Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - 1 Samuel

1 Samuel 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wanpela taim Samuel i tokim Sol olsem, “Taim mi makim yu olsem king bilong ol Israel, em ol manmeri bilong Bikpela, Bikpela yet i bin salim mi long mekim olsem. Olsem na nau yu harim
2tok bilong Bikpela I Gat Olgeta Strong. Bikpela i tok bai em i mekim save long ol Amalek, long wanem, taim ol tumbuna bilong yumi i bin lusim Isip na i kam, ol Amalek i bin mekim nogut long ol.
3Olsem na yu wantaim ol soldia bilong yu i mas i go na pait long ol Amalek na bagarapim olgeta samting bilong ol na kilim olgeta man meri pikinini na olgeta bulmakau na sipsip na kamel na donki. Yu no ken larim wanpela i stap.”
4Sol i harim dispela tok, orait em i singautim ol soldia i kam bung long taun Telem. Na i gat 10,000 man bilong lain Juda, na 200,000 man bilong ol arapela lain bilong Israel i kam bung.
5Bihain Sol i kisim ol soldia bilong en i go klostu long taun bilong ol Amalek na ol i hait i stap long wanpela ples wara i bin ran bipo tasol nau em i drai pinis.
6Ol Kin i stap klostu long ol Amalek, na Sol i salim tok long ol olsem, “Yupela i mas lusim ol Amalek na i go i stap long narapela hap. Nogut mipela i kilim yupela wantaim ol Amalek. Mi tingting long ol tumbuna bilong yupela i bin mekim gutpela pasin long mipela ol Israel taim ol tumbuna bilong mipela i lusim Isip na i kam, olsem na mi no laik kilim yupela.” Orait ol Kin i harim na ol i lusim ol Amalek na i go.
7Na Sol i mekim save pait na i winim ol Amalek, stat long graun bilong Havila na i go inap long ples drai bilong Sur long hap sankamap bilong Isip.
8Na em i holimpas Agak, king bilong ol Amalek. Na ol Israel i kilim olgeta arapela Amalek i dai.
9Tasol ol i no kilim Agak, na tu ol i no kilim ol gutpela sipsip na bulmakau. Ol i kilim olgeta sipsip na bulmakau nogut tasol wantaim ol arapela kain abus.
10Na Bikpela i tokim Samuel olsem,
11“Harim. Sol i givim baksait long mi na i sakim tok bilong mi. Olsem na mi sori tumas long mi bin mekim em i kamap king.” Samuel i harim dispela tok na em i kros na bel nogut. Olsem na long dispela nait Samuel i wok long askim Bikpela long marimari long Sol, na long taim tulait i kamap em i pinisim beten bilong en.
12Long moningtaim tru Samuel i kirap i go painim Sol. Tasol ol i tokim em long Sol i bin i go long taun Karmel na i sanapim wanpela ston bilong makim biknem em i bin kisim long dispela pait em i bin winim. Em i sanapim pinis, orait em i go long taun Gilgal.
13Orait Samuel i go lukim Sol na Sol i tok gude long em olsem, “Samuel, Bikpela i ken mekim gut long yu. Mi bihainim pinis tok bilong Bikpela.”
14Tasol Samuel i tokim em, “Tru, a? Na bilong wanem mi harim krai bilong ol bulmakau na sipsip?”
15Na Sol i bekim tok olsem, “Ol soldia bilong mi i bin kisim long ol Amalek. Ol i bin kilim ol sipsip na bulmakau, tasol ol i kisim ol gutpela gutpela bilong mekim ofa long God, Bikpela bilong yumi.”
16Orait Samuel i tokim em, “Wet liklik. Pasim maus. Na bai mi tokim yu long samting Bikpela i bin tokim mi long nait.” Na Sol i tok, “I orait, yu ken tokim mi.”
17Orait Samuel i tokim Sol olsem, “Bipo yu bin ting yu olsem samting nating, tasol yu bin kamap hetman bilong ol lain bilong yumi Israel. Bikpela yet i bin makim yu na yu kamap king.
18Na em i bin salim yu i go pait long ol Amalek. Na em i tok, yu mas pait i go i go na pinisim dispela olgeta man nogut.

19Tasol bilong wanem yu no bihainim tok bilong Bikpela? Bilong wanem yupela i ran i go kisim ol samting bilong ol Amalek? Bikpela i no laikim tru dispela pasin yupela i bin mekim.”
20Tasol Sol i bekim tok long Samuel olsem, “Nogat. Mi bin bihainim tok bilong Bikpela. Na mi go pait long ol Amalek, olsem em i bin tokim mi. Na mi kilim olgeta manmeri Amalek. Na mi bringim King Agak i kam.
21Mipela i save Bikpela i bin makim olgeta abus long em yet na em i tokim mipela long kilim. Tasol ol soldia i ting long bringim ol gutpela gutpela abus i kam hia long Gilgal bilong kilim na mekim ofa long God, Bikpela bilong yumi.”
22Tasol Samuel i tokim em, “Bikpela i laikim wanem pasin? Ating em i laikim olkain ofa tasol, a? O ating em i laikim yumi bihainim tok bilong en? Harim. Pasin bilong bihainim tok bilong en, em i namba wan pasin tru. Na pasin bilong ofaim ol gutpela abus long em, em i namba 2 tasol.
23Pasin bilong sakim tok bilong God i wankain olsem pasin sanguma, na pasin bilong bikhet long God i olsem pasin bilong bihainim ol giaman god. Yu bin givim baksait long tok bilong Bikpela, olsem na em i givim baksait long yu na yu no ken i stap king moa.”
24Na Sol i bekim tok olsem, “Yes. Mi mekim sin pinis, na mi sakim tok bilong Bikpela na tok bilong yu tu. Mi bin pret long ol soldia bilong mi, olsem na mi bihainim tok bilong ol.
25Tasol nau mi laik bai yu lusim sin bilong mi na kam wantaim mi, na mi ken lotu long Bikpela.”
26Tasol Samuel i tokim Sol olsem, “Mi no laik i go wantaim yu, long wanem, yu bin givim baksait long tok bilong Bikpela. Olsem na em i bin givim baksait long yu na yu no ken i stap king bilong Israel.”
27Orait Samuel i baut na i laik i go. Tasol Sol i laik pasim em, olsem na em i holimpas arere bilong klos bilong Samuel na klos i bruk.
28Na Samuel i lukim dispela na i tokim Sol olsem, “Orait harim. Nau Bikpela i rausim yu long wok king, na yu no inap bosim ol Israel moa, olsem yu bin brukim dispela hap klos na rausim. Na em i givim wok king pinis long wanpela arapela man bilong Israel. Dispela man em i gutpela man na i winim yu.
29Yu no ken ting dispela tok bilong God bai i senis. Nogat tru. God, em i strong bilong yumi Israel na em i no save giaman o senisim tingting bilong en. Nogat. God i no man, olsem na em i no save senisim tingting bilong en.”
30Na Sol i bekim tok olsem, “I tru, mi mekim sin pinis. Tasol inap yu kam wantaim mi, olsem bai mi ken lotuim God, Bikpela bilong yumi? Olsem bai yu mekim ol hetman na ol arapela manmeri bilong mi i tingting gut long mi.”
31Orait na Samuel i go wantaim Sol, na Sol i lotu long Bikpela.
32Bihain Samuel i tokim ol olsem, “Bringim Agak, king bilong ol Amalek, i kam.” Orait Agak i belgut na i kam, na i ting olsem, “Ating mi no ken i dai.”
33Tasol Samuel i tok, “Yu bin kilim i dai planti man, na nau mama bilong ol dispela man yu bin kilim i no gat pikinini moa. Olsem na nau mama bilong yu tu bai i kamap olsem ol dispela mama.” Na em i kilim Agak na katim em liklik liklik long ai bilong Bikpela klostu long alta long Gilgal.
34Na bihain Samuel i go bek long taun Rama na King Sol i go long haus bilong en long Gibea.
35Na Samuel i no lukim Sol gen inap em i dai, tasol em i ting long Sol na em i bel hevi moa. Na Bikpela i sori tumas long em i bin mekim Sol i kamap king bilong Israel.