Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Samuyɛli Singena

Samuyɛli Singena 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Samuyɛli yi a fala Sɔli xa, a naxa, “Alatala n tan nan xɛxi i xunna masusandeni i sugandi xinla ma alo mangana Isirayila xun na, a yamana. Awa, i tuli mati Alatalaa falan na.
2Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna ito nan falaxi, a naxa, ‘Amalɛkine to kiraan bolon Isirayila kaane yɛɛ ra e yi minima Misiran yamanani waxatin naxan yi, n mi ɲinanxi na feen xɔn ma mumɛ!
3Awa iki, sa Amalɛkine yɛngɛ, e gbeen seen naxanye birin na, i yi ne kala fefe! I nama kininkinin, niimaseene birin faxa, xɛmɛne nun ɲaxanle, dii ɲɔrɛne nun dii futene, ɲingene nun yɛxɛɛne, ɲɔgɔmɛne nun sofanle.’ ”
4Sɔli yi ganla maxili, a e tɛngɛ Telayimi yi. Sofaan san masiga tiin muxu wuli kɛmɛ firin yi na e nun Yuda xɛmɛ wuli fu.
5Sɔli yi siga han Amalɛki taani, a yi yɛngɛni tɔn lanbanni.
6A yi a fala Kenine xa, a naxa, “Ɛ ɛ masiga, ɛ keli Amalɛkine yɛ, alogo n nama ɛ raxɔri e xɔn. Bayo ɛ hinan nɛn Isirayila kaane ra, e to yi minima Misiran yamanani.” Kenine yi e masiga Amalɛkine ra.
7Sɔli yi Amalɛkine yɛngɛ keli Xawila yi han Suru, Misiran sogeteden binna.
8A yi Agaga Amalɛkine mangan ɲɛɲɛn suxu, a yi a yamaan birin faxa silanfanna ra fefe!
9Sɔli nun a ganla yi Agaga lu a nii ra e nun a xuruse sensenne nun ɲingene nun yɛxɛɛne nun ɲinge diine nun yɛxɛɛ diine nun sube faɲine birin. E mi tin ne faxɛ. Koni, naxanye mi yi fan, tɔnɔ mi yi naxanye ra, e ne faxa.
10Nayi, Alatala yi falan ti Samuyɛli xa, a naxa,
11“N nimisaxi Sɔli dɔxɔ feen na mangayani, bayo a bata a xun xanbi so n tan yi, a mi n ma falane ligama.” Samuyɛli yi xɔlɔ, a xi Alatala maxandɛ kɔɛna ngaan na.
12Samuyɛli yi keli xɔtɔn! A siga Sɔli ralandeni. E yi a fala a xa a Sɔli bata yi siga Karemele yi, alogo a xa sa xunnayeren gɛmɛn dɔxɔ a yɛtɛ xa. A mɔn bata yi kiraan suxu a godo Giligali yi.
13Samuyɛli yi sa a li na yi. Sɔli naxa, “Alatala xa i baraka. N bata Alatalaa falane suxu.”
14Samuyɛli yi a fala, a naxa, “Nayi, yɛxɛɛ wuga xuiin mundun mɛma ito ra? Ɲingen mundun wuga xui ito ra?”
15Sɔli yi yabin ti, a naxa, “Sofane nan faxi e ra sa keli Amalɛkine konni. E bata yɛxɛɛn nun ɲinge sensenne ba a yɛ alogo e xa ba saraxan na Alatala xa, i ya Ala. Koni nxu a dɔnxɛne birin faxa nɛn.”
16Samuyɛli yi a fala Sɔli xa, a naxa, “A lu na kiini! N xa a fala i xa Alatala naxan falaxi n xa to kɔɛɛn na.” Sɔli yi a fala, a naxa, “A fala n xa.”
17Samuyɛli yi a fala, a naxa, “A singeni i yi i yɛtɛ mirixi muxu xurin nan na, iki i bata findi Isirayila bɔnsɔnne mangan na. Alatala nan i masusanxi, i findi mangan na Isirayila xun na.
18Anu, Alatala bata yi i xɛ fena nde ra, a naxa, ‘Sa Amalɛkine, yulubi kanne raxɔri fefe! Sa e yɛngɛ han i yi e ɲan fefe!’

19Nanfera i mi i tuli mati Alatalaa falan na? Nanfera i yɛngɛ yi seene tongo, i fe ɲaxin liga Alatala yɛtagi?”
20Sɔli yi Samuyɛli yabi, a naxa, “N na Alatala xuiin namɛ nɛn ki faɲi! N bira nɛn a kiraan fɔxɔ ra a naxan yita n na, n yi Amalɛkine raxɔri fefe! Fɔ Agaga, e mangana, n yi fa a ra be.
21Koni, sofane bata yɛxɛɛne nun ɲinge sensenne ba yɛngɛ yi seene yɛ, naxanye fan e ne ba se kala daxine yɛ, alogo e xa ba saraxan na Alatala xa, i ya Ala, Giligali yi be.”
22Samuyɛli yi a fala, a naxa, “Saraxa ganxine nun saraxane Alatala kɛnɛnɲɛ dangu a xuiin suxun na ba? Ɛn-ɛn. Fala suxun dangu saraxane ra, yɛtɛ magodon dangu konton turene ra.
23Awa, murutɛn fan findixi yulubin nan na alo yiimatona, matandin fan ɲaxu alo suxure batuna. Bayo i bata i mɛ Alatalaa falan na, a fan fa a mɛma i ra nɛn alo mangana.”
24Nayi, Sɔli yi a fala Samuyɛli xa, a naxa, “N bata yulubin liga! N bata Alatalaa falane matandi, e nun i ya falane. N gaxu nɛn yamaan yɛɛ ra, n yi a xuiin namɛ.
25Iki n bata i mayandi, diɲa n yulubin ma, en birin xa xɛtɛ alogo n xa Alatala batu.”
26Samuyɛli yi a fala a xa, a naxa, “N mi fa fama i fɔxɔ ra, bayo i bata i mɛ Alatalaa falan na, Alatala yi a mɛ i ra alo Isirayila mangana.”
27Samuyɛli yi a firifiri alogo a xa siga, koni Sɔli yi a suxu a domaan lenben ma, a bɔ.
28Samuyɛli yi a fala a xa, a naxa, “Alatala Isirayilaa mangayaan bama i yii na kiini to, a yi a so i ya muxuna nde yii, naxan dangu i tan na.
29Ala, Isirayila binyen naxan yi, a mi wule, a mi a miriyane maxɛtɛma, bayo adamadi mi a ra.”
30Sɔli mɔn yi a yabi, a naxa, “N bata yulubin liga! Koni yandi, binyen sa n ma, fonne nun Isirayila yamaan yɛtagi, en birin xa xɛtɛ n yi Alatala batu i ya Ala.”
31Samuyɛli nun Sɔli yi xɛtɛ e bode xɔn, Sɔli yi Alatala batu.
32Samuyɛli yi a fala, a naxa, “Ɛ fa Agaga ra n xa, Amalɛkine mangana.” Agaga yi a maso a binni sɛwani, a yi a falama a yɛtɛ ma, “Saya xɔlɛn bata ɲan yati!”
33Koni Samuyɛli yi a fala a xa, a naxa, “I ya silanfanna bata yi diine ba ɲaxanle yii. Na kiini i nga a diin bama nɛn a yii.” Samuyɛli yi Agaga yisɛgɛ sɛgɛ Alatala yɛtagi Giligali yi.
34Samuyɛli yi xɛtɛ Rama yi, Sɔli yi xɛtɛ a konni Gibeya yi.
35Samuyɛli mi fa Sɔli to han a faxa, bayo a yi sunuxi a fe ra. Alatala yi nimisa Sɔli sugandi feen na mangan na Isirayila xun na.