Text copied!
CopyCompare
GODIDO VUA MAEJE - Neamaea

Neamaea 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Areme Kini Atekesi aesakae ije fu samuama ije fune juaevasia tuaedi (20) abema ijia na asame Efuru ijia are fuone ijia fi. Na ijia fivoga bu kinido do vaeni be jiana abe vuakoga na abena kini makiro vae. Ro oefiane none ije na abenoevo ije kini na naebe kuarae.
2Rove na maza be do abe kini makiro aru vakoga fu giena uri kie, A adame abema baki ro a irerefuo nikubae one ije aka oefiaedaema igeki? Na vierafe oefiane be fuka oe one ijia namono kie. Kini fu ijiege kiemo naka jumei.
3Rove na una kuae, E ireobo na vierafe aeje aka maza boeje kini rena ijia fivake. Ro e ireobo none, oefiane ige na abevo ijadufuo maeje sidove none Jerusareme are ije asaerafa none ijiebuo surive naovo ije e ani nuvuone bu dabe arafiriva ije fuka uria ijiege isema name. Ro kuke sidove viene boeje bune kania tuasena kara ifaejeva ijadufuo na ije oefiane abevono kuae.
4Na ijiege kuaravoga kini ije fu una kie, Ijadufuo a irere abekiro vierafemano kie? Fu ijiege kiemoga na migegire una mauike oe none ijia Godi saove gufadufuo ije baname isoe.
5Areme na uri kini kuae, E ireobo a na giega fu oemadakuma ni a isekie vua none ige na kuaravo ije fiena avediene. Areme ni kiega na una Juda ijia Jerusareme sidove ije asaerafa none bu uniaeva ijene va una sano kuae?
6Areme kini Atekesikiro bara fuone ije fu fuosiki ijia fido bu vua none ije fie. Ijadufuo kini ije fu urina maza izege na vaekiro una ruadufuo ijadufuo kuariemoga na maza ijene kuarae. Na ijiege kuaravoga kini ije fune uri vua none ije avediena abe marei.
7Areme na kuaga fu oemarekuma fu fasi bino isoena vajiega na kena vaekina e mamekanu are Iufureti maza koeno nake samuavo vajiadufuo ijene kuarae. Fu fasi isoena e mamekanu ije mukoe kuariana nijasiaekina bu maza ije na una Juda vakiro vako ije bube irufui bino vajiedufuo na ijadufuo kuarae.
8Areme nane una kuke kini kuavoga fu fasi bedua isoena e Asafi e ije kini ijadufuo tarare bu ijia ine ufuvo ije samuamo ije nijae. Fu isoena kuaraga e Asafi fu fie vierafekina fu ine fae gikikimana na sidove faere bu kiraeva ijadufuo viene ije amaeriadufuo ijene vajiedufuo. Ro kuke gue na e bijaevo ije bu Godido are ijene juo karivo ijiebuo are gikikima ijadufuo viene ijene amaeriake. Ro gue na kari are none na fidufuo ije sadufuo ijene vajieke. Ro Godi fuka na marejiemo ijadufuo kini ije fuka ire boeje na kuaravo ijadufuo fasi ijene isoena vajie.
9Areme fune uri e bijaevo ijiebuo e mamekanu gue ro e buone bijaevo ijiakiro e ose kena bijaevo gue bu na samuagiedufuo ijene uniaejie. Areme nane vakuma Iufureti are maza koeno nake e mamekanu kariva ijia kekena kini Atekesi fasi fu isoema ijene vajiae.
10Rove e Bete Orani ijiebuo e ireobo Sanibaretikiro Tobia e Amonaetiko ije bu na una Juda vakiro vako ije fie. Bu fieke e be fu una e Jiusi aesakae Juda kariva ije ifejiakiro vako bu ije fievo buka naebe oemarei.
11Nane va Jerusareme kekena ijia fina areme mu inokubeke furikoga na muge be ve ufirema ijia urina e naena vaeva ije gue kaenamiana mauike kekena makave ijia vae. Rove na Godi irere na Jerusaremedo rekiro fu kuariema ije na naebe e be kuarae. Ro fanu doniki bino ijia fuka baki ro fune none besu nare abe oenoevo ijiaru.
13Ijadufuo na doniki none ije abena ve fu uria titutema ijia nane viene ije bu kua Amare Vieno kuavo una maza koeno nake ijane kekena makave ijia vae. Areme nane faere irifo ijia ufuaena vakuma mako do jiavo bu kua Siroe Taraekono kuavo ije asina vakuma viene be bu kua Kadure Korevo Vieneno kuavo ijia kekei. Na ijia ufuae vakinu sidove Jerusareme isuo ije bu kaniatuana mutuseva ijiakina viene ije bu kara ifaejeva ije ninakona vae.
14Nane ijiege ninakona vakuma viene be bu kua Do Sakae Tire Ijia Ajiamono kuavo ijia kekena vakuma Kini Ijadufuo Do Nafuemano kuavo ijia kekei. Areme na kuke ninakona vagake vame ije nare fanu doniki abena vadufuo ije fuka naebe mani.
15Ijadufuo nane e ije na kaenamia vako ijena none una amare ije bu kua Kidironino kuavo ijia ari. No ijia ari vakinu isuo ije bu matuiva ije ninakona vae. Areme nane ijia dakudena una na vaeva ijane una sidove viene be bu kua Amare Vieneno kuavo na keke vaeva ijane una sidove guove ijia aruna vae.
16Ro ije na ijiege renoevo ije e Isureroko ijiebuo e mamekanu ije besukua be fu irere na renoevo ro na izia vaeva ije buka naebe giena vierafe. Ro irere na vierafena renoevo ije na e zinone ifaejevo ijiakiro e mamekanu ije naka kuariaeva baki. Ro kuke na e bino eranebe isuo ije ifejiena sadufuo ije na kuariaeva baki.
17Na mauike nosukua ijiege renoena areme rade na ijare urina e mamekanu ijene kiae, Nine iviama irufui ige no urana kariva ige gafo. Sidove nuvuone Jerusareme buneka e ani nuvuone ijiebe dabe mutuna arafirima areva funeka mukoreigia iserei. Ro kuke viene nuvuone boeje buneka kara ifaejema furi. Ijadufuo roga no sidove Jerusareme isuo ije una kirama arekina e bube una no nese guono kiae.
18Nane e boeje ijiege kuariama areme na ijia sone urina izege Godi fu nosiki oenoekinu ifejiema ijene kuariae. Areme na kuke izege kini fu urina irere na rekiro vierafena kuaravo fu avediena abe marema ijene kuariae. Na ijiege kuariavoga e boeje bu urina kie, Ije fuka maremano ni roga noka urina Jerusareme sidove ijene una sano kie. Areme bune uri i mukore ijene mekuae ire boeje kanafui.
19None ijiege kuaena ire boeje kanafuinoekoga e Sanibaretikina Tobiakina e Gesame e Arabiko ije bu ire ije no kanafuinoevo ije fie. Bu vua ije fiena kisuokinu no kame varaemena kuaevo, Ire ije ja irere ije abekuae renoevono kue?

20Ja vierafe ja kini ijena bijaekuae vierafevano kuovoga na kiae, Noeje no e Godi saove gufe samuamo ijadufuo imevo. Ijadufuo are ige no sakuae kuaevo ije no vierafe fu ifejuoga no zinuevena sadufuo. Ja asaerafa jone bu ude Jerusareme igia kariva baki ijadufuo sidove ije fu jone baki. Ijadufuo i ige no mevo ije jabe ifejuokono kiae.