Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NEHEMIA

NEHEMIA 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hua 4 murinai, hua ladana Nisana lalonai, king Aratasaseta ia aniani neganai, lau ese uaina ia dekenai lau henia. To lauegu lalona ia hisihisi iena vairana dekenai, nega ta lau be unai bamona lasi.
2Unai dainai king ese lau ia nanadaia, ia gwau, “Badina be dakaha oiemu vairana ena toana be hisihisi bamona, to oi be gorere lasi? Inai be oi be moale lasi dainai, a?” Lau be lau gari bada,
3vadaeni lau haere, lau gwau, “King do ia mauri hanaihanai! Lalohisihisi ena toana lau dekenai ia noho, ena badina be lauegu sene taudia edia guria gabuna ena hanua be ia dika, bona iena magu ena iduara bona ikoukou be lahi ese ia araia ore vadaeni.”
4Vadaeni king ese lau ia nanadaia, ia gwau, “Oiemu noinoi be dahaka?” Unai dainai lau be Guba ena Dirava dekenai lau guriguri.
5Unai murinai king dekenai lau haere, lau gwau, “King badana e, bema oi laloa ia hegeregere neganai, bona bema lau dekenai oi laloa namo neganai, mani lau do oi siaia, Iuda dekenai do lau lao. Unuseni lauegu sene taudia idia guria vadaeni, bona lau ura unai gabu do lau haginia lou.”
6Vadaeni king ese lau dekenai ma ia nanadaia, iena adavana, kwini, be iena badinai ia helai noho neganai, ia gwau, “Bema oi lao neganai, edena negai do oi giroa mai?” Lau ese lauegu lou negana lau hamaoroa, bona king ena lalona ia hegeregere vadaeni lau do ia siaia.
7Vadaeni king dekenai ma lau nanadaia, lau gwau, “Bema oi ura neganai, mani revareva haida do oi torea, Euperate Sinavai ena dina diho kahana ena gavana taudia dekenai do lau henia totona. Unai neganai idia ese gwaumaoro do idia henia, lau ese tano do lau raka hanaia ela bona Iuda do lau abia.
8Bona revareva ta danu, Asapa, king ena uda naria tauna dekenai, vadaeni ia ese au do ia henia, Dubu Helaga ena kohoro ena ikoukou, bona hanua ena magu, bona lau do lau noholaia ruma haginia gaudia.” Vadaeni king ese lau noia gaudia ibounai lau dekenai ia henia, badina be Dirava ese iena durua namona lau dekenai ia henia dainai.
9King ese tuari lohia taudia, bona hosi guia taudia lau dekenai ia siaia, vadaeni Euperate Sinavai dina diho kahanai gavana taudia dekenai lau ginidae, revareva lau henia.
10To Sanubalata, Horono tauna, bona Tobaia, Amono tau badana ta, ese inai sivarai idia kamonai neganai, edia laloa be dika. Idia ura lasi tau ta ese Israela hanamoa totona do ia mai.
11Lau be Ierusalema dekenai lau lao, dina toi unuseni lau noho.
12Lau ese tau ta lau hamaoroa lasi Dirava ese Ierusalema hanamoa totona gaukara lau dekenai ia henia. Vadaeni hanuaboi neganai lau toreisi, ruma lau rakatania, lau bona tau haida lau danu. Aiemai guia gaudia be lasi, doniki tamona sibona, lau ese lau guia gauna.
13Hanuaboi momokani neganai lau be Koura ena Ikoukou dekena amo hanua badana lau rakatania, Uda Sisia ena Ranu Guri, bona Kukuri ena Ikoukou lau itaia, Ierusalema ena magu ia makohia gauna danu lau itaia, bona magu ena ikoukou bona iduara, lahi ese ia gabua ore gaudia danu lau itaia.
14Unuseni dekena amo lau lao, ela bona Ranu Lohilohi ena Ikoukou bona King ena Gohu, to lau ese lau guia doniki be mai ena raka dalana lasi, nadi bona momoru momo dainai.
15Bona hanuaboi lalonai koura dekena amo ma lau lao, magu lau itaia, vadaeni lau giroa, Koura ena Ikoukou dekena amo, hanua badana ma lau raka vareai, lau giroa lou.
16Hanua ena tau badadia be edeseni lau lao, o dahaka lau karaia, idia diba lasi. Lau ese Iuda taudia bona hahelagaia taudia, bona hanua lohia taudia, bona tau badadia, bona dubu hanamoa diba gaukara taudia dekenai hereva ta lau gwauraia lasi.
17To hari idia dekenai lau hamaoroa, lau gwau, “Iseda hekwarahi umui itaia, Ierusalema be ia dika vadaeni, bona iena ikoukou be idia gabua ore. “Umui toreisi, namona be Ierusalema ena magu ita haginia lou, vadaeni iseda hemarai be do ia ore.”
18Lau hamaorodia danu, lauegu Dirava be lau dekenai ia noho, lau ia durua noho, namo do lau havaraia totona. King Aratasaseta ese lau dekenai ia hamaoroa gaudia danu, be idia dekenai lau hamaoroa. Vadaeni idia gwau, “Namona be ita toreisi, ita haginia lou.” Unai dainai unai gaukara namona idia hamatamaia.

19To Sanubalata, Horono tauna, bona Tobaia, Amono tau badana ta, bona Geseme, Arabia tauna, be idia kamonai, vadaeni ai dekenai idia kirikiri bona idia hereva dika, idia gwau, “Umui be dahaka umui karaia noho? Umui ese king Aratasaseta do umui dagedage henia, a?”
20Vadaeni lau haere, lau gwau, “Guba ena Dirava ese ai dekenai kwalimu do ia henia. Ai be iena hesiai taudia, bona haginia gaukara do ai karaia. To umui be Ierusalema ena tano dekenai mai emu maoro ta lasi, bona inai gabu dekenai mai emui siahu ta lasi.”