Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Nahimiyaa Maxaafaa

Nahimiyaa Maxaafaa 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Oiddu aginaappe simmin, Arxxekssiisi kawotido laatamantto laittan, Niisaana giyo aginan, issi gallassi kawuwaa sinttan woiniyaa eessai de7iyaagaa ekkada, taani ayyo immaas. He gallassappe attin, kase mulekka kawuwaa sinttan azzana erikke.
2Hegaa gishshau, kawoi tana, “Nena sakkiyaabi baawa; shin hagaa keenaa aissi azzanadii? Hagee ne wozanaa azzanissidabi issi aibakko de7iyoogaa bessees” yaagiis. Yaagin taani keehi yayyaidda zaarada,
3“Kawoi merinau de7o! Ta maizza aawati moogettido katamai kolettidi xayin, qassi he katamaa dirssaa penggetikka taman xuugettiichchin, taani aissi azzanikkinaa?” yaagaas.
4Kawoikka zaaridi, “Yaatin, ha77i taani neeyyo ai oottanaadan koyai?” yaagiis. Yaagin taani saluwaa Xoossaa woossa simmada,
5kawuwaa hagaadan yaagaas; “Kawuwau, taani nena ufaissiyaabaa gidikko, qassi ta oichchiyoobaa neeni immanau dosikko, Yihudaa biittaa, ta maizza aawati moogettido katamaa baada, he katamaa zaarada keexxana mala, tana yeddarkkii” yaagaas.
6He wode, kawiyaa Kawuwaa Arxxekssiisa matan uttidaashin, kawoi zaaridi, “Ne biyo ogee woisa wodiyaa ekkanee? Qassi neeni aude simmuutee?” yaagidi tana oichchiis. Taanikka ta simmana wodiyaa ayyo yootaas; yootin kawoi ufaittidi, tana yeddiis.
7Qassikka kawuwaa taani hagaadan yaagaas; “Kawuwau, nena ufaissiyaabaa gidikko, taani Yihudaa gakkanaashin, he biittaara kanttada baana mala, Efiraaxiisa SHaafaappe Arggo Bagga Biittaa haariyaageetussi dabddaabbee xaafetto.
8Qassi Beeta Maqidasiyaa qatuwaa penggiyaa giigissanau, katamaa gimbbe dirssaa diranaunne taani de7iyo keettaa keexxanau taayyo mittaa immana mala, kawuwaa woraa naagiya Asaafassikka dabddaabbee xaafetto” yaagaas. Yaagin, Xoossaa lo77o kushee tanaara de7iyo gishshau, kawoi taani oichchidobaa ubbaa immiis.
9Kawoi tanaara amarida ola gadaawatanne paraasata yeddiis; yeddin etaara issippe Efiraaxiisa SHaafaappe Arggo Bagga Biittaa baada gakkada, kawoi yeddido dabddaabbiyaa he biittaa haariyaageetussi immaas.
10SHin Beeti-Horoona katamaa asa gidiya Sanbbalaaxinne Amoona biittaa halaqa gidiya Xoobbee, “Israa7eela asaassi lo77obaa oottiya asi yiis” giyoogaa siyido wode, keehi yiillotidosona.
11Taani Yerusalaame gakkada heezzu gallassaa yan takkaas.
12Gido shin, Yerusalaamessi taani oottanaadan Xoossai ta wozanan wottido qofaa oossinne yootabeikke. Hegaappe guyyiyan, tanaara de7iya asaappe amaridaageeta ekkada, qamman denddada baas. He wode taani toggidoogaappe hara toga mehee nuuyyo baawa.
13Taani bilahe denddada, Zanggaaraa Penggiyaara kiyada, Demiyaa Pulttuwaa giyo sohuwaara aadhdhada, Pituwaa Oliyo Penggiyaa giyo penggiyaa gakkanaashin baas. Hegaa baidda, kolettida Yerusalaame gimbbiyaanne qassi taman xuugettida gimbbiyaa penggeta akeekada xeellaas.
14Hegaappe simmada, Pulttuwaa Penggiyaakkonne dagattida kawuwaa haattai de7iyo sohuwaa baas. Gido shin, taani toggido toga mehee aadhdhiyo ogiyaa demmabeikke.
15Hegaa gishshau, qamman Qediroona Zanggaaraa giddoora aadhdhada gimbbiyaa xeellaas. Hegaappe guyyiyan, guyye simmada Zanggaaraa Penggiyaara katamaa gelaas.
16Hegan de7iya halaqatuppe ooninne taani awa biidaakko, woikko qassi ai oottidaakkonne eribeenna. Aissi giikko, taani Aihudatussi, qeesetussi, bonchchettida asatussi, halaqatussinne oosuwaa oottanau de7iya asaappe oossinne ta halchchuwaa biron yootabeikke.
17Hegaappe guyyiyan, taani etau hagaadan yaagaas; “Nuuni ai mala metuwaa giddon de7iyaakko be7eeta; aissi giikko, Yerusalaame katamai kolettiis; qassi gimbbiyaa penggetikka taman xuugettidosona. SHin hagaappe sinttau nuuni hagaadan kauyyidi de7ennaadan, ane denddidi, Yerusalaame gimbbiyaa zaarettidi gimbboos” yaagaas.
18Qassi Xoossaa lo77o kushee tanaara de7iyoogaanne kawoi taayyo odidobaa ubbaa etayyo yootaas. Etikka, “Ane denddoosinne zaarettidi gimbboos” yaagidosona. Yaagidi bantta kushiyaa lo77o oosuwaassi minttidosona.

19SHin Beeti-Horoona katamaa asa gidiya Sanbbalaaxi, Amoona biittaa asa gidiya Xoobbeenne Araba biittaa asa gidiya Gesheemi hagaa siyido wode, nu bollan qilliiccidi miiccidosona. Qassi, “Hagee intte oottiyoobai aibee? Woikko qassi kawuwaa bollan wonjjalanau koyeetii?” yaagidi oichchidosona.
20Taani zaarada, “Saluwaa Xoossai nuuyyo injjeyana; nuuni a ashkkarati gimbbiyaa doommana. SHin Yerusalaamen de7iyaabaappe inttena gakkiya shaaho gidin, maata gidin, woikko intte dogettennaadan qofissiyaabi intteyyo baawa” yaagaas.