Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - NƐƐMAYA

NƐƐMAYA 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kína Atasɛsɛ kíblena wɛ̃̀ barode mↄ kũ òdi pi Nisã gũn kína ye à wɛ̃ mi, akũ ma sɛ̀ ma kpàa. Adi ma e kũ ãnsisinaao zikiro,
2akũ à ma la à pì: Bↄ́ yã mɛ́ à tò n ãn sisinaa? Ntɛn gyã kɛro. N nɛ̀sɛ mɛ́ à yàkaa? Vĩna ma kũ manamana,
3akũ ma pìnɛ: Luda n dↄ̃ kũ aafiaao, Zaaki! Ma ãn sisina, zaakũ wɛ̃tɛ kũ ma dizinↄ mira kun gↄ̃̀ bɛzĩ ũ. A bĩnilɛ gbànↄ tɛ́kũna.
4Akũ à pìmɛnɛ: Ń ye mà kɛ deramɛɛ? Ma wɛ́ kɛ̀ Luda Musudea gĩa,
5akũ ma wea ma pì: Kí, tó à kɛ̀nnɛ mana akũsↄ̃ makũ n zↄ̀bleri yã kàngu, ǹ ma zĩ Yudanↄ bùsu wɛ̃tɛ kũ ma dizinↄ mira kun pìn, de mà le mà kɛkɛ mà kátɛ.
6Kína pì nanↄ vutɛna a sarɛ, akũ à ma la à pì: Ĩnigↄ̃ kú gwe ari bↄrɛmɛɛ? Bↄrɛn ĩni suu? Kũ kína wè ma gɛnaai, akũ ma gↄrↄ dìtɛnɛ.
7Ma pìnɛ: Tó à kɛ̀nnɛ, ǹ takada kɛ̃ Yuflati bara dire don'arɛdenↄnɛ ǹ kpáma. Ǹ ońnɛ ò tó mà gɛ̃ ń bùsun ari mà gɛ́ káo Yudanↄ bùsun.
8Ǹ takada kɛ̃ n líkpɛ dãkpãri Asafanɛ dↄ. Ǹ onɛ à ma gba lí mà zɛki gbãna kũ à kú Luda kpɛ́ sarɛ lɛ́nↄ kɛo kũ bĩnilɛnↄ kũ kpɛ́ kũ manigↄ̃ kun pↄ́o. Akũ kína pↄ́ kũ ma gbɛ̀kaawa kpàma, zaakũ ma Luda ↄ kúma.
9Kína soza bàdenↄ kũ sↄ̃denↄ dàmɛnɛ ò gɛ́ kũmao. Akũ ma gɛ ma Yuflati bara dire don'arɛdenↄ lè ma kína takadanↄ kpàḿma.
10Kũ Oronu gbɛ̃ Sambala kũ a ìba Tobia, Amↄni burio mà gbɛ̃ke sù Isarailanↄ gwena kara, à kɛ̀ńnɛ ĩni manamana.
11Kũ ma ka Yurusalɛmu, ma kámma bò gĩa gↄrↄ aakↄ̃.
12Akũ ma futɛ gwãani kũ gbɛ̃kenↄ, mádi yã kũ ma Luda dà ma swɛ̃̀n mà kɛ Yurusalɛmu o gbɛ̃kenɛro. Má di zaaki kpɛ, gbɛ̃ kparanↄ tɛ́ gɛ̀sɛ.
13Ma bo Guvutɛ bĩnilɛn gwãani ma mìi pɛ̀ Gbɛ̃gbon lↄ̀gↄↄa kũ Tubura bĩnilɛo. Matɛn Yurusalɛmu bĩni kũ ò gbòro gwagwa kũ a bĩnilɛ tɛ́kũnanↄ.
14Akũ ma gɛ arɛ ari Ísɛ̃boki bĩnilɛa kũ Kína íkakio. Gu ke kú gwe, ma zaaki dí fↄ̃ à gɛ̃̀nlo,
15akũ má tɛ́ swawɛɛn gwãani, matɛn bĩni gwagwa. Akũ ma ɛra ma su ma gɛ̃ Guvutɛ bĩnilɛn.
16Gbãnadenↄn gu kũ ma gɛn ke yã kũ ma kɛ̀ dↄ̃ro, zaakũ mádi yãke o Yudanↄnɛ gĩaro, bee sa'orinↄ ke kínɛnↄ ke gbãnadenↄ ke gbɛ̃ kpara kũ oni zĩ pì kɛnↄ.
17Akũ ma pìńnɛ: A wari kũ à ó lé è yá? Yurusalɛmu gↄ̃̀ bɛzĩ ũ, a bĩnilɛnↄ tɛ́kũna. À tó ò ɛra ò bĩni bo dↄ de òsungↄ̃ de lalandi pↄ́ ũ doro yãi.
18Ma pìńnɛ dↄ lákũ ma Luda ↄ kúma nà kũ yã kũ kína òmɛnɛo. Akũ ò pì: Ò futɛ ò na a bonaaa. Akũ ò nà zĩ mana pìia ↄplapla.

19Kũ Oronu gbɛ̃ Sambala kũ a ìba Tobia, Amↄni burio kũ Larubu buri Gɛsɛmuo a baaruu mà, ò ó fobò ò ó gya bò ò pì: Bↄ́n átɛn kɛ gwee? Átɛn bo kína yã kpɛn yá?
20Akũ ma yã sìńla ma pì: Luda Musude ni tó ò sa'a kũ. Ókↄ̃nↄ a zↄ̀blerinↄ, Yurusalɛmu bĩnibonaan ótɛn naa dí. Ákↄ̃nↄ sↄ̃ á baka kunlo. Á yã kú la doro, á tↄ́ nigↄ̃ dↄ gbɛ̃kegu wɛ̃tɛ dí gũn doro.