Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - Nehemia

Nehemia 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Artajerje veinte poa Persiad̶ebema boroda b̶ed̶acarea Nisaʌ̃ jed̶ecod̶e mʌ̃a uva b̶ada idjimaa edesia. Maʌ̃ne idjia mʌ̃ra sopua b̶ʌda unusia. Maʌ̃ naẽna mʌ̃ra mãwã unuca basía.
2Maʌ̃ bẽrã idjia mʌ̃́a iwid̶isia: –¿Cãrẽ cãrẽã bʌra sopua b̶ʌ? Cacua bia b̶ʌ bẽrã maʌ̃ carea sopua b̶ʌẽ́a. ¿Ne crĩcha b̶ʌba jãwã b̶ʌca?– Idjia mãwã iwid̶id̶a bẽrã mʌ̃ra bio ne wayasia.
3Maʌ̃ne mʌ̃a idjía jarasia: –Mʌ̃ boro, ¡mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa bʌra dãrã zocai b̶aida! Mʌ̃ djibarirã tʌb̶ariped̶ad̶a puruda jũma ãrĩ b̶ʌa. Dji purud̶e ed̶a wãbada sid̶a bá wãna bẽrã neẽ́a. Maʌ̃da ¿mʌ̃ra sãwã sopua b̶aẽ́?–
4Maʌ̃ne Persiad̶ebema boroba mʌ̃́a iwid̶isia: –Mãẽteara ¿mʌ̃a sãwã carebai?– Ara maʌ̃da sod̶eba mʌ̃a bajãne b̶ʌ Ãcõrẽa carebamãrẽã iwid̶isia.
5Maʌ̃be mʌ̃a Persiad̶ebema boroa nãwã panusia: –Bʌmaa bia b̶ʌbʌrʌ idjab̶a mʌ̃da bia unu b̶ʌbʌrʌ, mʌ̃ra Juda druad̶aa mʌ̃ djibarirã tʌb̶ariped̶ad̶a purud̶aa diabuedua maʌ̃ purura wayacusa oi carea.–
6Maʌ̃ne idji quima arima chũmʌne Persiad̶ebema boroba mʌ̃́a iwid̶isia: –¿Bʌra ewari jũmasãwã mama b̶ai? ¿Sãʌ̃be jẽda zei?– Persiad̶ebema boroba mʌ̃ wãira bia unusia. Maʌ̃ bẽrã mʌ̃a ewarida b̶ʌsia.
7Maʌ̃ne mʌ̃a Persiad̶ebema boroa jarasia: –Bʌmaa bia b̶ʌbʌrʌ, mʌ̃́a cartada Euprate do quĩrãrẽbema bororã itea b̶ʌ́ diadua. Maʌ̃ cartad̶e b̶ʌdua ãdjirãba mʌ̃ra idu Juda druad̶aa bia wãbid̶amãrẽã.
8Maʌ̃ awara cartada oi wagabari Asá itea mʌ̃́a b̶ʌ́ diadua. Maʌ̃ cartad̶e b̶ʌdua bacuruda mʌ̃́a diamãrẽã. Maʌ̃ bacuruba mʌ̃ deda, dji ed̶a wãbada Ãcõrẽ de droma caita b̶ea sid̶a oya. Maʌ̃ awara dji puru aud̶u mõgaraba jũrã ca b̶ʌ obʌrʌd̶e bacurura erob̶aida b̶ʌa.– Ãcõrẽba idji biad̶eba mʌ̃ra carebad̶a bẽrã mʌ̃a iwid̶id̶ara Persiad̶ebema boroba jũma osia.
9Mʌ̃ wãsid̶e Persiad̶ebema boroba sordao bororãda, cawayod̶eba djõbadarã sid̶a ʌ̃cʌrʌ diabuesia. Euprate do quĩrãrẽbema bororãma jũẽsid̶ad̶e mʌ̃a Persiad̶ebema boroba b̶ʌd̶a cartara ãdjirãa diasia.
10Baribʌrʌ Horoʌ̃ purud̶ebema Sanbalába, Amoʌ̃nebema dji droma Tobía bid̶a ũrĩsid̶aa mʌ̃ra israelerã carebad̶e zesida. Maʌ̃ carea ãdji sod̶e bio biẽ́ panesid̶aa.
11Jerusaleʌ̃ne jũẽnacarea ewari ũbead̶e diamasi pirab̶ariped̶a mʌ̃ra Jerusaleʌ̃ aud̶u jũrã ca b̶ad̶ada acʌd̶e wãsia. Baribʌrʌ mʌ̃a ni ab̶aʌa jaraẽ́ basía Ãcõrẽba mʌ̃ sod̶e Jerusaleʌ̃ne oi crĩchabi b̶ʌda. Wãbʌrʌd̶e ẽberãda zocãrãẽ́be mʌ̃ ume edesia. Ab̶abe mʌ̃drʌ animarã ʌ̃rʌ̃ wãsia. Waabemarãda animarã ʌ̃rʌ̃ wãnaẽ́ basía.
13Maʌ̃ diamasi mʌ̃ra purud̶e ed̶a wãbada Jewed̶a abadaare ẽdrʌsia. Mamaʌba baido egorod̶eba bogadrʌ b̶ʌ Dama abadaare wãped̶a purud̶e ed̶a wãbada Tʌbʌ Pora abadama jũẽne wãsia. Wãne mʌ̃a Jerusaleʌ̃ puru aud̶u jũrã ca b̶ad̶a jũma ãrĩ b̶ʌda acʌ b̶asia. Dji purud̶e ed̶a wãbada bá wãna sid̶a jũma acʌsia.
14Mamaʌba purud̶e ed̶a wãbada “Baido egorod̶eba bogadrʌ b̶ʌ” abadaare wãsia. Dji Boro Amene abadama jũẽne wãsid̶e mõgara waib̶ʌada tab̶ea bẽrã mʌ̃ animarãra poya nocod̶aa wãẽ́ basía.
15Maʌ̃ bẽrã wad̶i diamasi nũmʌne jewed̶aareba mʌ̃a Jerusaleʌ̃ aud̶u jũrã ca b̶ad̶ara acʌ wãsia. Jũma pʌrrʌa acʌped̶a purud̶e ed̶a wãbada Jewed̶a abadama jũẽsia. Mama wayacusa purud̶e ed̶a wãsia.
16Jerusaleʌ̃nebema bororãba adua panasid̶aa mʌ̃ra sãma wãsida, ni cãrẽda od̶e wãsida. Mʌ̃a judiorãa, sacerdoterãa, dji dromarãa, dji bororãa, dji traju od̶i ẽberãrãa bid̶a wad̶ibid̶a jaraẽ́ b̶asia cãrẽda od̶e ze b̶ʌda.
17Maʌ̃be mʌ̃a ãdjirãa jarasia: –Bãrãba unu panʌa dadjirãra bia mĩga panʌda. Dadji puru Jerusaleʌ̃ra jũma ãrĩ b̶ʌa idjab̶a dji ed̶a wãbada sid̶a bá wãna bẽrã neẽ́a. Jãʌ̃be puru aud̶u jũrã ca b̶ad̶ara wayacusa od̶ia waa quĩrã perad̶a amaaba.–
18Maʌ̃ awara mʌ̃a ãdjirãa nẽbʌrʌsia sãwã Ãcõrẽba idji biad̶eba mʌ̃ra carebasida, Persiad̶ebema boroba mʌ̃́a jarad̶a sid̶a. Maʌ̃ne ãdjirãba jarasid̶aa: –Mãẽteara wayacusa od̶ia.– Ara maʌ̃da ãdjirãba jʌwa b̶ʌsid̶aa.
19Baribʌrʌ Horoʌ̃ purud̶ebema Sanbalába, Amoʌ̃nebema dji droma Tobíaba, Arabiad̶ebema Gesem bid̶a maʌ̃ ũrĩsid̶ad̶e dairãra nãwã biẽ́ ipid̶a jarasid̶aa: –¿Cãrẽda od̶ida crĩcha panʌ? ¿Mãwãra Persiad̶ebema borora igarad̶ica?–

20Mʌ̃a nãwã panusia: –Ãcõrẽ bajãne b̶ʌba dairãra carebaya jũma pãrãni carea. Dai, idji nezocarãba puru aud̶u jũrã ca b̶ad̶ara wayacusa od̶ia. Bãrãra Jerusaleʌ̃nebema bororãẽ́a. Naʌ̃ purura bãrãneẽ́a. Bãrãra nama pananaca basía.–