Text copied!
CopyCompare
BIBOLO DABUŊ - Samuelnê 1

Samuelnê 1 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Samuel kêsôm gadêŋ Saul gebe “Apômtau kêsakiŋ aê gebe janiŋ oso aôm ôtu ênê lau Israel nêŋ kiŋ. Amboac tonaŋ galoc ôkêŋ taŋam Apômtau awa acgom.
2Lau siŋ undambêŋa nêŋ Apômtau kêsôm biŋ tonec gebe ‘Aê gabe jakêŋ ŋagêjô êndêŋ Amalek êjô gêŋ, taŋ êsêac sêgôm gêdêŋ Israel. Êsêac sêkô intêna auc êsêac gêdêŋ taŋ sêpi aŋga Aiguptu samaŋ naŋ.
3Galoc ôna ma ônac Amalek ma onseŋ êsêac to naŋ gêŋ samob su. Taêm walô êsêac atom. Ônac samob êndu, ŋacwaga to lauo ma ŋapalêo to ŋac ma ŋapalê dedec, bulimakao to domba ma kamel to doŋki.’”
4Tec Saul kakalem lau sêpi tageŋ aŋga Telaim. Êsêac siŋwaga Israelŋa 200,000 ma Judawaga 10,000.
5Saul mêŋgêô lasê Amaleknêŋ malacsêga ma gêwa êsêac gêc nêŋ gamêŋŋa gaboaŋ.
6Go Saul kêsakiŋ biŋ gadêŋ lau Ken gebe “Andi, awi Amalek siŋ, aêc asêp ana gebe janseŋ amac su awiŋ êsêac atom, gebe amac amoasiŋ lau Israel gadêŋ taŋ sêpi aŋga Aiguptu sêmêŋ naŋ.” Amboac tonaŋ lau Ken sêwi lau Amalek siŋ.
7Go Saul kêku lau Amalek tulu aŋga malac Hawila e gêdêŋ Sur, taŋ gêc kêkanôŋ Aiguptu ŋagamêŋ oc kêpiŋa naŋ.
8Eŋ kakôc lau Amalek naŋ kiŋ Agag tôŋ tomata jaligeŋ ma geseŋ lau samob su ŋa siŋ.
9Mago Saul to nê lau taêŋ walô Agag ma domba to bulimakao ŋalatu ŋajam-ŋajam to domba ŋalatu ma gêŋ ŋagêdô samob, taŋ sêlic ŋajam naŋ, tec sebe senseŋ su sênaŋa atom. Mago êsêac seseŋ gêŋ sec-sec to ŋatêkê samobgeŋ su.
10Tec Apômtau nê biŋ gêdêŋ Samuel gebe
11“Aê gaeŋ oliŋ gebe kakêŋ Saul kêtu kiŋ owageŋ gebe eŋ gêbuc dêmôê aê ma gêgôm aêŋoc jatu ŋanô kêsa atom.” Samuel nê ŋalêlôm ŋawapac ma kêtaŋ gêdêŋ Apômtau gêdêŋ gêbêc samuc tonaŋ.
12Ŋabêbêc kanucgeŋ Samuel gêdi gebe êpuc Saul tôŋ-tôŋ gêja. Go biŋ tonec gêdêŋ Samuel gebe “Saul kêpi lôc Karmel ma jagêboa ŋabelo teŋ sa kêtu eŋ tauŋa aŋga tonaŋ, go kêkac tau ôkwi kêsêp malac Gilgal gêja.”
13Samuel jakêtap Saul sa ma Saul gê moalêc eŋ gebe “Apômtau ênam mec aôm. Aê gagôm Apômtaunê jatu ŋanô kêsagac.”
14Mago Samuel kêsôm gebe “Ŋam amboac ondoc, tec gaŋô domba kêtaŋ kêsô taŋocsuŋ ma bulimakao kêtaŋ mêŋgaŋô.”
15Saul gêjô eŋ awa gebe “Lau sêkôc gêŋ tau aŋga Amaleknêŋ. Êsêac taêŋ walô domba to bulimakao ŋajam-ŋajam tonec gebe sêkêŋ êtu da êndêŋ Apômtau, aômnêm Anôtô. Gêŋ ŋagêdô aêac aseŋ su samucgeŋ.”
16Ma Samuel kêsôm gêdêŋ Saul gebe “Kêtômgac. Aê gabe jasôm biŋ, taŋ Apômtau kêsôm gêdêŋ aê gêdêŋ gêbêc naŋ, êndêŋ aôm.” Ma eŋ gêjô eŋ awa gebe “Ôsôm acgom.”
17Ma Samuel kêsôm gebe “Aôm gôlic taôm amboac ŋac ŋaôma, mago kôtu gôlôacmôkê Israelŋa nêŋ laumata ma Apômtau geŋ oso aôm kôtu Israelnêŋ kiŋ.
18Ma Apômtau kêsakiŋ aôm gebe naonseŋ lau alôb-alôb Amalek su ma ônac siŋ êndêŋ êsêac e sênaŋa samucgeŋ.

19Kêtu asageŋŋa aôm taŋam wamu Apômtau awa atom. Kêtu ageŋŋa nêm ŋalêlôm kêboaŋ kêtu êsêacnêŋ awamataŋa ma gôgôm gêŋ, taŋ Apômtau gêlic sec naŋ.”
20Saul gêjô Samuel awa gebe “Aê taŋoc wamu Apômtau. Aê gaja kêtôm Apômtau kêsakiŋ aê. Ma aê kakôc lau Amalek nêŋ kiŋ Agag gamêŋ ma gaseŋ Amalek ŋagêdô samob su sêjaŋa.
21Mago lau sêkôc domba to bulimakao aŋga awa siŋŋa ŋajamanô tau, taŋ Apômtau kêjatu gebe sênaŋa naŋ, gebe sêkêŋ êtu da êndêŋ Apômtau, aômnêm Anôtô aŋga malac Gilgal.”
22Go Samuel kêsôm gebe “Apômtau mataanô gêlic daja to da ŋagêdô ŋawa kêtôm takêŋ taŋeŋ Apômtau awa me. Ôlic acgom, taŋeŋ wamu kêlêlêc da su ma takêŋ taŋeŋ naŋ kêlêlêc domba kapoac ŋalêsi su amboac tonaŋ.
23Taŋeŋpêc tau gêŋ sec kêtôm beŋ ma gêsuŋ têkwa ŋatoŋ kêtôm sakiŋ gwamŋa. Aôm kôtiŋ Apômtaunê biŋ su, tec Apômtau kêtiŋ aôm su. Kôtu kiŋ kêtômgac.”
24Go Saul kêsôm gêdêŋ Samuel gebe “Aê gagôm secgoc gebe kagêli Apômtaunê jatu to aômnêm biŋ. Aê katêc lau ma kakêŋ taŋoc êsêac aweŋ.
25Mago galoc jateŋ aôm gebe ôsuc ŋoc sec ôkwi ma ôwiŋ aê, agêc tamu tana gebe janam sakiŋ êndêŋ Apômtau.”
26Mago Samuel gêjô eŋ awa gebe “Oc jawiŋ aôm atom, gebe aôm kôtiŋ Apômtaunê biŋ su, tec Apômtau kêtiŋ aôm su gebe ôtu Israelnêŋ kiŋ êtiam atom.”
27Go Samuel kêkac tau ôkwi gebe êc êna ma Saul gê eŋ tôŋ kêsêp nê ŋakwê ŋalêsu e gêŋgic.
28Tec Samuel kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ocsalô tonec Apômtau kêkao sakiŋ kiŋŋa su aŋga aômnêm amboac tonaŋ ma kêkêŋ gêdêŋ ŋac wacbaŋ aôm ŋa teŋ, taŋ ŋajam kêlêlêc aôm su naŋ.
29Israelnêŋ Anôtô ŋawasi kêsau biŋ to gêjam tau ôkwi atom. Eŋ ŋamalac gebe ênam tau ôkwi-ôkwi nec atom.”
30Go Saul kêsôm gebe “Aê kajala gebe gagôm secgoc. Mago otoc aê sa ŋoc launêŋ laumata to lau Israel sêlic ma ôwiŋ aê, agêc tamu tana gebe janam sakiŋ Apômtau, aômnêm Anôtô.”
31Go Samuel kêkac tau ôkwi kêdaguc Saul. Ma Saul gêjam sakiŋ gêdêŋ Apômtau.
32Su, go Samuel kêsôm gebe “Akôc Amaleknêŋ kiŋ Agag andêŋ aê amêŋ.” Agag kêsêlêŋ gêdêŋ eŋ toŋalêlôm ŋatutucgeŋ ma kêsôm gêc tau gebe “Tamac êndu kêtu gêŋ ŋamakicgoc.”
33Ma Samuel kêsôm gebe “Kêtôm aômnêm siŋ geseŋ lauonêŋ ŋapalê su, tec aôm tênam nê ŋapalê masi amboac tonaŋgeŋ.” Ma Samuel gêjac Agag popoc-popocgeŋ kêkô Apômtau laŋônêmŋa aŋga Gilgal.
34Go Samuel gêja Rama ma Saul kêpi gêja nê andu aŋga Gibea.
35Samuel gêlic Saul kêtiam atom e gêmac êndu, mago Samuelnê ŋalêlôm ŋawapac kêtu Saulŋa. Ma Apômtaunê ŋalêlôm gêbuc dêmôê gebe kêkêŋ Saul kêtu Israelnêŋ kiŋ wageŋ.