Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - 1 Samuela

1 Samuela 15

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea naʻe lea pehē foki ʻa Samuela kia Saula, “Naʻe fekau au ʻe Sihova ke u fakanofo koe ko e tuʻi ki hono kakai, ʻio, ko ʻIsileli: pea ko eni ke ke fanongo koe ki he leʻo ʻoe ngaahi folofola ʻa Sihova.
2‌ʻOku pehē mai ʻe Sihova ʻoe ngaahi kautau, ʻoku ou manatuʻi ʻaia naʻe fai ʻe ʻAmaleki ki ʻIsileli, ʻa ʻene toitoiʻi ia ʻi he hala, ʻi heʻene ʻalu hake mei ʻIsipite.
3Pea ko eni ke ke ʻalu ʻo taaʻi ʻa ʻAmaleki, pea fakaʻauha ʻaupito ʻaia kotoa pē ʻoku nau maʻu, pea ʻoua naʻa fakamoʻui ʻakinautolu; ka ke tāmateʻi ʻae tangata mo e fefine, mo e fānau huhu, ʻae fanga pulu mo e sipi, ʻae kāmeli mo e ʻasi.”
4Pea naʻe tānaki fakataha ʻe Saula ʻae kakai, ʻo ne lau ʻakinautolu ʻi Tilaimi, ko e kau tangata hāʻele ʻe toko ua kilu, pea ko e kau tangata Siuta ko e tokotaha mano.
5Pea naʻe haʻu ʻa Saula ki he kolo ʻe taha ʻo ʻAmaleki ʻo ne tali tau ʻi he toafa.

6Pea naʻe lea ʻa Saula ki he kau Kena, “ʻAlu ʻakimoutolu, ʻo ʻalu hifo mei he kakai ʻAmaleki, telia naʻaku fakaʻauha ʻakimoutolu fakataha mo kinautolu: he naʻa mou fakahā ʻae angaʻofa ki he fānau kotoa pē ʻa ʻIsileli, ʻi heʻenau ʻalu hake mei ʻIsipite.” Pea naʻe ʻalu ʻae kau Kena mei he kakai ʻAmaleki.
7Pea naʻe taaʻi ʻe Saula ʻae kakai ʻAmaleki mei Havila ʻo aʻu atu ki Sua, ʻaia ʻoku hangatonu ki ʻIsipite.
8Pea naʻa ne puke moʻui ʻa Ekaki ko e tuʻi ʻoe kakai ʻAmaleki, pea ne fakaʻauha ʻaupito ʻae kakai ʻaki ʻae mata ʻoe heletā.
9Ka naʻe fakamoʻui ʻe Saula mo e kakai ʻa Ekaki, mo e fanga sipi ʻoku fungani lelei, mo e fanga pulu, pea mo e fanga manu sino, pea mo e fanga lami, mo ia kotoa pē naʻe lelei, pea ʻikai siʻi fakaʻauha ʻakinautolu: ka ko ia kotoa pē naʻe mata kovi, mo taʻeʻaonga, ko ia ne nau fakaʻauha ʻaupito.
10Pea naʻe hoko ai ʻae folofola ʻa Sihova kia Samuela, ʻo pehē,
11“ʻOku liliu hoku loto koeʻuhi ko ʻeku fokotuʻu ʻa Saula ke tuʻi: he kuo tafoki kimui ia mei he muimui ʻiate au, pea kuo ʻikai siʻi fai ki heʻeku ngaahi fekau.” Pea naʻe mamahi ai ʻa Samuela; pea tangi ia kia Sihova ʻi he pō ʻo ʻaho.
12Pea ʻi he tuʻu hengihengi hake ʻa Samuela ʻi he ʻapongipongi ke fakafetaulaki kia Saula, naʻe fakahā kia Samuela, ʻo pehē, naʻe haʻu ʻa Saula ki Kameli, pea vakai, naʻe fokotuʻu ʻe ia hano potu ʻi ai, pea liu mei ai, ʻo ʻalu, ʻo ʻalu hifo ki Kilikali.
13Pea naʻe hoko ange ʻa Samuela kia Saula: pea pehē ʻe Saula kiate ia, “Ke monūʻia pe ʻa koe ʻia Sihova: kuo u fai ʻae fekau ʻa Sihova.”
14Pea naʻe pehē ʻe Samuela, “Ko e hā hono ʻuhinga ʻoe tangi ʻae fanga sipi ni ʻi hoku telinga? Pea mo e tangi ʻae fanga pulu ʻaia ʻoku ou ongoʻi?”
15Pea naʻe pehē ʻe Saula, “Kuo nau ʻomi ʻakinautolu mei he kakai ʻAmaleki he naʻe fakamoʻui ʻe he kakai ʻae fanga sipi fungani lelei mo e fanga pulu, ke feilaulau ʻaki kia Sihova ko ho ʻOtua; pea ko hono toe kuo mau fakaʻauha ʻaupito.”
16Pea pehē ʻe Samuela kia Saula, “Tatali, pea te u fakahā kiate koe ʻaia naʻe tala mai ʻe Sihova kiate au ʻi he poōni.” Pea pehē ʻe ia kiate ia, “Ke ke lea mai.”
17Pea pehē ʻe Samuela, “ʻI hoʻo kei siʻi ʻi ho mata ʻoʻou, ʻikai naʻe ngaohi koe ko e ʻulu ki he ngaahi faʻahinga ʻo ʻIsileli, pea fakanofo koe ʻe Sihova ke ke tuʻi ki ʻIsileli?”
18Pea naʻe fekau koe ʻe Sihova, ʻi ha fononga, ʻo ne pehē, “ʻAlu ʻo fakaʻauha ʻaupito ʻae kau angahala ko e kau ʻAmaleki, ʻo tauʻi ʻakinautolu ke nau ʻauha ai.

19Ko ia ko e hā naʻe ʻikai ai te ke talangofua ki he folofola ʻa Sihova, ka naʻa ke ʻoho ki he koloa ʻoe vete, pea fai kovi ʻi he ʻao ʻo Sihova?”
20Pea pehē ʻe Saula kia Samuela, “Ko e moʻoni kuo u fai talangofua ki he leʻo ʻo Sihova, pea u ʻalu ʻi he hala ʻaia naʻe fekau au ki ai ʻe Sihova, pea kuo ʻomi ʻa Ekaki ko e tuʻi ʻoe kakai ʻAmaleki, pea kuo fakaʻauha ʻaupito ʻae kakai ʻAmaleki.”
21Ka naʻe toʻo ʻe he kakai ʻae koloa vete, ko e fanga sipi, mo e fanga pulu, ko hono fungani ʻoe ngaahi meʻa ʻaia naʻe tonu ke fakaʻauha ʻaupito, ke feilaulau ʻaki kia Sihova ko ho ʻOtua ʻi Kilikali.
22Pea pehē ʻe Samuela, “He ʻoka fiemālie tatau pe ʻa Sihova ʻi he ngaahi feilaulau tutu, mo e ngaahi feilaulau, ʻi he fai talangofua ki he leʻo ʻo Sihova? Vakai, ʻoku lelei lahi ʻae talangofua ʻi he feilaulau, pea ko e fakafanongo ʻi he ngako ʻoe fanga sipitangata.”
23He ʻoku tatau ʻae angatuʻu mo e hia ko e tuki fakatēvolo, pea ko e paongataʻa ʻoku tatau ia mo e hia ʻoe tauhi ʻotua loi. Ko e meʻa ʻi hoʻo liʻaki ʻae folofola ʻa Sihova, kuo ne liʻaki foki koe ke ʻoua naʻa ke tuʻi.

24Pea naʻe pehē ʻe Saula kia Samuela, “Kuo u fai angahala: he kuo u fai talangataʻa ki he fekau ʻa Sihova, pea mo hoʻo lea: ko e meʻa ʻi heʻeku manavahē ki he kakai, pea u talangofua ki honau leʻo.
25Pea ko eni, ʻoku ou kole kiate koe, ke ke fakamolemole ʻeku angahala, pea ke haʻu ke ta ō mo au, koeʻuhi ke u hū kia Sihova.”
26Pea naʻe pehē ʻe Samuela kia Saula, “ʻE ʻikai te ta foki mo koe: he kuo ke liʻaki ʻae folofola ʻa Sihova, pea kuo liʻaki koe ʻe Sihova ke ʻoua naʻa ke tuʻi ki ʻIsileli.”
27Pea ʻi he tafoki atu ʻa Samuela ke ʻalu, naʻa ne puke ki he tapa ʻo hono pulupulu, pea naʻe haeʻi ia.
28Pea naʻe pehē ʻe Samuela kiate ia, “Kuo haeʻi ʻe Sihova ʻae puleʻanga ʻo ʻIsileli meiate koe he ʻaho ni, pea kuo ne foaki ia ki ho kaungāʻapi ʻoʻou ʻoku lelei hake ʻiate koe.
29Pea koeʻuhi foki ko e Māfimafi ʻo ʻIsileli, ʻe ʻikai loi ia pe fakatomala: he ʻoku ʻikai ko e tangata ia, koeʻuhi ke ne fakatomala.”
30Pea toki pehē ai ʻe ia, “Kuo u fai angahala: ka ʻoku ʻoku ou kole kiate koe, ke ke fakaʻapaʻapa kiate au ʻi he ʻao ʻoe kau mātuʻa ʻo hoku kakai, pea ʻi he ʻao ʻo ʻIsileli, pea ke ta tafoki mo au, koeʻuhi ke u hū kia Sihova ko ho ʻOtua.”
31Pea naʻe toe tafoki ʻa Samuela kia Saula; pea naʻe hū ʻa Saula kia Sihova.

32Pea naʻe pehē ʻe Samuela, “Mou ʻomi kiate au ʻa Ekaki ko e tuʻi ʻoe kakai ʻAmaleki.” Pea naʻe haʻu fakamofutofuta ʻa Ekaki kiate ia. Pea naʻe pehē ʻe Ekaki, “Kuo hili ange moʻoni nai ʻae kona ʻoe mate.”
33Pea pehē ʻe Samuela, “Hangē naʻe fakamasiva fānau ʻae kau fefine, ʻe hoʻo heletā, ʻe masiva fānau ʻa hoʻo faʻē ʻi he kau fefine.” Pea naʻe tuʻutuʻu ke iiki ʻe Samuela ʻa Ekaki ʻi he ʻao ʻo Sihova ʻi Kilikali.

34Pea naʻe ʻalu ai ʻa Samuela ki Lama: pea naʻe ʻalu hake ʻa Saula ki hono fale ʻi Kipea ʻo Saula.
35Pea naʻe ʻikai toe haʻu ʻa Samuela ke ʻaʻahi kia Saula ʻo aʻu ki he ʻaho ʻo ʻene pekia: ka naʻe tēngihia ʻe Samuela ʻa Saula: pea naʻe liliu ʻa Sihova mei heʻene fakanofo ʻa Saula ko e tuʻi ki ʻIsileli.