kasibau i woniku wai nanakasike a wosei, Amalek biyisi ai kasibunuwana roboisi ba asi taupauma Agag a yauni a botu.

21Abiabiyisi sheep ba cow gaigairesi abiya kamonai si yauna si bosirei Gilgal ai sina puyobunuwa Bada am God kurina.”
22Saba Samuel i kaobeyei, “Mekona Bada e wiwaini, bosisira kona suwara kapukapunina ba puyobunuwa? Bada ana waina bosisira kega puyobunuwa. Bitainabaenega wai i gaire kega bage puyobunuwa.
23Bikawakasekase wai kesanina bage yapune. Netagegeyana nanakasike bage tarabibisaka bopepetina rutainina. Bada wonana kui sinikikiyei, wai yebo am bitaupauma i sinikikiyei.”
27Damanina Samuel i taibira ita nae wai, Saul Samuel kana gara i botawani ba i taina sikai.
28Ba Samuel kurina i wona, “Bada Israel ana basileiya karaku karimi yai i taina taveyei ba maturam i berei, kona pipiya gairena kega kom rutainim.
29God kona Israel ana Kadara kega e bi kwarukwaruma kona ana nota ina birai; kona kega pipiya rutainisi, ba ana nota ina birai.”
34Damanina ba Samuel i nae ku Rama, ba Saul i veramaga ana ku yove, Gibeah.
35Samuel kega Saul i kinana meyei yepo i rabobo saba Saul kairavina i tou. Ba Bada God i yapoya saburere kata Saul i binei Israel biyisi asi taupauma.