Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 1 SAMUƐLI

1 SAMUƐLI 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Samuɛli pì Solunɛ: Makũmɛ Dikiri ma zĩ, akũ ma nísi kùmma n kana kín a gbɛ̃ Isarailanↄa sèeda ũ. Tↄ̀! Ǹ sã kpá Dikiri yãi sà.
2Dikiri Zĩ̀karide pì, áni fĩna bo Amalɛkinↄnɛ yã kũ ò kɛ̀ Isarailanↄnɛ, kũ ò zɛ́ zↄ̃̀ńnɛ ń bↄtɛna Misila gbɛra yãi.
3Ǹ gɛ́ ǹ lɛ́tɛḿma sà, ǹ ń kakatɛ ń pínki. Ǹsun ń gbɛ̃ke tóro. Ǹ ń dɛdɛ ń pínki, gↄ̃gbɛ̃nↄ kũ nↄgbɛ̃nↄ kũ nɛ́nↄ kũ nɛ́kpãntɛ̃nↄ kũ zùnↄ kũ sãnↄ kũ lakuminↄ kũ zaakinↄo.
4Akũ Solu a gbɛ̃nↄ sìsi à ń kakara Telaimu. A zĩ̀kari gɛ̀sɛdenↄ gbɛ̃nↄn dúbu wàa domɛ. Yudanↄ kun dↄ gbɛ̃nↄn dúbu kuri.
5Akũ Solu gɛ̀ɛ Amalɛkinↄ wɛ̃tɛn, àtɛni ń kpákpa swawɛɛn.
6Solu lɛ́gbãzã kɛ̀ Keninↄnɛ à pìńnɛ: À bↄtɛ Amalɛkinↄ tɛ́ de màsun á dɛdɛ kũńworo yãi, zaakũ ákↄ̃nↄ mɛ́ a yã mana kɛ̀ Isarailanↄnɛ ń bↄtɛna Misila gbɛra. Kũ Keninↄ bↄ̀tɛ Amalɛkinↄ tɛ́,
7akũ Solu gɛ̀ɛ à lɛ̀tɛ Amalɛki pìnↄa sɛna zaa Avila ari à gɛ̀ɛ pɛ́ Suru kũ à kú Misila ifãboki kpaa.
8À Amalɛki kína Agaga kũ̀ bɛ̃nɛ, akũ à a gbɛ̃nↄ dɛ̀dɛ kũ fɛ̃nɛdao ń pínki.
9Solu kũ a zĩ̀karinↄ dí Agaga dɛro, akũsↄ̃ ò sã mananↄ sɛ̀tɛ kũ zùnↄ kũ zùnɛ mɛ̀kpananↄ kũ sãnɛ bↄ̀rↄnↄ kũ pↄ́ mananↄ pínki, odi we ò ń dɛdɛro. Pↄ́ ginanↄ kũ pↄ́ yãyãnanↄn ò dɛ̀dɛ pínki.
10Akũ Dikiri yã sù Samuɛlia à pì:
11Ma Solu kana kpatan tò ma pↄ yàka, zaakũ à kpɛ lìmɛnɛ. Lákũ ma dànɛ nà, àdi kɛ lɛro. Yã pì Samuɛli bídi kɛ̀, akũ à wiki lɛ̀ Dikiria ari gu gɛ̀ɛ à dↄ̀o.
12Kũ Samuɛli fùtɛ kↄnkↄkↄnkↄ, à gɛ̀ɛ da Solulɛ, akũ ò pìnɛ: Solu gɛ̀ɛ Kamɛli. À sèedaa pɛ̀tɛ gwe a zĩda yãdↄngu yãi, akũ à ɛ̀ra à gɛ̀ɛ Giligala.
13Kũ Samuɛli Solu lè, akũ Solu pìnɛ: Dikiri arubarika dangu! Ma kɛ̀ lákũ Dikiri òmɛnɛ nà.
14Akũ Samuɛli a là à pì: Sã wiki kũ ma sã tɛn ma deramɛɛ? Zù ↄ́ↄ dↄ kũ matɛn ma bò mámɛɛ?
15Akũ Solu wèa à pì: Amalɛkinↄ pↄ́nↄmɛ, zaakũ ò ń sãnↄ kũ ń zù mananↄ sɛ̀tɛ ò sùo ò sa oo Dikiri n Ludaamɛ. O ń kparanↄ dɛ̀dɛ.
16Akũ Samuɛli pìnɛ: Ǹ yĩtɛ lɛ, mani yã kũ Dikiri òmɛnɛ gwãaniala onnɛ. Akũ Solu pì: Ǹ o.
17Akũ Samuɛli pì: Kũ n n zĩda fíti bò yã, ńdi gↄ̃ Isaraila burinↄ don'arɛde ũroo? Dikiri n ka Isarailanↄ kína ũ,
18akũ à n zĩ ǹ a bↄkↄtɛ kɛarɛ kũ à pì: Ǹ gɛ́ ǹ Amalɛkinↄ dɛdɛ, zaakũ durunnakɛrinↄmɛ. Ǹ gɛ́ ǹ zĩ̀ ká kũńwo ari ǹ ń kakatɛ.

19À kɛ̀ dera n gi Dikiri yã mai, n lɛtɛ ń pↄ́nↄa, n yã kũ Dikiri yeiro kɛ̀ɛ?
20Akũ Solu pìnɛ: Ma Dikiri yã mà, ma bↄkↄtɛ kũ à ma zĩ mà kɛ kɛ̀. Ma Amalɛkinↄ dɛ̀dɛ ń pínki, akũ ma su kũ ń kína Agagao.
21Akũ zĩ̀karinↄ sã mananↄ kũ zù mananↄoo bò pↄ́ kũ ò sɛ̀tɛ pìnↄ tɛ́, de ò sa oo Dikiri n Ludaa Giligala la.
22Akũ Samuɛli pì: Dikiri yã kũna mananɛ de sa'opↄ kũ òdi ká tɛ́n à tɛ́ kũla. Mìnatɛnanɛ de sa'onala. A yãmana de sa'ona kũ sãkaro mɛ̀kpanaaola.
23Gina a yã mai durunna lɛɛlɛ kũ màsokɛnaaomɛ. Dↄkɛna kãao vãni lɛɛlɛ kũ tãnagbagbanaaomɛ. Lákũ n gi Dikiri yã mai nà, àpii gì n kínakɛi se.
24Akũ Solu pìnɛ: Ma durunna kɛ̀. Ma pã Dikiri yã kũ n òmɛnɛnɛ, zaakũ ma vĩna kɛ̀ gbɛ̃nↄnɛ, akũ ma ń yã mà.
25Ǹ sùru kɛ kũmao kũ ma durunna pìio sà. Ǹ ɛra ǹ gɛ́ kũmao de mà le mà donyĩ kɛ Dikirinɛ.
26Akũ Samuɛli pìnɛ: Mani gɛ́ kũnworo. N gi Dikiri yãi, akũ à gìnnɛ ǹgↄ̃ de Isarailanↄ kína ũ.
27Kũ Samuɛli kpɛ lì, àtɛn ta, akũ Solu a kũ̀ a uta lɛ́a, à kɛ̃̀ a ↄĩ.
28Akũ Samuɛli pìnɛ: Dikiri n bo Isarailanↄ kpatan gbãra, akũ à n gbɛ̃dake kũ à mana denla kàn.
29Isarailanↄ Luda Gakuride dì ɛ́kɛ toro, àdi a laasun litɛro, zaakũ bisãsirinlo, gbasa à a laasun litɛ.
30Akũ Solu pìnɛ: Ma durunna kɛ̀. Bee kũ abireo n yã nna, ǹ ma kpe ta Isaraila gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ kũ gbɛ̃ sĩnda pínkio arɛ. Ǹ gɛ́ zɛmɛnɛ de mà le mà donyĩ kɛ Dikiri n Ludanɛ.
31Akũ Samuɛli ɛ̀ra à gɛ̀ɛ à zɛ̀nɛ, akũ Solu donyĩ kɛ̀ Dikirinɛ.
32Akũ Samuɛli pì: À mↄ́ kũ Amalɛki kína Agagao. Kũ kína pì tɛn su, àtɛn kpákpa kũ yãke kunlo, zaakũ àtɛn da a bo ga lɛ́imɛ.
33Akũ Samuɛli pì: Lákũ n fɛ̃nɛda tò nↄgbɛ̃ dasinↄ kùra ń nɛ́i nà, lɛn n da ni kura a nɛ́i lɛ se. Akũ à Agaga zↄ̃̀zↄ̃kↄ̃rɛ Dikiri arɛ Giligala gwe.
34Akũ à tà Rama. Solu sↄ̃ à tà a bɛa Gibɛa.
35Bee kũ Solu kɛ̀ Samuɛlinɛ wɛ̃nda, Samuɛli dí gɛ́ a gwa doro ari à gɛ̀ɛ gao, zaakũ Dikiri pↄ yàka kũ à Solu kà Isarailanↄ kína ũ yãi.