Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Nɛɛmii

Nɛɛmii 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Aatasasa kpalablea wɛ̃̀ baode mↄ pↄ́ wì mɛ Nisã guu kí ye vɛ̃ɛmi, ↄ̃ má sɛ̀ má kpàwà. A ma dↄ̃ ń oosisio yãao,
2ↄ̃ à ma la à mɛ̀: Bↄ́yãi n oosìsii? Ńlɛ gyãkɛo. N pↄ mɛ́ yàa? Vĩa ma kũ maamaa,
3ↄ̃ má òɛ̀: Lua n dↄ̃ ń aafiao, Záai! Ma oosìsi, asa wɛ̃́lɛ pↄ́ ma deziↄ mia kuu gↄ̃̀ bɛzia ũɛ. A bĩ́ibↄlɛ gbaↄ tɛ́kũa.
4Ɔ̃ a òmɛɛ: Ń ye mà kɛ kpelewa ni? Ma wabikɛ̀ Lua Musudewa gĩa,
5ↄ̃ má wèwà ma mɛ̀: Kí, tó à kɛ̀nɛ maa, mɛ́ mapi n zↄ̀blena ma yã́ kànguɛ, ma zĩ Yuda bùsu wɛ̃́lɛ pↄ́ ma deziↄ mia kuupi, kɛ́ mà e kɛkɛ kálɛ.
6Kípi na zↄ̃lɛa aà saɛ, ↄ̃ à ma la à mɛ̀: Ńyↄ̃ kɛ we gↄↄ ũma ni? Gↄↄ kpele ńyↄ̃ sui? Kɛ́ kí wè ma gɛai, ↄ̃ ma gↄↄdìlɛɛ̀.
7Má òɛ̀: Tó à kànguɛ, lákɛ̃ Uflata baale dↄaanaↄnɛ ǹ kpaa. Onɛ́ aa to mà pã́ ń bùsua e mà gɛ kaò Yuda bùsuu.
8Lákɛ̃ n líkpɛ dↄ̃̀ana Asafaɛ lↄ. Oɛ̀ aà ma gba lí mà zɛgikĩi pↄ́ kú Lua kpɛ́ saɛ gbaↄ kɛò ń bĩ́ibↄlɛ gbaↄ ń kpɛ́ pↄ́ máↄ kuu pↄ́o. Ɔ̃ kí lá pↄ́ má gbɛ̀awaↄ kpàa, asa ma Lua ↄ kuamalaɛ.
9Kí sosa badeↄ ń sↄ̃deↄ dàmɛɛ aa gɛmanↄ. Ɔ̃ ma gɛ Uflata baale dↄaanaↄ lè, ma kí láↄ kpàmá.
10Kɛ́ Oloni gbɛ̃́ Sambala ń a ìwa Tobia, Amↄni buio mà gbɛ̃e mↄ̀ Isailiↄ gwea kã́fĩi, à kɛ̀nɛ́ ĩ́i maamaaɛ.
11Kɛ́ ma ka Yelusalɛũ, ma kã́mabò gĩa gↄↄ àaↄ̃.
12Ɔ̃ ma fɛlɛ gwãasĩna ń gbɛ̃eↄ, mi yã́ pↄ́ ma Lua dà ma sↄ̃u mà kɛ Yelusalɛũ o gbɛ̃eɛo. Ma di zàa'ĩna kpɛ, gbɛ̃́ kĩniↄ bɛ kɛ̀sɛ.
13Ma bↄ Guzulɛ Bↄlɛu gwã́, ma mipɛ̀ Gbɛ̃gbon lↄ̀ↄwa ń Tufua Bↄlɛo. Málɛ Yelusalɛũ bĩ́i pↄ́ daaĩa gwagwa ń a bↄlɛ gbà tɛ́kũaↄ.
14Ɔ̃ ma gɛ aɛ e Nibↄna Bↄlɛ ń kí íkalɛkĩio. Gue ku we, ma zàa'ĩna i fↄ̃ gɛ̃̀uo,
15ↄ̃ má bɛ swa'ɛu gwã́, málɛ bĩ́i gwagwa. Ɔ̃ ma ɛa su, ma gɛ̃ Guzulɛ Bↄlɛu.
16Gbãadeↄ gu pↄ́ ma gɛu ge yã́ pↄ́ má kɛ̀ dↄ̃o, asa mi yãe o Yudaↄnɛ gĩao, baa sa'onaↄ ge kíabuiↄ ge gbãadeↄ ge gbɛ̃́ kĩni pↄ́ aa zĩpi kɛↄ.
17Ɔ̃ má ònɛ́: A taasi pↄ́ wá lé èó? Yelusalɛũ gↄ̃̀ bɛzia ũ, a bĩ́ibↄlɛↄ tɛ́kũa. À to wà ɛa bĩ́iboi lↄ, kɛ́ wásu wàↄ dɛ láanipↄ ũ lↄo yã́i.
18Má ònɛ́ lↄ lá ma Lua ↄkùmala ń yã́ pↄ́ kí òmɛɛo. Ɔ̃ aa mɛ̀: Wà fɛlɛ na a boawa. Ɔ̃ aa nà zĩ maapiwa ↄplapla.

19Kɛ́ Oloni gbɛ̃́ Sambala ń a ìwa Tobia, Amↄni buio ń Laalubu bui Gɛsɛũo a baomà, aa wá àlafiikɛ̀, aa sakàwágu aa mɛ̀: Bↄ́ álɛ kɛ wei? Álɛ bↄ kí yã́ kpɛ yↄ̃oo?
20Ɔ̃ ma a zãsìmá ma mɛ̀: Lua Musude a wá daɛ ń gòmio. Wápiↄ aà zↄ̀blenaↄ, Yelusalɛũ bĩ́iboa wálɛ nawà kɛ. Ápiↄ sↄ̃ á baa ku lao. Á yã́ kú la lↄo, á tↄ́ àↄ dↄ gbɛ̃egu wɛ̃́lɛpi guu la lↄo.