Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Anuki - 1 Samwel

1 Samwel 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Muriye na Samwel, Sol iwoneni bo, “Tagu wosina Yawe God iviporagu avituborom da kuvikiiwawo Isrel kuyibadeni. Na noko kiiravine Yawe God yana sisiya kuwaiyana.
2Yawe God Maragata Kirakiina iwona da, ‘Raghanina Isrel damdi Ijiptma siyapiipiika, na Amelek damdi nosinosidinakim sigeghomiiri da sigogona kuridi, na kata Amelek damdi aro anaveredi.
3Na konagho da Amelek kogogona kuridi, bi sawara tupadi rapediye na koviberotuwanonoyidi. Gegha konanuwatotovedina bi tomotomogha, wasiwasike, natunatudi da pepeya tupadi kovikasunughana. Bi kate bada yadi kau, sip, kamel da donki tupadi kovikasunughana.’”
4Wasina bi Sol yana wiiyogha tomotomoyidi yadi sisiya idaru da siyapiika Telem kwanatune siyitaghomidi. Wiiyogha tomotomoyidi yadi 10,000 dam Jiuda kamonama sipiika bi 200,000 na Isrel kana dam mududi kamodima sipiika.
7Sol yana wiiyogha tomotomoyidi ivinaghovedi bi wiirouwa sidaguni da Amelek damdi sigeiwayidi, wiirouvina na Havila kwanatune sidagu bi sivirouwa wiikaru da Su, noko kwanatuna na Ijipt bi raghani matanama.
8Toudi Amelek yadi kiiwawo Agag yawayawiina siburavi, bi wawaya tupana na siviberotuwanonoyidi.
9Bi Sol yana wiiyogha tomotomogha yawata gegha Agag siyakasunuyina, da kate bada sip da kau miisedi, bi natunatudi takutakukudi da kate sawara miisedi tupadi. Bi ribiribi da sawara tupadi mekodi gesiyakayovedi, na toudi kawagha siviberodi.
10Muriye na Yawe God, Samwel iwoneni bo,
11“Tagu iinuwabero da Sol atore ivikiiwawo, basuna imiiri kubutegu da yagu sisiya bagibagidi geiyakabisisiredi.” Raghanina Samwel, Yawe God yana sisiya iwaiyaneni na ivinuwapoya da noko nubabasu gurigurina irupari wiimaragata Yawe God biidi.
12Raghani ibori didibarawote na Samwel itouya inagho da Sol iyinoyeni, bi gegha wawaya tana iwoneni da Sol inagho Kamel kwanatune. Meme tounamani noghosine akima ikabiwiimiiri da wawaya siyakabikuwayeni, bi muriye iyowogha inagho Gilgalma.
13Wasina bi Samwel, Sol ibanani raghanine, na Sol iwona bo, “Samwel, Yawe God inimiiseyem. Tagu yana sisiya bagibagidi akabisisiredi.”
14Bi gegha da Samwel iwona bo, “Memeda yana sisiya bagibagidi kuyakabisisiredi da sawara tupadi kuyiberodi, bi awaki kiiravine sip da kau gamodi awaiwaiyana?”
15Na Sol iwona bo, “Yagu wiiyogha tomotomoyidi nokodi ribiribi Amelek damdi gwabidima siyouna. Bi sip da kau waratetedi sikabitawana da Yawe yam God biidi siyasuwara, bi muduna na kaviberotuwanonoyidi.”
16Wasina bi Samwel, Sol iwoneni bo, “Kiraborabobo kunawaiyana! Bi Yawe God metagha nubabasuve iwonegu na anawonem.” Na Sol iwona bo, “Metagha iwona?”
17Na Samwel iwonabodeyana bo, “Bagune kunoghosida da tam gewawaya ghamam, katana tam Isrel damdi kadibada. Yawe God ivituborom na tam yadi kiiwawo.
18Sisiya bagibagidima iwonem bi iviporam kukanibu da nokodi Amelek damdi kawakeekeedi kuyiberotuwanonoyidi. Iwonem da kuyirouwa patana da tupadi kuyagigiratavedi.
19Awaki kiiravine gekuyakabisisirenina? Iwonem da tupeyane yapi sawaridi gekoyayouna, bi gegha da wiisasarane koyouna, na tami Yawe God matane bera berona kobera.”
20Na Sol iwona bo, “Tagu Yawe God akabisisireni, bi iwonegu da ayanagho na akanibu anagho da Amelek damdi tupadi agigiratavedi bi yadi kiiwawo Agag akabi averamagha.

21Bi gegha da yagu wiiyogha tomotomoyidi, na sip da kau miisedi mekodi siyouna, na gesiyikasunughana bi sikawara sipiika mabo Gilgalma da siyasuwara Yawe yam God biidi.”
22Wasina bi Samwel iwona bo, “Awaki ivinuwayuyuna kirakii Yawe God biidi suwara gabugabunidi bo gamona kabisisirenina? Wiisuwona! Kabisisira, na imiise kirakii geware suwara gabugabunidi naboni. Bi bera ghamana na gamona tana waiyaneni, gegha ware sip makina nanarina miisena suwarina naboni.
23Bi memeda wawaya Yawe God iniaviyeni, na yana berona na ware imapu naboni. Bi wawaya nuwanuwana inakotakii Yawe God biidi na yana berona na ware tarabiibiisaka pepetedi naboni. Na Yawe God yana sisiya bagibagina kuvisinighiighiiyeni kiiravine, na isinighiiyem da tam gemuriye yana wawaya yadi kiiwawona.”
27Raghanina Samwel imiiri wamira da iyatouya na Sol, Samwel kana kwama itainatawani na itamogosira.
28Na Samwel iwoneni bo, “Kagu kwama kutainatawani da itamogosira, na bada mayimayiyina kata mmko gabudarine Yawe God yam wiibadana Isrel damdi gwabidima ikabitaveni, bi wawaya tana ivereni iiyabo imiise getam naboni.
29Isrel kana God makewaghawaghasina na gegha wiiwiiyabina bo yana noghota iyawamiwamirana. Touna gewawaya wota, da yana noghota inawamiri.”
34Wasina bi Samwel iveramagha Rama kwanatune, bi Sol iveramagha yana bareye Gibiya kwanatune.
35Samwel yawayawiine iyamakamake raghanine, na geiyanagho da Sol iyakita mayenina, bi gegha da Sol kiiravine na ivinuwapoya. Bi Yawe God ivinuwapoya kirakii da Sol ibera da Isrel kana kiiwawo.